Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 6-2014 (XI. 26.) Rendelet (Szoc.tüzifa)

6-2014 (XI. 26.) Rendelet (Szoc.tüzifa)

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő testületének

6/2014 (XI. 26.) számú önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultság feltételeiről

 

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a 25. § (3) bb) pontjában, a 26.§-ban, a 32.§ (3) bekezdésében és a 47.§ (1) c) pontjában és (3) bekezdésében foglaltak értelmében, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2011. évi CLXXXIV törvény 41.§ (4) bekezdése alapján, a 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló

 46/2014 (IX.25) BM rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.§.

 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat által – a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapjánbiztosított szociális tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.

 

2.§.

 

(1)   A rendelet hatálya kiterjed Kisecset Község közigazgatási területére.

(2)   E rendelet személyi hatálya a Kisecset község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, az Szt. 3.§. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

 

 

3.§.

(1)   A szociális ellátás iránti kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatal Kisecseti Kirendeltsége (2655. Kisecset, Kossuth út 4.) lehet benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelmező köteles jövedelemigazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni.

 

 

4.§.

(1)   Az önkormányzat képviselő-testülete szociális tűzifa támogatást nyújthat annak a Kisecset község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének, vagy albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel:

-          A kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.250- Ft.)

-          egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 300%-át (85. 500.-Ft).

-          téli fűtését tűzifával oldja meg,

-          Kisecseten állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen Kisecseten tartózkodik.

(2)   Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(3)   A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(4)   A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m3 háztartásonként.

 

 

5.§.

 

(1)   E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

 

 

6.§.

 

(1)    A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

 

(2)    A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:

a.)        rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata,

b.)        jövedelemmel rendelkező személyek esetében:

-          foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,

-          egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelem adójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás, valamint a tárgyévre vonatkozó időszak

c.)        alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek hiányában a tevékenységet végző által adott nyilatkozat.

 

 

7.§.

 

(1)   A jogosultság megállapításánál előnyt élvez az Szt. szerinti:

-          aktív korúak ellátására,

-          időskorúak járadékára,

-          adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

-          tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- lakásfenntartási támogatásra

jogosult személy.

 

(2)   A támogatás iránti igényeket 2014. december 15. napjáig lehet benyújtani.

 

 

8.§.

                                                                                            

(1)       Jelen rendelet a kihirdetését napján lép hatályba, rendelkezéseit a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján megítélt tűzifa támogatásokra kell alkalmazni.

(2)       Jelen rendelet 2015. április 15. napján hatályát veszti.

 

 

 

Kisecset, 2014. november 26.

                                  

 

 

 

Pribelszki Tamás                                           Dr. Villant Gréta

                            polgármester                                                         jegyző

 

 

 

 

 

Záradék:A kihirdetés napja 2014. november 27.    

 

                                                                                       

 

            Dr. Villant Gréta

                                                                                                            jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet a 6/2014 (XI. 26.) számú önkormányzati rendelethez

 

Kérelem szociális tűzifa támogatáshoz

 

 

Név: _________________________________________________________________________

Születési név: __________________________________________________________________

Születés helye, ideje: ____________________________________________________________

Anyja neve: ___________________________________________________________________

TAJ száma: ___________________________________________________________________

Állampolgársága: _______________________________________________________________

Lakóhelye: ____________________________________________________________________

Tartózkodási helye: _____________________________________________________________

Telefonszáma (nem kötelező megadni) ______________________________________________

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók:

Név:                                     Születési hely, idő:                         Foglalkozás:

1.) ___________________________________________________________________________

2.) ___________________________________________________________________________

3.) ___________________________________________________________________________

4.) ___________________________________________________________________________

5.) ___________________________________________________________________________

Jövedelmi adatok

 

 

 

A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartók

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa, élettárs

Gyermekek

havi jövedelme (forint)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

A lakás címe, amelyre a támogatást igényli: ________________________________________

 

Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy fentiekben

igazolt jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, fenti című lakásban

családommal életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított.

 

 

Kisecset  2014.______________________________________

 

kérelmező aláírása

2. sz. melléklet a 6/2014 (XI. 26.) számú önkormányzati rendelethez

 

 

Átvételi elismervény

 

                ……………………..……………………… (név) Kisecset, …………..…..……..u……… sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő­testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 6 /2014 (XI.26) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként____m3 mennyiségű tűzifát

 

á t v e t t e m

 

 

Kisecset, 201 . _____hó _____nap

 

 

 

 

__________________________________      ___________________________________

                          átadó                                                                átvevő