Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 4-2015.03.25. jegyzőkönyv

4-2015.03.25. jegyzőkönyv

4/ 2015 számú

Jegyzőkönyv

Nyílt

Képviselő-testületi ülésről

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, tárgyaló – Kisecset

 

Az ülés ideje: 2015. március. 25. 17:30

 

 

Jelen vannak: Pribelszki Tamás polgármester

 Kacsári Lászlóné alpolgármester

 Glózik László alpolgármester

 Vecserek Ildikó képviselő

 Baranyai Sándor Balázs képviselő

 

Tanácskozási joggal: Dr. Villant Gréta jegyző

                                  

Jegyzőkönyvvezető:   Matikovszki Nikolett igazgatási ügyintéző            

                                  

Pribelszki Tamás polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van a testület határozatképes, megnyitom a képviselő-testület ülését.

 

A következő napirendi pontok tárgyalását javaslom.

 

Javasolt napirend:

 

1.      A könyvtár alapterületének bővítése

Előterjesztő Pribelszki Tamás polgármester

 

2.      A település könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat benyújtása

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 

3.      Egyebek

 

 

 

A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag elfogadta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      napirend tárgyalása:

 

A könyvtár alapterületének bővítése

 

 

 

 

Pribelszki Tamás polgármester: Mivel Kisecset község funkciószegény falu, nevelési-oktatási, valamint szociális intézménye nincs, egyedüli közösségi helye a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral könyvtárellátási szerződésben álló települési Könyvtár, amely Kisecset központjában, jelenleg 40 m2 alapterülettel, az önkormányzat hivatali épületében található.

A helyi igényeket és sajátosságokat figyelembe véve szükségessé vált a könyvtár területének jelentős növelése, amely a település művelődési házának 45m2-es helységéből kialakított alapterület növeléssel valósítható meg.

 Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Kisecset Kossuth út 39. szám alatt lévő művelődési házban kialakított 45m2-es helységgel 2015 évben bővítsük a községi könyvtár alapterületét.

 

 Kacsári Lászlóné alpolgármester: Én is egyetértek a könyvtár alapterületének bővítésével, mivel a közösségi rendezvényeket a jelenlegi könyvtár mérete miatt nem lehet a megfelelő színvonalon megtartani.

 

 Baranyai Sándor Balázs képviselő: Egyetértek a bővítéssel, mivel a fiatalabb és idősebb korosztálynak is szüksége van közösségi helyre, ahol együtt eltölthetik a szabadidejüket.

 

 

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, részletesen megtárgyalta - majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

 

 

22/2015 (III.25.) sz. határozata 

 

 

  

 Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő Kisecset Kossuth út 39. szám alatt lévő művelődési házban kialakított 45m2-es helységgel 2015 évben bővíti a községi könyvtár alapterületét.

 A nevezett helység szükséges felújítását el kell végezni.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

 

 

 

 

2.      napirend tárgyalása:

 

 

A település könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázat benyújtása

 

 

Pribelszki Tamás polgármester: A Nemzeti Kulturális Alap pályázatot írt ki a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. A pályázat nevezési díja 10.000 forint, önereje 10 százalék, maximum 3.000.000 forint értékig lehet a pályázatot benyújtani.

 A pályázati támogatással korszerű bútorokkal rendezhetnénk be a bővített könyvtárat.

 Javaslom, hogy pályázzunk a Nemzeti Kulturális Alap kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére kiírt pályázatán.

 

Vecserek Ildikó képviselő: Szintén javaslom a pályázat benyújtását. Helyben megírható a pályázat, vagy külső céggel kell megíratni? Esetleg a megírásnak van külön költsége?

 

Pribelszki Tamás polgármester: Nem külsős pályázatíró céggel, hanem hivatalon belül készítenénk el a pályázatot, ezért nincs egyéb díja a nevezési díjon, és megnyert pályázat esetén az önerőn kívül.

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, részletesen megtárgyalta - majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

 

23/2015 (III.25.) sz. határozata

 

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete a település könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap 3505/190 kódszámú pályázati kiírásra.

A képviselő-testület a 2015. évben folyamatban lévő könyvtár bővítése miatt a helyiségek bútorral, kiegészítő berendezésekkel történő ellátása érdekében maximum 3.000.000  Ft (azaz: hárommillió forint) értékű támogatására nyújt be pályázatot.

A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatással beszerzett berendezések vételárának 10 %-át saját forrásként biztosítja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a bútorok beszerzése és elhelyezése a Kisecset, Kossuth út 4, és 39. sz. alatti könyvtári helyiségekben 2016. augusztus 31-ig megtörténik.

 

Felelős: Pribelszki Tamás polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Pribelszki Tamáspolgármester megköszönte az ülésen résztvevők munkáját, majd a testület ülését 18:30 órakor befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

           Dr. Villant Gréta                                                       Pribelszki Tamás

         jegyző                                                                 polgármester