Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 4-2015 (II.26.) Rendelet (Falugondnoki szolgáltatás)

4-2015 (II.26.) Rendelet (Falugondnoki szolgáltatás)

Kisecset Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltatásról

 

 

Kisecset Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 32. cikk (2) bekezdése alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 60. §‑ban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1.§.

(1) A képviselő testület a falugondnoki feladatok ellátására falugondnokot alkalmaz.

(2) A falugondnok foglalkoztatására a közalkalmazottak jogáról rendelkező törvény szabályai az irányadóak.

(3) A falugondnok felett az alapvető munkáltatói jogokat a Képviselőtestület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(4) A falugondnok helyettesítéséről a polgármester gondoskodik.

2.§.

(1)   A falugondnoki szolgálat működési engedély alapján látja el a feladatait.

 (2)    A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes

(3) A képviselőtestület a falugondnoki feladatok ellátásához vegyes használatú gépjárművet biztosít.

(4) A gépjármű üzemeltetésével összefüggő szabályokat a Kisecset Község hatályos Gépjármű Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza.

(5) A falugondnoki szolgálat igénybevételekor a szolgálatot igénybe vevőnek az igénybevételi naplót nem kell aláírni.

3.§.

(1) A falugondnoki szolgálat alapfeladatai:

a./ az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, különösen az egészségügyi intézményekbe való szállítás,

b./ közreműködés a házi segítségnyújtásban, étkeztetésben,

c./ gyógyszerek kiváltásában segítésnyújtás,

d./ óvodai, általános iskolai intézmény közös fenntartásából adódó szállítási feladatok ellátása,

e./ élelmiszer beszerzésben való közreműködés

f./ igény esetén  egyéb szükséges eszközök beszerzése.

(2) A falugondnoki szolgálat kiegészítő feladatai:

a./ a közösségi –önkormányzati rendezvények,tevékenységek szervezése,segítése,

b./egészségügyi alapszolgáltatásokban való közreműködés

c./a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

(3)  Amennyiben a falugondnok és a gépkocsi szabad kapacitással rendelkezik, az (1.) és (2.) bekezdésben foglaltakon túl egyéb személyek és intézmények is igénybe vehetik a falugondnoki szolgáltatásokat a polgármester engedélyével.

(4) A képviselő-testület kivételes esetben engedélyezheti a gépkocsi gépkocsivezető nélkül történő használatát. Ilyen megállapodás tárgyát képezi, az uticél, az átadás körülményeinek megállapítása, valamint a keletkező károk viselése.

(5) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátásokat aKisecset Községi Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja részletezi.

4.§.

(1) A falugondnok köteles működése során az előírt nyomtatványokat kitölteni, nyilvántartásokat vezetni és az üzemanyagköltségekről, valamint a bevételekről havonta elszámolni.

 

Záró rendelkezések

5.§

(1)   E rendelet 2015.február 27.-én lép hatályba lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a falugondnoki szolgálatról szóló 4/2000 (VII.6.) önkormányzati rendelet

(2)   A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2015. február 26.

 

…………………………..                                                        ………………………………

             Pribelszki Tamás                                                                          Dr. Villant Gréta

                polgármester                                                                                    jegyző

 

Kihirdetve: 2015. február. 27                                             

                                                                                                           ……………………….

                                                                                                                     Dr. Villant Gréta

                                                                                                                  jegyző