Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 17-2014.11.26 jegyzőkönyv

17-2014.11.26 jegyzőkönyv

17/ 2014 sz.

Jegyzőkönyv

Képviselő-testületi ülésről

 

 

Készült:   Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, tárgyalóKisecset

 

Az ülés ideje:  2014. november 26. 17:30

 

 

Jelen vannak: Pribelszki Tamás polgármester

 Kacsári Lászlóné alpolgármester

Glózik László  alpolgármester

 Vecserek Ildikó képviselő

 Baranyai Sándor Balázs képviselő

 

Tanácskozási joggal: Dr. Villant Gréta jegyző

Jegyzőkönyvvezető:   Valkó Erika igazgatási ügyintéző

                                    Matikovszki Nikolett igazgatási ügyintéző             

                                  

Pribelszki Tamás polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van a testület határozatképes, megnyitom a képviselő-testület ülését. A meghívóban szereplő napirendi pontokat szeretném kiegészíteni a Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalásával.

 

Az alábbi napirendi pontokat javaslom tárgyalásra.

 

Javasolt napirend:

 

 

1.        A 2013. évről szóló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző.

 

 1. Hulladékgazdálkodási szerződés felülvizsgálata.

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 1. Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 1. Helyi adók módosítása

Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző

 

 1. Flaga Lpg Zrt. gáztartály leszerelésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 1. Prímagáz Hungária Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 1. Képviselők képzésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 1. Önkormányzati épületek vagyonbiztosítás értékkövetésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 1. Téli eltakarítással kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

  

 1. A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző

 

 

Zárt ülésen:

 

 1. Szociális kérelmek elbírálása.

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 1. egyebek

 

A képviselő testület a napirendi pontokat  egyhangúlag elfogadta

 

 

 1. napirend tárgyalása:

 

 A 2013. évről szóló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

 

 

Dr. Villant Gréta jegyző: A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CXCV. törvényhatározza meg az önkormányzatok belső ellenőrzésének főbb szabályait. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály – a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelettartalmazza.

 

A mellékelt belső ellenőrzésről szóló jelentés 2013. évre vonatkozóan elkészült, amelyet a Smitt Consulting Kft készített el Styevóné Pintér Bernadett és Sarkadi András vizsgálatvezető belső ellenőr irányításával.

 

A Képviselő testület részére az ellenőrzésről szóló jelentés előzetesen kiküldésre került.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltaknak valamint a belső ellenőrzési jelentésben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá Kisecset Község Önkormányzata 2014. évben készült, 2013. évre vonatkozó ellenőrzési jelentését.

Megjegyzendő, hogy a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatok elkészítésével, aktualizálásával szóbeli megállapodás, szerződés alapján, ugyanezen társaság képviseletében eljárókat bízta meg, amely szabályzatok a belső ellenőrzés időpontjáig sem készültek el és jelen előterjesztés készítésekor sem álltak még rendelkezésre. A többszöri határidő csúszás miatt a szabályzatok végső elkészítésének határideje 2014. december 31. napjára változott.

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő- testületének

38/ 2014. (XI. 26.) számú határozata

 

 

Kisecset Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Smitt Consulting Kft által készített jelentést és úgy határozott, hogy elfogadja a BENY 6/2014/4 számú, Kisecset Község Önkormányzatánál, 2013 évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést.

 

Felelős: Dr. Villant Gréta

Határidő: folyamatos

 

 

2.      napirend tárgyalása

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

 

Pribelszki Tamás polgármester: 2014. évben Kisecset településről az ÉNYMK Nonprofit Kft szállította a hulladékot. A társaság képviselőjével történt tárgyalások alapján - az elkövetkező évre vonatkozóan is - kedvezőbb feltételekkel szállítanák a hulladékot, mint más szolgáltatók. Javaslom, hogy 2015. évre vonatkozóan is a fent nevezett társasággal kössük meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. Javaslom, hogy egy évre kössük meg a szerződést. A szerződés tervezetét minden képviselő megkapta.

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

 

 

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő- testületének

39/2014 (XI.26) számú határozata

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 évre jóváhagyja az Észak-Pest

Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (2633. Ipolytölgyes, Petőfi u.43.) kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza Pribelszki Tamás polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: 2015. január 1.-2015.december 31.

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

 

 

 

 

 

 

 

3.      napirend tárgyalása:

 

Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása

 

 

Dr. Villant Gréta jegyző: Ebben az évben ismét lehetőség nyílt természetben nyújtható szociális tűzifa igénylésére. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra nyújthattak be igényt. Fenti jogcímen kapott támogatással a Belügyminisztérium Kisecset Község Önkormányzatának, a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez szükséges tűzifa megvásárlásához kíván segítséget nyújtani.

A Rendelet értelmében Kisecset település kemény lombos fafajtára adhatott be igényt, melynek mértéke: 14.000 Ft/erdei m3+Áfa. A Rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a 2014. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifát igényelhetett az Önkormányzat.

Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a támogatás felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat 1000 Ft/erdei m3+Áfa mértékű önrészt vállaljon fel.

Előzetesen már döntés született az önerő biztosításáról.

 

Összesen 34 m3 tűzifát igényeltünk és 29 m3-t kaptunk.

 

A tűzifa szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, így sem az önkormányzati önerő, sem a szállítási költség sem terhelhető át a lakosságra.

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultság feltételeiről rendeletet kell alkotni.

 

Pribelszki Tamás polgármester: Felvettem a kapcsolatot több vállalkozóval, az előzetes tárgyalásoknak alapján az Ipoly Erdő Zrt. Nyugar-Cserháti Erdészete tud biztosítani a rendeletben előírt feltételekkel tűzifát, telephelyre szállítva 15.200 Ft/m3 + ÁFA  áron. Ha ez az ár megfelelő szerződést kell kötnünk velük.

 

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

.Kisecset község Önkormányzat Képviselő- testületének

40/2014 (XI.26) számú határozata

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipoly Erdő Zrt. Nyugar-Cserháti Erdészetével köt szerződést a természetben nyújtható szociális tűzifa megvásárlásához. A képviselő-testület felhatalmazza Pribelszki Tamás polgármestert a szerződés megkötésére.

 

Határidő: Értrlemszerűen.

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

 

 

 

Dr. Villant Gréta jegyző: A megalkotandó rendelet melléklete tartalmazni fog egy kérelem nyomtatványt szociális tűzifa támogatásához, valamint egy átvételi elismervényt. El szeretném mondani, hogy az igénylőnek ezt a kérelmet kell kitöltve benyújtani, amelyben anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az a benyújtott jövedelemigazolásoknak megfelelően az igazolt jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezik, valamint arról, hogy a megjelölt lakásban életvitelszerűen él, és a lakás fával való fűtésre alkalmas műszaki tüzelőberendezéssel rendelkezik. Majd a tűzifa átadásánál az átadó átvételi elismervényt bocsát ki az átvevő szociális tűzifa-juttatásban részesülő személynek.

 

Glózik László képviselő:Javaslom – a beérkező kérelmeknek megfelelően - egyenlően elosztani a tűzifát

 

 

 

A testület a napirendi pontot megvitatta és egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő testületének

6/2014 (XI. 26.) sz. önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultság feltételeiről

 

 

A rendelet 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

 

 

 

 1. napirend tárgyalása:

 

 

 Kisecset Község Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeleténekfelülvizsgálata

 

Pribelszki Tamás polgármester: Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a képviselő-testület évenként felülvizsgálja az adómértékeket.

 

Dr. Villant Gréta jegyző: A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban: Art.) szabályozza. A Htv. felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be, valamint meghatározza annak mértékét. Kisecset település tekintetében a képviselő testület kommunális adót, iparűzési adót valamint idegenforgalmi adót vezetett be. A továbbiakban mindezek mellett a helyi adórendeleteket egyszerűsíteni szükséges. Erre tekintettel a helyi adórendeletekben csak az adó mértét, a fizetés ütemezését, valamint az esetleges mentességeket szükséges szabályozni.

 

Pribelszki Tamás polgármester: Az adó mértéke vonatkozásában nem javaslok emelést, illetve javaslom, hogy a mentességek is maradjanak a korábbiaknak megfelelően.

Glózik László alpolgármester: Én sem javaslok emelést.

 

Baranyai Sándor Balázs képviselő: Én sem javaslok emelést, és a menetességek is maradhatnak az előzőeknek megfelelően.

 

Vecserek Ildikó képviselő: Én is úgy gondolom, hogy maradhatnak az előzőekben megállapított mentességek.

 

A képviselő-testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

 

 

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő – testületének

7/ 2014 (XI. 26) önkormányzati rendelete a helyi adókról

 

  

A rendelet 2. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős: Dr. Villant Gréta

Határidő: 2014. december 31

 

 

 1. napirend tárgyalása:

 

Flaga Lpg Zrt. gáztartály leszerelésével kapcsolatos tájékoztatás

 

 

Pribelszki Tamás polgármester: A hivatal épülete előző években gázzal volt fűtve, de mivel kiépítésre került a vegyes-tüzelésű kazán, ezért a tartályos gázt meg kell szüntetnünk. A tartály most 20%-on van, ami körülbelül 500 kilogramm. A Flaga Zrt.-vel történt egyeztetés során elmondták, hogy ha úgy döntünk értékesítési áron (495.300 ft/tonna) visszavásárolják a megmaradt gázt. Van egy kötbértartozásunk 59.400 ft. értékben, ami abból adódik, hogy a szerződésben meghatározott éves 3,5 tonna gáz nem lett elhasználva. A szállításnak van egy maximum 123.840 ft + áfa költsége, de ha gyűjtőjáratban el tudják vinni, akkor ez kevesebb. A kompresszorozási díjjal is számolni kell, ami 5.000 ft/óra + áfa.

El is használhatjuk a gázt, ha vissza lehet üzemelni a gázkazánt, ezt 2014 december végéig kellene megtennünk. Jelenleg egy hibakód jelenik meg rajta, tehát szerviz tudná megjavítani. Több szervizzel is felvettem a kapcsolatot, de mivel régi a készülék, nem tudták vállalni a javítását.

Javaslom, hogy a gázt vásároltassuk vissza a Flaga Zrt.-vel, mert a gázkazán beüzemeltetése költséges lenne, a gázzal való fűtés pedig gazdaságtalan.

 

Baranyai Sándor Balázs: Én is a lefejtést javaslom, mert abból még pénzünk is maradna.

 

Glózik László alpolgármester: Én a lefejtést javaslom.

 

Mivel a napirendet illetően több kérdés, hozzászólás nem volt, így a képviselő testület tudomásul vette a polgármester tájékoztatását.

 

 

 1. napirend tárgyalása:

 

Prímagáz Hungária Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatás

 

Pribelszki Tamás polgármester:

 A Prímagáz Hungária Zrt- től megérkezett a 2008-ban kötött szerződés másolata. A szerződésben 10 tonna türelmi érték van feltüntetve, ami azt jelenti, hogy a szerződés öt éves időtartama alatt ennyit kellet volna elhasználni, de az elhasznált mennyiség csak 2.801 kg volt, ez miatt kell kötbért fizetni. Két lehetőségünk van, vagy bírósághoz fordulunk, vagy kifizetjük a követelést.

 

Glózik László alpolgármester: Nem tudhatjuk, hogy ha bíróságra adjuk az ügyet mi lesz a kimenetele, lehet, hogy sokkal többe fog kerülni az ügyvédi díjak és egyéb költségek miatt.

Mivel a szerződésben benne van a követelésük alapjául szolgáló 10 tonna türelmi érték, ezért én azt javaslom, hogy fizessük ki a tartozást.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Én is úgy gondolom, a szerződést látva, hogy ki kell fizetnünk.

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő- testületének

41/2014 (XI.26) számú határozata

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Prímagáz Hungária Zrt.-vel 2008 évben kötött szerződés alapján kifizeti az általuk követelt összeget. A képviselő-testület felhatalmazza Pribelszki Tamás polgármestert a követelés rendezésére.

 

Határidő: Értelem szerűen.

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

 

 

 

 

 1. napirend tárgyalása:

 

Képviselők képzésével kapcsolatos tájékoztatás

 

 

Pribelszki Tamás polgármester:

 A Mötv. 32§ (1) bek. j) pontjában meghatározott kötelezettsége szerint minden önkormányzati képviselőnek részt kell venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. 2014 12. 11.–én, Rétságon lesz ilyen képzés a legközelebb, javaslom a képviselőknek, hogy ezen a képzésen vegyenek részt.

 

Mivel a napirendet illetően több kérdés, hozzászólás nem volt, így a képviselő testület tudomásul vette a polgármester tájékoztatását.

 1. napirend tárgyalása:

 

Önkormányzati épületek vagyonbiztosítás értékkövetésével kapcsolatos tájékoztatás

 

Pribelszki Tamás polgármester: Önkormányzati épületek vagyonbiztosítás értékkövetésével kapcsolatosan tájékoztató levél érkezett az AEGON Biztosító Zrt.-től.

Az épületeink éves biztosítási díja 1000 ft+ Áfa-val növekszik, ezzel arányban nő a biztosítási összeg is.

 

 

Mivel a napirendet illetően több kérdés, hozzászólás nem volt, így a képviselő testület tudomásul vette a polgármester tájékoztatását.

 

 

 1. napirend tárgyalása:

 

 

Téli hó eltakarítással kapcsolatos tájékoztatás

 

Pribelszki Tamás polgármester: A téli hó eltakarítása miatt felvettem a kapcsolatot Maszlik Zoltán vállalkozóval, aki eddigiekben is végezte a hó eltakarítását. Az idei télen is vállalja munkagépével az utcák hó eltakarítását. Az ár változatlanul 6800 ft+Áfa/óra.

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő- testületének

42/2014 (XI.26) számú határozata

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy igény esetén Maszlik Zoltán vállalkozót bízza meg a téli hó eltakarítására. A képviselő-testület felhatalmazza Pribelszki Tamás polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

 

Határidő: Értelem szerűen.

Felelős:  Pribelszki Tamás polgármester

 

 

 1. napirend tárgyalása:

 

A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása

 

Dr. Villant Gréta: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) adatait, ellátandó feladatait, szervezeti felépítését, a működés rendjét, a szervezeti egységeket a vezetők és alkalmazottak feladat –és hatáskörét.

Tekintettel arra, hogy 2014. október 12. napján, Magyarországon helyhatósági választásokat tartottak és változások álltak be a polgármesterek valamint a képviselők személyét illetően, ezért mindezekre tekintettel szükségessé váltak az SZMSZ tekintetében technikai módosítások (pl. polgármesterek neve, szakfeladatok száma megnevezése stb), amely az SZMSZ felülvizsgálatát vonta maga után.

Jogszabályból származó kötelezettségeinknek eleget téve szükségessé vált a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal, Szervezeti és Működési Szabályzatának fent leírtak szerinti módosítása.

 

A fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az SZMSZ tekintetében a módosításokat megtárgyalni szíveskedjenek.

 

A testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő- testületének

43/2014 (XI.26) számú

határozata

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

 

A rendelet 3. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Határidő: Értelem szerűen.

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

 

 

 1. napirend tárgyalása:

 

Egyebek

 

Pribelszki Tamás polgármester:A téli közfoglalkoztatással kapcsolatosan tájékoztatom a tisztelt képviselő testületet az alábbiakról. A NMKH Rétsági Járási Hivatal Járási Munkaügyi kirendeltsége tájékoztatása szerint a téli közfoglalkoztatás 2014-2015 program keretében lehetőség van további álláskeresők bevonására. A téli közfoglalkoztatás 2014. december 01. napjától, 2014. március 31. napjáig tart. A támogatás intenzitása 100 % bértámogatás, valamint 10 % közvetlen költségtámogatás.

 

A téli közfoglalkoztatás keretében 2014. december 01. napjától 6 főt tudunk foglalkoztatni.

 

Mivel a napirendet illetően több kérdés, hozzászólás nem volt, így a képviselő testület tudomásul vette a polgármester tájékoztatását.

 

Egyéb kérdés és javaslat nem merült fel, ezt követően a testület a szociális kérelmek elbírálását – az Mötv. értelmében – zárt ülésen folytatta

 

 

 

           Dr. Villant Gréta                                                       Pribelszki Tamás

         jegyző                                                                 polgármester