Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 3-2015.02.26. jegyzőkönyv

3-2015.02.26. jegyzőkönyv

3/ 2015 számú

Jegyzőkönyv

Nyílt

Képviselő-testületi ülésről

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, tárgyalóKisecset

 

Az ülés ideje: 2015. február. 26. 17:30

 

 

Jelen vannak: Pribelszki Tamás polgármester

 Kacsári Lászlóné alpolgármester

 Glózik László alpolgármester

 Vecserek Ildikó képviselő

 Baranyai Sándor Balázs képviselő

 

Tanácskozási joggal: Dr. Villant Gréta jegyző

                                    Illés Zita pénzügyi főelőadó

Jegyzőkönyvvezető:   Matikovszki Nikolett igazgatási ügyintéző            

                                  

Pribelszki Tamás polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van a testület határozatképes, megnyitom a képviselő-testület ülését. Javaslom a meghívóban kiküldött napirendi pontok kiegészítését az új Falugondnoki rendelet megalkotásával, a 19/ 2009 (XII.19.) számú rendelet hatályon kívül helyezésével, valamint a Cserháti hírmondó újság megrendelésének megtárgyalásával.

 

A következő napirendi pontok tárgyalását javaslom.

 

Javasolt napirend:

 

1.      A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása (írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Villant Gréta Jegyző, Pribelszki Tamás Polgármester

 

2.      Kisecset Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés megtárgyalása (írásbeli)

Előterjesztő: Illés Zita pénzügyi főelőadó, Pribelszki Tamás polgármester

 

3.      Falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

4.      Kisecset Község Önkormányzat 19/2009 (XII.19.) rendeletének hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

5.      Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése (írásbeli)

Előterjesztő: Illés Zita pénzügyi főelőadó, Pribelszki Tamás polgármester

 

 

 

A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag elfogadta

 

1.      napirend tárgyalása:

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

 

Pribelszki Tamás polgármester:2015. március 1.-jétől hatályba lépő szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szoctv.) a szociális ellátások rendszerének jelentős változását szabja meg.

A települési önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia.

A rendelet-tervezet előzetesen megküldésre került, kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a rendelet tervezetet az előterjesztés alapján megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, részletesen megtárgyalta - majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő–testületének

2/ 2015 (II.26) rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól.

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1 számú mellékleteként csatolva.

 

 

 

 

2.      napirend tárgyalása:

 

Kisecset Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés elfogadása

 

Pribelszki Tamás polgármester:Kisecset Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetést a képviselők írásban megkapták.

 

Illés Zita pénzügyi főelőadó: 2015-re az állami támogatás több, ezért több az önkormányzat bevétele.

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, részletesen megtárgyalta - majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő–testületének

3/2015 (II.26.) rendelete

Kisecset Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

 

 

 

 

 

A 2015. évi költségvetés 2. sz. mellékletként jegyzőkönyvhöz csatolva.

3.      napirend tárgyalása:

 

Falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet megalkotása

 

Pribelszki Tamás polgármester: A falugondnoki szolgáltatásról szóló 4/2000 (VII.6.) rendelet felülvizsgálatra került, és megállapítottuk, hogy elavult, oly mértékben kell módosítani, hogy új rendelet megalkotása indokolt.

 

 Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a rendeletet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő– testülete a napirendet megismerte, részletesen megtárgyalta - majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

Kisecset Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltatásról

 

A falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet 3. sz. mellékletként jegyzőkönyvhöz csatolva

 

 

 

4.      napirend tárgyalása:

 

A 19 / 2009/XII.19./ sz. rendelet hatályon kívül helyezése

 

Pribelszki Tamás polgármester: Kisecset Község Képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 19 / 2009 (XII.19.) számú rendelete, - mivel a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet hasonló lakásvásárlási támogatást tartalmaz- hatályon kívül helyezése indokolt.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a Kisecset Község Képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 19 / 2009 (XII.19.) számú rendeletét hatályon kívül helyezni szíveskedjenek.

 

Kisecset községi Önkormányzat Képviselő– testülete a napirendet megismerte, részletesen megtárgyalta - majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Kisecset Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Kisecset Község Önkormányzata 19/2009 (XII.19.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről

 

A Kisecset Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete Kisecset Község Önkormányzata 19/2009 (XII.19.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről a  4. sz. mellékletként jegyzőkönyvhöz csatolva

 

5.      napirend tárgyalása:

 

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

 

Pribelszki Tamás polgármester: Elkészült a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének tervezete. A költségvetés a 6 település által aláírt megállapodásban megfogalmazott alapelvek valamint a polgármesterek és pénzügyesek munkamegbeszélésén kialakult álláspontok figyelembevételével készült el. A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetést a képviselők írásban megkapták.

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, részletesen megtárgyalta - majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

 

18/2015 (II.26.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az 5. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 5. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Egyéb kérdés és javaslat nem merült fel, ezt követően a testület az ülését a Mötv. értelmében zárt ülésen folytatta

 

 

 

           Dr. Villant Gréta                                                       Pribelszki Tamás

         jegyző                                                                 polgármester