Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 8-2014 (XII.20.) Rendelet (Háztartási szennyvíz begyűjtése)

8-2014 (XII.20.) Rendelet (Háztartási szennyvíz begyűjtése)

Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014. ( XII.20) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtöttháztartási szennyvíz begyűjtéséről

 

Kisecset KözségÖnkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben kapott felhatalmazással élve, avízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjánmeghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

 

I Fejezet

 

Általános rendelkezések

 

A rendelet célja

 

1.§ A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.

 

A rendelet hatálya

 

2.§  (1) A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére kiterjed.

(2)  A rendelet területi hatálya Kisecsetközség közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra,

b) Kisecsetközség közigazgatási területén a lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos), akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.

 

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

 

3.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a TÁTRA SZIPPI Csatornatisztító és Szolgáltató Betéti Társaság jogosult és köteles ellátni, Kisecset Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2015. december 31-ig.

(2) A TÁTRA SZIPPI Csatornatisztító és Szolgáltató Betéti Társaság(a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepére (1044 Bp., Tímár u. 1.), az erre a célra kialakított műtárgyban kell elhelyezni.

 

II Fejezet

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó külön rendelkezések

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje

 4.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Vgtv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

(2)          A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3)          Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevételével, e rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.

(4)          Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint igénybe venni.

(5)          A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.

(6)          A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni.

(7)         

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

 

6.§(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.

(2)          A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(3)           Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell.

(4)          A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.

(5)          A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződést fel kell mondani, amennyiben az a szennyvizet nem a 3. § (2) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le. 

(6)          A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek.

(7)          A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

 

Közszolgáltatási szerződés tartalma

 

7.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a)                      a közszolgáltatót és az ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét; amennyiben az ingatlant nem a tulajdonos használja, a használó nevét, lakcímét, a használat jogcímét, időtartamát;

b)                      a szerződés tárgyát,

c)                      a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d)                     a teljesítés helyét,

e)                      a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

f)                       a felek jogait és kötelezettségeit,

g)                      a közszolgáltatási díj megállapításának, megfizetésének módját, határidejét;

h)                      a szerződés módosításának, felmondásának módját;

i)                        az irányadó jogszabályokról szóló tájékoztatást.

 

 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

 

8.§(1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban[1] meghatározott módon köteles megoldani.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak az e rendelet szerinti díjat megfizetni.

 

A közszolgáltatás díja

 

9.§(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díja legfeljebb nettó 3000 Forint/m3.

(2) A közszolgáltató az ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év szeptember 15-ig jelezheti az önkormányzat felé.

 

 

 

A háztartási szennyvíz begyűjtésének rendje

 

8.             § (1) A háztartási szennyvíz elszállításának megrendelésetelefonon a közszolgáltatónál rendelhető meg. A megrendeléseket aközszolgáltató azok sorrendjében köteles teljesíteni.

(2) A közszolgáltató a megrendelésekről szállítólevelet állít ki, melyet a munka elvégzését követően megrendelővel igazoltat.

(3) A számlázást aközszolgáltató utólag, az ingatlantulajdonos által igazolt szállítólevelek alapján végzi.

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást a felhasznált háztartási vízmennyiség mértékéig jogosult igénybe venni.

(5) A szállítólevélen fel kell tüntetni:

a)      megrendelő nevét, lakcímét,

b)      az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségét,

c)      a szállítás dátumát,

d)      a szállítást végző gépjármű rendszámát,

e)      a gépjármű vezetőjének aláírását,

f)       a megrendelő aláírását.

 

Üdülőingatlanok

 

11. §(1) Az üdülőingatlanok tulajdonosaira az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

 (2) E rendelet alkalmazásában üdülőingatlan az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró épület.

 

Időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályok

 

12. §Az ingatlantulajdonos írásban kérheti a közszolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás szüneteltetését a beépítetlen használaton kívüli, illetve használt lakott ingatlan esetében (a továbbiakban: üres ingatlan), ha ingatlanától megszakítás nélkül legalább 30 napig távol van, és azt a távollétet megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a közszolgáltatónak bejelentette.

 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

 

13.§A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez szükséges ideig és terjedelemben tartja nyilván és kezeli, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály[2] rendelkezéseinekmegfelelően.

 

 Hatályba léptető és záró rendelkezések

 

12.§ (1) E rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.

 

 

Kisecset, 2014. december. 20.

 

 

 

 

Pribelszki Tamás                                         Dr. Villant Gréta

polgármester                                                      jegyző

 

 

Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja:

Kisecset, 2014. december 22.

 

                                   Dr. Villant Gréta

       jegyző

 

 [1] A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.

[2]2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.