Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 7-2014 (XI. 26.) Rendelet (Helyi adók)

7-2014 (XI. 26.) Rendelet (Helyi adók)

 

Kisecset Község Önkormányzatának

7/2014. (XI.26) számú önkormányzati rendelete

a helyi adókról

 

 

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában foglalt felhatalmazása alapján Kisecset település közigazgatási területén bevezetett helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

 

                                             I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§

 

A Képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén, határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

- magánszemélyek kommunális adója

- helyi iparűzési adó

- idegenforgalmi adó

 

 

Adómentesség, adókedvezmények

2. §

Az Önkormányzat jegyzője - egyedi elbírálás alapján (képviselő testület előzetes tájékoztatása mellett) - amennyiben a kivetett adó megfizetése az adózó számára aránytalanul nagy terhet jelenteneaz adózó kérelmére

a) részletfizetést engedélyezhet, vagy az adó megfizetésére maximum  l évre halasztást engedélyezhet,

 

 

 

 

Az adózás rendje

 

3. §

 

Kisecset település adóhatósága minden év március 16. napjáig közli az adóalanyokkal a tárgyévi adófizetési kötelezettségüket.

.

 

 

 

 

 

 

II. Fejezet

 

                AZ EGYES ADÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

 

Magánszemélyek kommunális adója

 

4. §

 

Az Önkormányzat a kommunális adót a pénzeszközeiből, vagy részben azokból megvalósuló infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvédelmi feladatok ellátására vezeti be.

Az adót a Kisecset Község Önkormányzatának Magánszemélyek Kommunális Adója beszedési számlájára: 11741031-15451536-02820000 kell megfizetni.

 

 

 

                                                                 Az adó mértéke

5. §

Az adó évi mértéke:

 

a.)    a magánszemély tulajdonában lévő lakás, (hétvégi ház, garázs, tároló stb.) esetén 5.000.- Ft,

b.)    építési tilalommal nem terhelt beépítetlen belterületi földrészlet (telek) esetén 5.000.- Ft,

c.)    nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga 5.000.- Ft.

 

 

 

Az adómentesség

 

6. §

 

A helyi építési szabályzat szerint lakás építéséhez nem megfelelő szélességi mérettel (16. méternél kisebb) vagy területtel (600 m2-nél kisebb) rendelkező beépítetlen belterületi földrészlet.

 

 

Idegenforgalmi adó

 

7. §

 

A képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként eltöltött

vendégéjszaka után, adóztatás céljából, idegenforgalmi adót vezet be.

 

Az adó alapja és mértéke

 

8. §

 

(1)   Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)   Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.

 

 

 

 

 

 

Az adó beszedésére kötelezett

 

                                                                                9.§

 

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig benyújtandó havi adóbevallást köteles tenni (1. sz. melléklet), valamint a beszedett adóról a tárgyévet követő hó 15. napjáig benyújtandó éves adóbevallást kell benyújtani (2. sz. melléklet).

 

10.§

 

(1)Az idegenforgalmi adót a 9.§ szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetnie a beszedést követő hónap 15. napjáig Kisecset Község Önkormányzatának Idegenforgalmi Adó beszedési számlájára: 11741031-15451536-03090000

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

 

Az adó felhasználása

 

                                                                 11. §

 

A beszedett adóról, annak összegéről, felhasználásáról évente közmeghallgatáson tájékoztatni kell a lakosságot.                                     

 

Helyi iparűzési adó

 

Az adókötelezettség kiterjed Kisecset település területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre. 

 

Az adó mértéke

 

12. §

 

Az adó mértéke

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2)Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.

 

 

 

Adómentesség

13. §

 

Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozás, amelynek a Htv. rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.500.000 Ft-ot.

14. §

Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31. napjáig kell bevallást tenni.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be.

A település illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adót, az adózás rendjéről szóló törvény által meghatározott módon és határidőben Kisecset Község Iparűzési Adóbeszedési számlájára 11741031-15451536-03540000.

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet 2015. január 1. napjával lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadók.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisecset Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete. 

Kisecset, 2014. november  26.

 

Pribelszkli Tamás                                                                                          Dr. Villant Gréta

polgármester                                                                                                  jegyző

 

Záradék:A kihirdetés napja 2014. november 27.    

 

                                                                                        

 

            Dr. Villant Gréta

                                                                                                             jegyző

1. sz. melléklet a 7/2014. (XI.26) számú önkormányzati rendeletéhez

 

201….……………… HAVI IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (XI.26) sz. rendelete alapján:

 

  1. AZ ADÓ BESZEDÉSÉRE KÖTELEZETT:

Neve:                                                                                                   M:                      

Címe:                                                                                                                             

Adószáma:                                          Bankszámla száma:                                           

Tevékenység folytatásának helye és elnevezése (szálloda, panzió, falusi vendéglátó stb.)  

Ügyintéző neve:                                                          telefonszáma:                             

  1. VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA:                                                              

 

      Belföldi ………… db, külföldi ………… db,                            összesen:  ………… db

2/A. Adómentes vendégéjszakák  a helyi adókról szóló mód. 1990. évi C. tv. (Htv.) 31.§-a    alapján:

a)  a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély

    esetén adómentes vendégéjszakák száma:                                                            …………db

b) a gyógyintézetben  fekvőbeteg  szakellátásban  részesülő  vagy  szociális

    intézményben ellátott magánszemély esetén adómentes

    vendégéjszakák száma:                                                                                         …………db

c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony

    alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében,

    a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel vagy

    telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti

    tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen

    vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az

    önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély esetén az

    adómentes vendégéjszakák száma:                                                                       ……….. db

      d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője,

          továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló

          üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a

          bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati

          jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára

          annak hozzátartozója  esetén az adómentes

          vendégéjszakák száma:                                                                               ... ………db

 

                                   Adómentes vendégéjszakák összesen (a+b+c+d):             …………db

 

2/B. Adóköteles vendégéjszakák száma (adóalap)

    

       a) belföldi: …………db  b) külföldi:……….db           c) összesen: (a+b)       ...………db

3. Az adó mértéke: 300 Ft/vendégéjszaka/fő.

4. Az adó összege: (300 Ft x 2/B.c) ………………… Ft

 

Kisecset, 201. …………………….

                                                                  

                                                                           PH.

                                                                                             ..................................................

                                                                                                                  cégszerű aláírás

2. sz. melléklet a 7/2014. (XI.26) számú önkormányzati rendeletéhez

 

ÉVES  BEVALLÁS

 

az idegenforgalmi adóról, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

 

A bevallást a tárgyévet követő 15 napon belül, pontosan kitöltve kérjük megküldeni!

 

 

  1. Az adó beszedésére kötelezett (szállásadó) családi és utóneve, nők esetén leánykori név:

…………………………………………………………………………………………….

Anyja neve, szül. hely, idő:……………………………………………………………….

Engedély száma:…………………………………………………………………………..

Adóazonosító jel:………………………………………………………………………….

Állandó lakcíme:…………………………………………………………………………..

Szálláshely címe:………………………………………………………………………….

 

  1. Bevallott időszak:

…………………… év ………………………………… hónap ………………… naptól

…………………… év ………………………………… hónap ………………… napig

 

  1. Belföldi vendégek száma (fő):………………………

Külföldi vendégek száma (fő):………………………

 

  1. Összes belföldi vendégéjszakák száma:………………………………….

      Összes külföldi vendégéjszakák száma:………………………………….

 

  1. Adóköteles belföldi vendégéjszakák száma:……………………………..

Adóköteles külföldi vendégéjszakák száma:……………………………..

 

  1. Az idegenforgalmi adó összege:………………………………………….Ft

 

 

Kisecset,  201.……………………………

 

 

PH.

……………………………

    cégszerű aláírás

 

 

Tájékoztatás:  - A nyomtatványon feltüntetett rovatokat minden esetben kötelező kitölteni.

     - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 172 §. (1) bekezdés a.) pontja alapján a hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 100 ezer forintig, más adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.