Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 18-2014.12.20 jegyzőkönyv

18-2014.12.20 jegyzőkönyv

18/ 2014 sz.

Jegyzőkönyv

Képviselő-testületi ülésről

 

 

Készült:  Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, tárgyalóKisecset

 

Az ülés ideje: 2014. december 20. 17:30

 

 

Jelen vannak: Pribelszki Tamás                               polgármester

 Kacsári Lászlóné                               alpolgármester

Glózik László                                     alpolgármester

 Vecserek Ildikó                                képviselő

 Baranyai Sándor Balázs                    képviselő

 

Tanácskozási joggal: Dr. Villant Gréta                   jegyző

Jegyzőkönyvvezető:  Matikovszki Nikolett             igazgatási ügyintéző              

                                  

Pribelszki Tamás polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van a testület határozatképes, megnyitom a képviselő-testület ülését.

Az alábbi napirendi pontokat javaslom tárgyalásra.

 

 

Javasolt napirend:

 

 

 

1.       A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

2.       A közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

3.      Egyebek

 

 

 

A képviselő testület a napirendi pontokat  egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. napirend tárgyalása:

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

 

 

Pribelszki Tamás polgármester:

 Tisztelt Képviselő-testület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.

 

 A Képviselő testület részére az erről szóló előterjesztés előzetesen kiküldésre került.

 

 Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően azt szíveskedjenek megtárgyalni, a szerződés-tervezetet, valamint a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

 

 

A képviselő-testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő- testületének

45/ 2014. (XII. 20.) számú határozata

 

 

1.      Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására, valamint közszolgáltatási szerződés elfogadására vonatkozó javaslatot.

2.      A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú Mellékletét képező közszolgáltatási szerződést elfogadja

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza Pribelszki Tamás polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására 2014. december 31. napjáig.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: 2014. 12. 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő testületének

8/2014 (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről

 

 

A rendelet 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

 

2.      napirend tárgyalása

 

A közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

Pribelszki Tamás polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület! A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2013 (XII.12.) (továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezéséről, figyelembe véve a 2015. január 01. napjától hatályos jogszabályokat – új rendeletet szükséges alkotni.

 

A Képviselő testület részére az erről szóló előterjesztés előzetesen kiküldésre került.

 

 Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően azt szíveskedjenek megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

 

 

A képviselő-testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő testületének

9/2014 (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

 

 

A rendelet 2. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Pribelszki Tamáspolgármester megköszönte az ülésen résztvevők munkáját, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

           Dr. Villant Gréta                                                       Pribelszki Tamás

         jegyző                                                                 polgármester