Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 2-2015 (II.26.) Rendelet (Szoc rendelet)

2-2015 (II.26.) Rendelet (Szoc rendelet)

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő–testületének

 

2/ 2015 (II.26) rendelete

 

a szociális ellátások helyi szabályairól.

 

 

 

Kisecset Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 32. cikk (2) bekezdése alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

 

 

I.

  A rendelet hatálya

 

1. §

 

(1)   A rendelet hatálya kiterjed:

 

a.) Kisecset Község Önkormányzata közigazgatási területén élő állandó lakóhellyel rendelkező, a Szoctv.  3.§-ában meghatározott személyekre.

b.) Az Szoctv. 6.§-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Kisecset Község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte,

c.) A települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. Az ellátást biztosító követelheti a kifizetett önkormányzati segély megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől.

d.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott szociális intézményre és az általa nyújtott ellátásokra.

 

(2)A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.

 

(3) Az Önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.

 

 

 

 

 

II.

 Hatásköri és általános eljárási rendelkezések

 

2. §

 

(1) E rendeletet az Szoctv.-el és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

 

3. §

 

 (1) Az ellátás iránti kérelmet a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Kisecseti Kirendeltségénél (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni. az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2)       Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

(3)       Szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(4)       Szociális ellátás megállapításának hivatalból kezdeményezésére jogosult:

a)      helyi önkormányzati képviselő,

b)      polgármester,

c)      jegyző,

 

4. §

 

(1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szoctv.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal  nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni.

(4) A települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni az abban meghatározott mellékletekkel.

 

5. §

 

 (1)  A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint szükség esetén, környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elkészítése érdekében a Hivatal megkeresi a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálatot (továbbiakban: családsegítő szolgálat).

(2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, vagy a kérelmező életkörülményei hivatalból ismertek és az igénylő életkörülményeiben lényeges változás nem feltételezhető.

 (3) Az ellátásra való jogosultság megállapításához – a hivatalból indult eljárásokat kivéve - a kérelemhez csatolni kell a Szoctv. 10. §.-ban foglaltak szerinti jövedelemigazolásokat.

(4) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, úgy a Hivatal beszerzi az illetékes NAV igazolását a jövedelemadó alapra vonatkozóan.

 

6. §

 

 

(1)       Kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmények fennállása esetén a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható.

(2) A 6.§ (1) bekezdésében rögzített esetben a Hivatal a határozat kiadását követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálhatja meg a nyilatkozatok valódiságát. A jegyző az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizettetésére a hatáskör gyakorlójának 8 napon belül javaslatot tesz.

 

7. §

 

 (1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 6.§ (1) bekezdése alapján.

(2)       Az igénylő rendkívüli élethelyzetére tekintettel a polgármester jogosult az ellátás azonnali készpénzben való kifizetésének engedélyezésére. Erről a Képviselő-testületet – soron következő ülésén – tájékoztatni kell.

(3)       A természetben nyújtott ellátások számláit az Önkormányzat költségvetésének terhére kell kiegyenlíteni.

 

8. §

 

(1)  E rendelet alkalmazásában a Szoctv. 4. §.- ban foglalt értelmező rendelkezések az irányadók.

9. §

 

(1) A benyújtott kérelem elbírálásáról annak jogosultja döntését követően határozatot hoz, melyről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesíteni kell.

(2)  A testület döntése és a polgármester saját hatáskörében hozott döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozva kereset nyújtható be a Balassagyarmati Törvényszékhez (2660. Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.).

(3) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez kell benyújtani.

(4) A jegyző hatáskörébe tartozó kérelmek elbírálásáról a Ket. szabályai szerinti határidőn belül dönt.

(5) A jegyző döntése ellen 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozva fellebbezést lehet benyújtani a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.

 

10. §

 

(1)   A kérelmező köteles együttműködni az eljáró személyekkel. Köteles a szociális helyzetére vonatkozóan a valóságnak megfelelően nyilatkozni. Amennyiben erre nem hajlandó, úgy a kérelmet el kell utasítani.

(2)   Rendkívüli eset kivételével egy éven belül nem jogosult, illetve önmagát zárja ki az a személy (család) a szociális juttatásból, aki valótlan tényt állít, megtévesztő adatot szolgáltat vagy családja megélhetését felróhatóan veszélyezteti.

(3)   A megélhetés szempontjából különösen felróható magatartásnak minősül, ha a kérelmező, vagy közeli hozzátartozója munkanélküli ellátásra azért nem jogosult, mert korábban semmilyen kereső tevékenységet nem végzett, munkahelyszerzés céljából a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével, illetve a helyi Önkormányzattal nem működik közre.

(4)   A (3) bekezdésben foglalt esetekben a kiskorú gyermekek védelme érdekében az intézményi térítési díjakat (óvoda, étkeztetés) részben vagy egészben az Önkormányzat átvállalhatja.

(5)   A támogatás folyósítása jogszabályi feltételeinek meglétét kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. Ekkor a kérelmet az ügyfélnek meg kell újítani.

(6)   A megállapított pénzbeli ellátás folyósítása, települési támogatás kifizetése határozat alapján a polgármester utalványozása, pénzügyi ellenjegyzés, ellenőrzés és érvényesítése után az Önkormányzat pénztárából történik.

(7)    A kifizetési jegyzéket a pénzügyi ügyintéző készíti el és kifizetés előtt köteles azt ellenőrzésre, érvényesítésre jogosult személyeknek átadni.

(8) A támogatásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, jövedelmi, vagyoni viszonyai változását annak bekövetkezését követő 15 napon belül köteles bejelenteni.

 (9) A szociális ellátásokra való jogosultság tekintetében az önkormányzat nyilvántartást vezet, melyre az Szoctv. 18.§.-ban meghatározott adatkezelési előírások vonatkoznak.

(10) Az itt nem szabályozott esetekben az Szoctv. 4.-24. § ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmaz

ni.

 

 

 

A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése

 

 

11. §

 

(1)  A jogosulatlan igénybevett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szoctv. 17 §. tartalmazza.

(2)  Az Szoctv. 17. § (5) bekezdésében meghatározott kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 

A szociális gondoskodás rendszere

 

12. §

 

 (1) Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával;

b) személyes gondoskodást biztosító alap ellátások megszervezésével valósítja meg.

 

13. §

 

(1)   E rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a Képviselő–testület, átruházott és saját hatáskörében a polgármester, továbbá a jegyző saját hatáskörben gyakorolja, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) előírása szerint látja el.

 

(2)   A képviselő-testület hatáskörébe tartozik:

 

a.)    A Települési támogatás megállapítása

a.a.) Eseti gyógyszer hozzájárulás

a.b.) Tankönyv és iskolakezdési segély megállapítása

a.c.) Visszatérítendő támogatás

a.d.) Lakásvásárlási támogatás

b.)    Rendkívüli Települési támogatás

 

 

(3)   A polgármester átruházott hatáskörébe tartozik:

 

a.)    Falugondnoki szolgáltatás

b.)    Szociális étkeztetésre jogosultság megállapítása

c.)    Házi segítségnyújtás

d.)   Családsegítés

e.)    Temetési segély

f.)     Újszülött támogatása

 

(4)   A polgármester saját hatáskörébe tartozik:

 

a.)    Köztemetés elrendelése

 

(5)    Az Szoctv-ben biztosított jogkörében eljárva a jegyző dönt:

 

a.)    Rendszeres települési támogatások felülvizsgálatáról.

 

 

 

 

III.

 Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

 

 

Települési támogatás

Eseti gyógyszer hozzájárulás

 

14. §

 

 

 (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszer hozzájárulás állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 250%-a.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseti hozzájárulás együttes mértéke egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(3) Az eseti gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül, a szükséges gyógyszereket, azok havi adagját, a gyógykezelés időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvos igazolást, valamint a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök költségéről.

 

Települési támogatás

Tankönyv és iskolakezdési segély

 

15. §

 

 

(1) Gyermek iskoláztatásáhozannak a gyermeket nevelő szülőnek nyújthatóTankönyv és iskolakezdési segély, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai tanulmányokat folytat, továbbá saját jogon annak a nagykorú kisecseti állandó lakcímmel rendelkező lakosnak, aki nappali rendszerű iskolai tanulmányokat folytat, az alábbi összegek és feltételek szerint:

a.) Általános iskolások tankönyvének árát teljes egészében megtéríti az önkormányzat a befizetett csekk és számla alapján, annak bemutatása után. Továbbá 3.000 Ft./tanuló iskolakezdési segélyt nyújt.

b.)  A kisecseti középiskolások részére 10.000 Ft/fő iskolakezdési segélyt nyújt.

 

(2.) A segély folyósításának feltétele az iskolai tanulmányok folytatásának igazolása.

 

(3)  Az eredeti számlára, számlákra kifizetési záradékként rá kell vezetni a segély kifizetésének tényét, összegét, majd az önkormányzat bélyegzőlenyomatával ellátva a kérelmezőnek vissza kell adni. A kérelem mellé a záradékolt számla másolatát kell csatolni.

 

(4) A tankönyv és iskolakezdési segély települési támogatás iránti kérelem ügyében a képviselő-testület dönt.

 

 

 

 

 

Települési visszatérítendő támogatás

 

16. §

 

(1)   Települési támogatás kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható.

(2)   A kamatmentes szociális kölcsön összege nem haladhatja meg a mindenkori minimál nyugdíj összegének 200 %-át, azzal, hogy a tartozás visszafizetéséig más rendkívüli települési támogatás csak haláleset, baleset vagy elemi kár bekövetkezése esetén állapítható meg.

(3)   Kamatmentes szociális kölcsön legfeljebb hat hónapra adható.

(4)   A visszatérítendőt települési támogatás iránti kérelem ügyében a képviselő-testület dönt.

 

 

 

 

 

 

Települési támogatás

Lakásvásárlási támogatás

 

17. §

 

(1)   A támogatás mértéke 100.000 forint, egyösszegű és vissza nem térítendő. Egy házaspár a támogatást csak egy alkalommal veheti igénybe.

(2)  A fiatal házasok első lakáshoz jutásával kapcsolatos támogatásban az a fiatal házaspár részesíthető, akiknél a házastársak mindegyike az Európai Unió tagállamainak állampolgára, illetve letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező külföldi személy.

(3) A támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.

(4) Az egyik házastárs a kérelem benyújtását megelőzően az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy éve folyamatosan bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

(5) A házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással, így különösen külön-külön, vagy együttesen nincs és nem is volt beköltözhető lakásra tulajdonjoguk, haszonélvezeti-, használati-, vagy bérleti joguk.

(6) Nem tekinthető önálló lakásnak
a.)  az olyan lakóingatlan, amelyben a kérelmezők tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50 %-ot, és a tulajdoni illetőség özvegyi joggal, vagy legalább 3 éve bejegyzett haszonélvezeti (használati) joggal terhelt, és a jog jogosultja ténylegesen a lakásban lakik,
b.)  a magánszemélytől, illetve az államtól vagy valamely önkormányzattól piaci alapon bérelt lakás.

(7) A házaspár ilyen támogatást más önkormányzattól nem kap.

(8) A fiatal házaspár a lakást Kisecseten építi, vagy vásárolja.

(9) Az építendő, vagy vásárolandó lakás hasznos alapterülete legfeljebb a 80 m2 lehet, továbbá az építési költsége (vételára) nem haladhatja meg
a.) három vagy több gyermekes házaspár esetében a 6.000.000,-forintot,
b.) kétgyermekes házaspár esetében a 5.000.000,-forintot,
c.) egyéb esetekben a 5.000.000,-forintot.

(10) A lakás a házastársak közös tulajdonába kerül.

(11) A kérelmezők a rendelkezésükre álló pénzeszközöket, és az igénybe vehető szociálpolitikai támogatásokat az építés költségeinek, illetve a vételárnak a kiegyenlítésére felhasználják.

 


(12) A támogatás igényelhető:
a.) Magántulajdonú lakás építéséhez
b.) Vagy lakás vásárlásához,


(13) Nem nyújtható a támogatás ha a kérelem

 a ) (2)-(12) pontokban  meghatározott feltételek bármelyikének nem felel meg.
 b.) Ha a fiatal házaspár a lakást a házastársak egyikének hozzátartozójától (Ptk. 685. § b,) kívánja megvásárolni.

(14) A támogatás megállapításáról a Képviselő-testület dönt.

 

 

18. §(1.) lakásvásárlás esetén a támogatás csak akkor folyósítható, ha a kérelmezők a vételár támogatással csökkentett teljes összegét már maradéktalanul megfizették. A vételár megfizetésével egy tekintet alá esik a pénzintézet kölcsön folyósításáról szóló kötelezettségvállalása.
A lakás részletre történő vásárlása esetén a támogatást a tartozása csökkentésére kell felhasználni, azt közvetlenül a részletfizetés jogosultjának kell folyósítani.
(2.) Lakásépítés esetén a támogatás akkor folyósítható, ha az épület készültségi foka az 50 %-ot meghaladja.

(3 )A támogatás kizárólag lakásépítésre és lakásvásárlásra használható fel.

(4) A támogatás felhasználását a folyósítástól számított 90 napon belül lakásépítés esetén számlák, lakásvásárlás esetén a Földhivatal által iktatott adásvételi szerződés bemutatásával, vagy a tulajdonjognak a kérelmezők javára történő bejegyzését tanúsító tulajdoni lappal kell igazolni.
(5) Ha a kedvezményezettek a támogatást nem a meghatározott célra használják fel a támogatás a Ptk. szerinti késedelmi kamataival növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.


(6) A benyújtandó kérelmen a kérelmezőknek nyilatkozniuk kell:
a.) személyi adatokról
b. ) más önkormányzattól nem kapnak ilyen támogatást
c. ) jelenlegi lakhatási körülményükről, ottlakásuk minőségéről, továbbá arról, hogy nem rendelkeznek, és korábban sem rendelkeztek önálló lakással,
d. ) jövedelmi és vagyoni helyzetükről, az igénybe vett egyéb támogatásokról és kölcsönökről , a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagos havi nettó jövedelemről
e. ) a támogatás elbírálását illető egyéb lényeges körülményekről
 

(7) A kérelemhez csatolni kell:
a.) lakásvásárlás esetében a 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződést (előszerződést),
b. ) lakásépítés esetében az építés költségeit tartalmazó költségvetést és műszaki ellenőr nyilatkozatát az építkezés készültségi fokáról, valamint a jogerős és végrehajtható építési engedélyt, ha azt nem az Önkormányzat jegyzője adta ki,
c.)  a kérelmezők bejelentett lakcíme (lakóhelye és tartózkodási helye) szerinti lakás(ok) bérleti szerződését vagy tulajdoni lap másolatát,

d.) a házassági anyakönyvi kivonat másolatát,

e.)  a kérelmezők valamely személyazonosításra alkalmas okmányának, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolatát
f.) igazolást a támogatás megállapítása szempontjából lényeges egyéb olyan adatokról, körülményekről, amelyek igazolását a kérelem elbírálásához a képviselő-testület szükségesnek tartja.

 

 

 

Rendkívüli települési támogatás

 

19. §

 

 

 (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-a

c) rendkívüli élethelyzet esetén jövedelemtől függetlenül.

(2) A rendkívüli települési támogatás évente négy esetben adható. Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 1000,-Ft. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. Rendkívüli élethelyzet esetén a körülmények vizsgálatát követően indokolt esetben a képviselő-testület a fentiektől eltérhet.

A kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat, hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Szoctv. 17.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

 

Rendkívüli települési támogatás

a közeli hozzátartozó eltemettetéséhez

 

20. §

 

 

(1)   Rendkívüli települési támogatásrajogosult az a kérelmező, aki elhunyt közeli hozzátartozójának temettetéséről gondoskodott, a temetés költségeit viselte.

(2)   A rendkívüli települési támogatásiránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről, a támogatást kérő nevére kiállított a települési támogatás mindenkori összegét meghaladó összegű számla(k) eredeti példányát, valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

(3)   Az eredeti temetési számlára, számlákra kifizetési záradékként rá kell vezetni a rendkívüli települési támogatás kifizetésének tényét, összegét, majd az önkormányzat bélyegzőlenyomatával ellátva a kérelmezőnek vissza kell adni. A kérelem mellé a záradékolt számla másolatát kell csatolni.

(4)   Amennyiben a benyújtott számla értéke nem haladja meg az e rendelet alapján megállapítható rendkívüli települési támogatás összegét, abban az esetben maximum a számla összege fizethető ki rendkívüli települési támogatásként.

(5)   Különösen méltánylást érdemlő esetben a polgármester a (8) bek.-ben meghatározott összegnél magasabb összegű temetési segélyt is megállapíthat, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

(6)   A rendkívüli települési támogatásta közeli hozzátartozó eltemettetéséheza polgármester átruházott hatáskörben bírálja el.

(7)   A rendkívüli települési támogatástaközeli hozzátartozó eltemettetéséhezaz igénylés beadásakor kell elbírálni, kifizetését legkésőbb a következő munkanapon kell teljesíteni.

(8)   A 19.§ (2) bekezdéstől eltérően a közeli hozzátartozó eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás - mivel a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: 150.000,-Ft – összege temetésenként: 15.000,-Ft.

(9)   A közeli hozzátartozó eltemettetésérevonatkozó rendkívüli települési támogatási kérelmet a temetési számla kiállításának időpontjától számított 3 hónapon belül lehet benyújtani.

(10)Nem jogosult, rendkívüli települési támogatásra a közeli hozzátartozó eltemettetéséhez, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült.

 

 

Rendkívüli települési támogatás

Újszülött gyermek születése esetén

 

21. §

 

(1)  Újszülött gyermek születése esetén a polgármester a gyermek születésekor kisecseti állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő kérelmére 15.000 Ft (azaz: tizenötezer Ft) egyszeri támogatást nyújt.

(2)   A támogatás a gyermek születését követő három hónapon belül igényelhető abban az esetben, ha az igénylés időpontjában a szülő és az újszülött is kisecseti állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él. Az igényléskor a születési anyakönyvi kivonat másolatát a kérelemhez csatolni kell.

(3)   A támogatást az újszülöttel kapcsolatos kiadásokra kell fordítani.

 

 

IV.

 Természetben nyújtott ellátások

 

22. §

 

(1) A rendkívüli települési támogatás szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható

(2) Természetbeni támogatásnak minősül az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelő, a tankönyv- és tanszer, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

 

 

 

 

 

 

Köztemetés

 

23. §

 

 

 (1) A Szoctv. 48.§-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.

 (2) A Szoctv. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:

a) részletfizetést, ha a temetésre köteles

- egyedülállóesetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege háromszorosát nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el,

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha a temetésre köteles

- egyedülállóesetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha a temetésre köteles

- egyedülállóesetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem éri el.

 

 

 

V.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK.

 

24. §.

 

(1)   A szociálisan rászorulók részére a személyes gondoskodás keretében az önkormányzat az alábbi szociálisalapellátásiszolgáltatásokat biztosítja:

a) a falugondnoki szolgáltatás

b) az étkeztetés,

c) a házi segítségnyújtás,

           d) családsegítés

                        

Falugondnoki szolgáltatás

 

25. §

 

 (1) A falugondnoki, szolgáltatás célja Kisecset település intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

(2) A falugondnoki szolgáltatás közreműködik az étkeztetés biztosításában.

(3) A falugondnoki szolgáltatás szabályozása külön rendeletében történik.

 

Szociális étkeztetés

 

26. §

 

 

(1) Az önkormányzat étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

(2) A szociális gondoskodás körében igénybe vehető étkeztetés iránti kérelmet a polgármester bírálja el.

(3) A szociális étkeztetés térítési díjának meghatározása külön rendeletében történik.

 

 

 

A térítési díj befizetése

 

27. §

 

 

(1)   A térítési díjat – számla ellenében – a falugondnok szedi be, melyet a következő munkanapon az önkormányzat költségvetési számlájára vagy a házi pénztárba köteles befizetni.

(2)     Ha az étkeztetésben részesülő nem fizeti meg a térítési díjat, azt követően étkeztetés nem biztosítható. Az étkeztetést a 26.§ (2) bekezdése szerint meg kell szüntetni.

(3)     A meg nem fizetett étkeztetési díjat adók módjára be kell hajtani.

(4)     Az alkalmi igénylő az étkeztetés díját az étkeztetés biztosítása előtt, legalább egy hétre (5 napra), egy összegben köteles befizetni az önkormányzat házipénztárába.

 

 

 

Házi segítségnyújtás

 

28.§.

 

(1)   A szolgáltatás ellátásáról Kisecset Község Önkormányzata társulásban fenntartott Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás keretében gondoskodik.

 

 

 

Családsegítés

 

29. §

 

(1)   A szolgáltatás ellátásáról Kisecset Község Önkormányzata a társulás keretében fenntartott Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat keretében gondoskodik.

 

 

Záró rendelkezések

 

30. §

 

(1)     E rendelet 2015.március 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 15/2013 (XII.27) sz. rendelete.

(2)     A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

 

Kisecset, 2015. február 26.

 

 

 

 

 

…………………………..                                                           ………………………………

             Pribelszki Tamás                                                                          Dr. Villant Gréta

                polgármester                                                                                                    jegyző

 

 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2015. február. 27

                                              

 

 

                                                                                                           ……………………….

                                                                                                                     Dr. Villant Gréta

                                                                                                                  jegyző