Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 1-2015.01.19. jegyzőkönyv

1-2015.01.19. jegyzőkönyv

1/ 2015 sz.

Jegyzőkönyv

Képviselő-testületi ülésről

 

 

Készült:   Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, tárgyaló – Kisecset

 

Az ülés ideje:  2015. január 19. 17:30

 

 

Jelen vannak: Pribelszki Tamás polgármester

 Kacsári Lászlóné alpolgármester

 Glózik László  alpolgármester

 Vecserek Ildikó képviselő

 Baranyai Sándor Balázs képviselő

 

Tanácskozási joggal: Dr. Villant Gréta jegyző

Jegyzőkönyvvezető:   Matikovszki Nikolett igazgatási ügyintéző            

                                   

Pribelszki Tamás polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van a testület határozatképes, megnyitom a képviselő-testület ülését. A meghívóban szereplő napirendi pontokat szeretném kiegészíteni a Képviselő-testület 2015 évi munkatervével, és a Startmunkaprogram megtárgyalásával.

 

Az alábbi napirendi pontokat javaslom tárgyalásra.

 

Javasolt napirend:

 

 

  1. Kisecset Község Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző

 

  1. Intézkedési terv a 2014 évben végzett belső ellenőrzésről.

Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző

 

  1. Nagy Kálmán jubileumi jutalma

Előterjesztő:. Pribelszki Tamás polgármester

 

  1. 2015 évi Cafetéria szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

  1. Fakivágás az Akácfa utcában

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

  1. Magyar Természetjáró Szövetség tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 

  1.  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

  1. A Képvislő-testület 2015 évi munkaterve

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

  1. Startmunkaprogram megtárgyalása

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 

  1. Egyebek

 

 

A képviselő testület a napirendi pontokat  egyhangúlag elfogadta

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Kisecset Község Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve

 

Dr. Villant Gréta jegyző: A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CXCV. törvényhatározza meg az önkormányzatok belső ellenőrzésének főbb szabályait. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály – a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet – tartalmazza.

A fenti jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint Kisecset Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elkészítésében is a fenti jogszabályi előírások irányadóak:

Az előzetesen megküldött ellenőrzési munkaterv- melyet az 1. számú melléklet tartalmaz- az előírásoknak és a szakmai szabályoknak megfelelően, a helyi sajátosságok figyelembe vételével készült.A 2015-re ütemezett ellenőrzések tervezése a kockázatelemzések és a hivatalvezetés jelzései alapján történt.

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá Kisecset Község Önkormányzata 2015. évi ellenőrzési munkatervét.

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő- testületének

1/2015 (I.19.) számú határozata

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 1. számú melléklet szerint – jóváhagyja az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervét.

 

A 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

Felelős: Dr. Villant Gréta

Határidő: folyamatos

 

2.      napirend tárgyalása

 

Intézkedési terv a 2014 évben végzett belső ellenőrzésről.

 

 

Dr. Villant Gréta jegyző: A SMITT CONSULTING Kft Sarkadi András vizsgálatvezető belső ellenőr és Styevóné Pintér Bernadett belső ellenőr Belső Ellenőrzési Szolgáltatás által 2014. évben, 2013. évre vonatkozóan Kisecset Község Önkormányzata vonatkozásában végzett belső ellenőrzése kapcsán tett javaslatok megvalósítására elkészült intézkedési tervet az előterjesztés tartalmazza.

Az előterjesztésben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá Kisecset Község Önkormányzata intézkedési tervét.

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő- testületének

2/2015 (I.19.) számú határozata

 

 Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SMITT CONSULTING Kft Belső Ellenőrzési Szolgáltatás által 2014. évben, 2013. évre vonatkozóan Kisecset Község Önkormányzata vonatkozásában végzett belső ellenőrzése kapcsán tett javaslatok megvalósítására a 2. számú melléklet szerinti intézkedési tervet jóváhagyja, és utasítja a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit Illés Zita pénzügyi főelőadót, és Matikovszki Nikolett igazgatási előadót az abban foglaltak határidőre történő elvégzésére.

 

A 2014. évi belső ellenőrzésről szóló intézkedési terv 2. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva

 

Felelős: Dr. Villant Gréta jegyző

 

Határidő: 2015. június 30.

 

3.      napirend tárgyalása:

 

Nagy Kálmán jubileumi jutalma

 

Pribelszki Tamás polgármester: Nagy Kálmán - volt jegyző - ismét keresetet adott be a Munkaügyi Bíróságra, melyben a 35. éves jubileumi jutalmának kifizetését kéri. A többi polgármesterrel közösen ügyvédi megbízást kell adnunk Dr. Sági Ügyvédi Irodának, hogy képviseljen az ügyben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ügy lebonyolításához meghatalmazni szíveskedjenek.

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

3/2015 (I.19.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő - testülete teljes körű meghatalmazást ad Pribelszki Tamás polgármesternek, hogy a Nagy Kálmán által 4.M.389/2014. számon indított munkaügyi perrel kapcsolatos ügyeket intézze.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelemszerűen.

 

 

4.      napirend tárgyalása:

 

 

2015 évi Cafetéria szabályzat elfogadása

 

Pribelszki Tamás polgármester: A 2015. évi cafetéria szabályzatot a képviselő-testület előzetesen megkapta. Javaslom elfogadását.

 

A cafetéria szabályzatot a képviselő-testület megvitatta majd 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

4/2015 (I.19.) sz. határozat

 

Kisecset Község Képviselő-testülete a 2015. évi cafetéria szabályzatot elfogadta, melyet a munkavállalók tekintetében kötelező érvényűen alkalmazni kell.

 

A 2015. évi cafetéria szabályzat 3 sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerűen.

 

 

5.      napirend tárgyalása:

 

Fakivágás az akácfa utcában

 

Pribelszki Tamás polgármester: Az akácfa utcában a 11-13 számú ingatlanok előtti 184 hrsz-ú közterületen 29 db vörös-szilvafa található, melyek kiszáradtak, így veszélyesek az étet- és vagyonbiztonságra. A tavalyi évben már ültettünk a fenti területre gyümölcsfákat, idén is tervezzük a kivágott fák helyére gyümölcsfák telepítését. A kivágást a jegyző engedélyezheti, kérelmet kell benyújtani, amit az 4. számú melléklet tartalmaz.

A fentiek miatt a kiszáradt fák kivágását javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fakivágás lebonyolításához meghatalmazni szíveskedjenek.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Azok a fák már tényleg ki vannak száradva, több fa tetejét az ÉMÁSZ is már levágta, mert a villamos hálózathoz ért. Ha tudunk új gyümölcsfákat a helyükre ültetni, akkor én is a kivágásukat javaslom.

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

5/2015 (I.19.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Akácfa utcában, a 184 hrsz-ú közterületen lévő 29 db fát kivágatja, valamint teljes körűen meghatalmazza Pribelszki Tamás polgármestert, hogy a kivágással kapcsolatos ügyeket intézze.

 

A kérelem a 4. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelemszerűen.

 

6.      napirend tárgyalása:

 

Magyar Természetjáró Szövetség tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme

 

Pribelszki Tamás polgármester: A Magyar Természetjáró Szövetség tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be, hogy az Országos Kékkör túraútvonal-program keretében a Gps: 47,938944002000028 19,308965006000051 koordinátákon, Kisecset, 058. hrsz-ú ingatlanon orientációs illetve információs táblákat helyezzen el. A hozzájárulási nyilatkozat tervezetét minden képviselő írásban megkapta. A hozzájárulási nyilatkozat tervezetét az 5. számú melléklet tartalmazza

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hozzájárulásról dönteni szíveskedjenek.

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

 

 

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015 (I.19.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Magyar Természetjárók Szövetsége az Országos Kékkör túraútvonal-program keretében a megkeresése szerinti Gps: 47,938944002000028 19,308965006000051 pontokon, (Kisecset, 058 hrsz-on.) orientációs illetve információs táblákat helyezzen el.

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete meghatalmazza Pribelszki Tamás polgármestert, a nyilatkozat aláírására.

 

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerűen.

 

.

 

7.      napirend tárgyalása:

 

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata

 

 

Pribelszki Tamás polgármester: A 2014. október 12. napi önkormányzati választások következményeként, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselőt-testület az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésen az Mötv. alapján megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. A képviselő-testület a fent említett kötelezettségének határidőben eleget tett.

 Kisecset község Önkormányzat képviselő – testülete, 2014. október 22. napi testületi ülésen megválasztotta a Vagyonnyilatkozat Kezelő, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság tagjait.

Javaslom, hogy a Vagyonnyilatkozat Kezelő, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság tagjait vizsgáljuk fölül, és egy fő képviselői megbízatással nem rendelkező külső tag személyéről döntsünk.

Indítványozom a Vagyonnyilatkozat Kezelő, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság elnökének Baranyai Sándor Balázs képviselőt, tagjainak pedig Vecserek Ildikó képviselőt, és Matikovszki Józsefné 2655 Kisecset Petőfi út 32. szám alatti lakost.

 

 

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és új külsős tagot választani szíveskedjenek.

 

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015 (I.19.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő – testülete úgy döntött, hogy Vagyonnyilatkozat Kezelő, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság elnökének Baranyai Sándor Balázs képviselőt, tagjának Vecserek Ildikó képviselőt, és Matikovszki Józsefné 2655 Kisecset Petőfi út 32. szám alatti lakost válassza meg.

 

A Vagyonnyilatkozat Kezelő, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság új tagjának eskütételét az 6. számú melléklet tartalmazza.

 

Felelős: Dr. Villant Gréta jegyző

 

Határidő: azonnal

 

A képviselő testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet módosította.

 

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő testületének

1./2015 (I.19.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

5/2014 (X.29.) önkormányzati rendelet

módosításáról.

 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet 7. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

 

8.      napirend tárgyalása:

 

Startmunka program megtárgyalása

 

Pribelszki Tamás polgármester: A Belügyminisztérium döntése alapján 2015-ben a Rétsági járás területén lévő önkormányzatok indíthatnak közfoglalkoztatási startmunka programot.

 Képviselő-testületi döntés szükséges arról, hogy a programban részt kíván-e venni Kisecset község.

 A programban részt vevő közmunkások 100 %-ban támogatottak. Programelemenként legalább 5 fő bevonásával indíthatóak a mintaprogramok.

 Én a választható programelemekből a belvíz elvezetési programot javaslom, melyet az Akácfa úton, valamint a Felszabadulás és a Szabadság téren javaslok megvalósítani.

 A mintaprogram indításához kérelmet kell benyújtani, melyben részletes tervet kell készíteni a programra vonatkozóan.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mintaprogramban való részvételről dönteni szíveskedjenek.

 

Glózik László János alpolgármester: A mintaprogram keretén belül tudnánk foglalkoztatni azokat a lakosokat, akik foglalkoztatást helyettesítő támogatáson vannak, így javulna az életszínvonaluk, és a község számára értéket is teremtenének. Én támogatom a közfoglalkoztatás ezen formáját.

 

Vecserek Ildikó képviselő: Ha a belvíz-elvezetés megoldódna a mintaprogram keretén belül, az jelentős előnyökkel járna a falunak. Szintén támogatom a programban való részvételt.

 

 

A képviselő testület a napirendi pontot részletesen megvitatta és 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015 (I.19.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő–testülete úgy határoz, hogy részt vesz a 2015 évi Startmunka mintaprogramban, valamint meghatalmazza Pribelszki Tamás polgármestert, hogy a Startmunka programmal kapcsolatos ügyeket intézze.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelemszerűen.

 

 

 

9.      napirend tárgyalása:

 

A képviselő testület 2015. évi üléstervének megtárgyalása

 

Pribelszki Tamás polgármester: Elkészült Kisecset Község Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó ülésterv tervezete. A törvényi szabályozás értelmében hat testületi ülést kell tartani és egyszer közmeghallgatást, melyet a munkaterv lefed. Természetesen lehet több is, adódhatnak olyan problémák, amelyek miatt össze kell hívni a testületet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az írásban előterjesztettek szerint fogadja el a 2015. évi munkatervet.

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi munkatervet megtárgyalta 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015 (I.19.) sz. határozata

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határozott, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 2015. évre vonatkozóan Kisecset Község Önkormányzat képviselő testületének éves munkatervét.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Folyamatos

 

A képviselő-testület munkaterve 8. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

 

 

Egyéb kérdés és javaslat nem merült fel, ezt követően a testület a szociális célú tűzifa elbírálását – az Mötv. értelmében – zárt ülésen folytatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dr. Villant Gréta                                                       Pribelszki Tamás

         jegyző                                                                 polgármester