Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 2-2015.02.05. jegyzőkönyv

2-2015.02.05. jegyzőkönyv

2/ 2015 sz.

Jegyzőkönyv

nyílt

Képviselő-testületi ülésről

 

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, tárgyalóKisecset

 

Az ülés ideje: 2015. február 5. 17:30

 

 

Jelen vannak: Pribelszki Tamás polgármester

 Kacsári Lászlóné alpolgármester

 Glózik László János alpolgármester

 Vecserek Ildikó képviselő

 Baranyai Sándor Balázs képviselő

 

Tanácskozási joggal: Dr. Villant Gréta jegyző

                                    Illés Zita pénzügyi főelőadó

Jegyzőkönyvvezető:   Matikovszki Nikolett igazgatási ügyintéző            

                                  

Pribelszki Tamás polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van a testület határozatképes, megnyitom a képviselő-testület ülését. Javaslom a napirendi pontok kiegészítését a Falugondnok és a szociális étkeztetés szakmai programjának megtárgyalásával.

 

Dr. Villant Gréta jegyző: Javaslom a napirendi pontok közé felvenni egy megbízási díj megtárgyalását.

 

Pribelszki Tamás polgármester: A napirendi pontokat kiegészítve alábbi napirendi pontokat javaslom tárgyalásra.

 

Javasolt napirend:

 

  1. Kisecset Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés terve (írásbeli)

Előterjesztő: Illés Zita pénzügyi főelőadó, Pribelszki Tamás polgármester

 

  1. DMRV Zrt. Viziközmű Bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása.

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

  1. DMRV Zrt. Egyenlegközlő levél visszaigazolása

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

  1. Szabályzatok

Előterjesztő:. Dr. Villant Gréta jegyző

 

  1. Helyi vízkár-védekezési terv megtárgyalása

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

6.      Falugondnok és a szociális étkeztetés szakmai programjának megtárgyalása

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 

 

A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag elfogadta

 

1.      napirend tárgyalása:

 

 

Kisecset Község Önkormányzatának 2015 évi költségvetése

Pribelszki Tamás polgármester: A 2015. évi terv a bevételi oldalon 17.659 E Ft. ezen felül van 5.680 E Ft pénzmaradvány, így 2015. évben az önkormányzat 23.339 E Ft-ból tud gazdálkodni. A közművelődésre még nem tudjuk mennyit kapunk.

Illés Zita pénzügyi főelőadó: Az önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú, az adott feladathoz megfelelő támogatással biztosítja és ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe
Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását
Finanszírozásuk forrását az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

 Kacsári Lászlóné alpolgármester: Mivel nem tudjuk, hogy a közművelődésre mennyit kap az önkormányzat, javaslom, hogy napoljuk el a napirendi pontot.

 

Pribelszki Tamás polgármester: Akkor a 2015. évi költségvetés elfogadását elnapoljuk?

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

10/2015 (II.5.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a 2015. évi költségvetés elfogadását elnapolja.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelemszerűen.

 

 

2.napirend tárgyalása:

 

DMRV Zrt. bérlrti üzemeltetési szerződés

 

Pribelszki Tamás polgármester: Mivel az ivóvíz ellátó rendszerünk üzemeltetésére szóló szerződés 2015. december 31.-ig szól ezért 2016. januártól új szerződést kell kötnünk, melyről a szerződéstervezetet megküldte részünkre a DMRV Zrt.

 A szerződés előzetesen megküldésre került a képviselők részére.

 A szerződés 25 évre szól, ezért javaslom a szerződés jogi szakértővel történő átnézetését, valamint a napirend elnapolását.

 

Glózik László János alpolgármester: Én is azt javaslom, hogy jogász nézze meg a szerződést, az esetleges félreértések elkerülése végett.                     

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

11/2015 (II.5.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete az ivóvíz ellátó rendszer üzemeltetésére szóló szerződés elfogadását elnapolja.

 

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerűen.

 

3.      napirend tárgyalása:

 

 

DMRV Zrt. egyenlegközlő levél visszaigazolása

 

Pribelszki Tamás polgármester: A DMRV Zrt. egyenlegközlő levelet küldött Kisecset Önkormányzat részére, miszerint 343.656 forint tartozásunk áll fenn, ami a lakossági vízmérőórák cseréjéből adódik.

 Kisecset Község Önkormányzata, mivel a vitatott szolgáltatást nem rendelte meg, azt nem hagyta jóvá, ezért javaslom, a jelzett tartozás visszautasítását.

 

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

12/2015 (II.5.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a DMRV Zrt. 343.656 forint összegű követelését, ami a lakossági vízmérőórák cseréjéből adódik, és a követelés elutasításáról dönt, mivel a szolgáltatás sem megrendelve, sem jóváhagyva nem volt. Továbbá felhatalmazza Pribelszki Tamás polgármestert a visszautasító levél aláírására.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelemszerűen.

 

4.      napirend tárgyalása

 

Szabályzatok

 

 

Dr. Villant Gréta Jegyző: A pénzügyi szabályzatok elkészültek, kiküldésre kerültek a képviselők részére.

Pribelszki Tamás polgármester: A szabályzatok szakmaiságuk, és terjedelmük miatt szakmai magyarázatra szorulnak. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a napirendet napoljuk el, és szakmai magyarázattal egybekötött testületi ülésen fogadjuk el.

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

13/2015 (II.5.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a pénzügyi szabályzatok elfogadását elnapolja.

 

5.      napirend tárgyalása

 

Helyi vízkár-védekezési terv

 

Pribelszki Tamás polgármester: A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26) Korm. rendelet szerint a védekezésre való felkészülés során az önkormányzatok feladata a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése.

 Kisecset község tekintetében elkészült a helyi vízkár-védekezési terv, melyet az 1 számú melléklet tartalmaz. Előzetesen megküldésre került a Képviselő-testület részére.

 Javaslom jóváhagyását.

 

 A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

14/2015 (II.5.) sz. határozat

 

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja Kisecset Község Vízkár-védekezési tervét. 

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerűen.

 

6.      napirend tárgyalása

 

Falugondnok és a szociális étkeztetés szakmai programjának megtárgyalása

 

Pribelszki Tamás polgármester: A falugondnok szakmai programja, és a szociális étkeztetés szakmai programja elkészült. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt szakmai programokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

 

A testület a szakmai programokat megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

 

15/2015 (II.5.) sz. határozat

 

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja Kisecset Község Falugondnok szakmai programját.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelemszerűen.

 

A falugondnok szakmai programját az 2 számú melléklet tartalmazza.

 

 16/2015 (II.5.) sz. határozat

 

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja Kisecset Község szociális étkeztetés szakmai programját, valamint a szakmai program mellékletét képző szociális étkeztetés megállapodás tervezetét.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelem szerűen.

 

A szociális étkeztetés szakmai programját az 3. számú melléklet tartalmazza.

 

 

Egyéb kérdés és javaslat nem merült fel, ezt követően a testület az ülését a Mötv. értelmében zárt ülésen folytatta

 

 

 

 

           Dr. Villant Gréta                                                       Pribelszki Tamás

         jegyző                                                                 polgármester