Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 16-2014.10.29 jegyzőkönyv

16-2014.10.29 jegyzőkönyv

16/ 2014 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

Készült:    Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye:KözségházaKisecset

Az ülés ideje:  2014. október 29.   19.30 óra

 

Jelen vannak:  Pribelszki Tamás                 polgármester

                          Glózik László János             alpolgármester

                          Kacsári Lászlóné                  alpolgármester

                          Baranyai Sándor Balázs       képviselő

                          Vecserek Ildikó                    képviselő                   

 

Tanácskozási joggal:

                        Dr. Villant Gréta                    jegyző                                    

                        Valkó Erika                            jegyzőkönyvezető                 

 

 

Pribelszki Tamás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselőket, valamint Dr. Villant Gréta jegyzőt. Megállapítom, hogy valamennyi képviselő megjelent, a testület határozatképes.

Javaslom az 1-2. napirendi pontok Mötv 48§ (2) c.) pontja alapján zártan történő tárgyalását, valamint a meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni a 4. számú napirendi ponttal. Jegyzőkönyv-vezetőnek felkérem Valkó Erikát a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási főelőadóját.

 

A következő napirendi pontokat javaslom tárgyalásra:

 

Az ülés napirendjei az alábbiak:

 

 

  1. Az SZMSZ felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző

 

  1. 2014. évi Cafetéria szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

  1. Egyebek.

 

A képviselő-testület a napirendet és a javaslatot egyhangúan elfogadta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/ 2014 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

Készült:   Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye:Községháza – Kisecset

Az ülés ideje:  2014. október 29.   19.30 óra

 

3. napirend

 

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

 

Dr. Villant Gréta jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) adatait, ellátandó feladatait, szervezeti felépítését, a működés rendjét, a szervezeti egységeket a vezetők és alkalmazottak feladat –és hatáskörét.

Tekintettel arra, hogy 2014. október 12. napján, Magyarországon helyhatósági választásokat tartottak és változások álltak be a polgármesterek valamint a képviselők személyét illetően, ezért mindezekre tekintettel szükségessé váltak az SZMSZ tekintetében technikai és érdemi módosítások, amely az SZMSZ felülvizsgálatát vonta maga után.

Jogszabályból származó kötelezettségeinknek eleget téve szükségessé vált a Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának fent leírtak szerinti felülvizsgálata. Javaslom az előző SZMSZ hatályon kívül helyezését és új SZMSZ megalkotását.

 

A fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az SZMSZ tekintetében a módosításokat megtárgyalni szíveskedjenek.

 

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal a következő rendeletet alkotja.

 

Kisecset község Képviselő-testületének

5/2014. (X.29.) számú

rendelete

 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

Felelős: Jegyző

Határidő: Értelemszerűen.

 

4. napirend

2014 évi Cafetéria szabályzat elfogadása

 

 

Pribelszki Tamás polgármester: A 2014. évi cafetéria szabályzatot a képviselő-testület előzetesen megkapta. Javaslom elfogadását.

 

A cafetéria szabályzatot a képviselő-testület megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

37/2014 (X.29.) sz. határozat

 

Kisecset Község Képviselő-testülete a 2014. évi cafetéria szabályzatot elfogadta, melyet a munkavállalók tekintetében kötelező érvényűen alkalmazni kell.

 

A 2014. évi cafetéria szabályzat 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. november 1.

 

5. napirend.                             

Egyebek

 

Pribelszki Tamás polgármester: Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a közösségi ház leszerelt gáztartályával kapcsolatban felszólító levelet kaptunk a Prímagáz Zrt. megbízásából, melyben 285.220 forintot követelnek tőlünk. Mivel a Prímagáz Zrt. szolgáltatási szerződése nem található az irattárban, ezért személyesen felvettem velük a kapcsolatot a szerződés másolati példányának elküldése céljából. A szerződés áttanulmányozása után tudunk dönteni a követelés jogosságáról.

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Pribelszki Tamás polgármester megköszönte az ülésen résztvevők munkáját, a testületi ülést befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

            ……………………………                                      ………………………..

                     Dr. Villant Gréta                                                    Pribelszki Tamás                                            jegyző                                                                   polgármester