Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 10/2015 (XI.05.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

10/2015 (XI.05.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

 

 

 

 

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2015 (XI.05.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

 

 

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.                   Fejezet

 

                                              ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§

 

A Képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén, a következő helyi adókat vezeti be:

- magánszemélyek kommunális adója

- helyi iparűzési adó

-idegenforgalmi adó

 

II. Fejezet

 

                         AZ EGYES ADÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

Magánszemélyek kommunális adója

 

2. §

 

(1) Az Önkormányzat a kommunális adót a pénzeszközeiből, vagy részben azokból megvalósuló infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvédelmi feladatok ellátására vezeti be.

 

(2)A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: 5000.-Ft.

 

(3) Mentes az adó alól:

 - az önkormányzat illetékességi területén lévő telek

 

Helyi iparűzési adó

 

 

3.§

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a                                                                                                                                   

(2)Mentes a helyi iparűzési adó alól:

- Az a vállalkozó, akinek/amelynek a helyi adókról szóló l990. évi törvény rendelkezései alapján számított adóalapja nem haladja meg az 1.500.000 Ft-ot.

Idegenforgalmi adó

4.§

A képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként eltöltött

vendégéjszaka után, adóztatás céljából, idegenforgalmi adót vezet be.

 

Az adó alapja és mértéke

 

5.§

 

(1)   Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)   Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.

(3)Az idegenforgalmi adót a adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetnie a beszedést követő hónap 15. napjáig Kisecset Község Önkormányzatának Idegenforgalmi Adó beszedési számlájára: 11741031-15451536-03090000

 

 

 

III.Fejezet

 

Záró rendelkezések

6.§

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.

7.§

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napjával lép hatályba.

 (2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisecset Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 7/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Kisecset, 2015. november 05.                        

 

 

 

 

    Pribelszki Tamás                                                      Dr. Villant Gréta

                               polgármester                                                                 jegyző