Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 13/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

13/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő –testületének

13/2016(XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ban és a 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.                   Fejezet

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§

 

A Képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén, a következő helyi adókat vezeti be:

- magánszemélyek kommunális adója

- helyi iparűzési adó

- idegenforgalmi adó

 

II. Fejezet

 

AZ EGYES ADÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

Magánszemélyek kommunális adója

 

2. §

 

(1) Az Önkormányzat a kommunális adót a pénzeszközeiből, vagy részben azokból megvalósuló infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvédelmi feladatok ellátására vezeti be.

 

(2) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: 810.000.-Ft.

 

(3) Mentes az adó alól:

 - az önkormányzat illetékességi területén lévő belterületi beépítetlen telek.

 

(4) Az Önkormányzat 50 %-os adókedvezményt biztosít azon adótárgy tulajdonosai részére - tulajdonuk arányában -, akik tárgy év január 1. napján az önkormányzat illetékességi területén, a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel rendelkeznek.

 

 (5) A (3) bekezdésben meghatározott mentesség és a (4) bekezdésben meghatározott kedvezmény csak a mentességre illetve kedvezményre jogosult személy tulajdoni illetősége, vagy vagyoni értékű joga mértékének megfelelően illeti meg.

 

Helyi iparűzési adó

 

3.§

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a

(2)Mentes a helyi iparűzési adó alól:

- Az a vállalkozó, akinek/amelynek a helyi adókról szóló l990. évi C. törvény rendelkezései alapján számított adóalapja nem haladja meg az 1.500.000 Ft-ot.

Idegenforgalmi adó

4.§

A képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként eltöltött

vendégéjszaka után, adóztatás céljából, idegenforgalmi adót vezet be.

 

Az adó alapja és mértéke

 

5.§

 

(1)   Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)   Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.

(3)Az idegenforgalmi adót a adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetnie a beszedést követő hónap 15. napjáig Kisecset Község Önkormányzatának Idegenforgalmi Adó beszedési számlájára: 11741031-15451536-03090000

 

III. Fejezet

 

Záró rendelkezések

6.§

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.

7.§

(1) Ez a rendelet 2017. január 1. napjával lép hatályba.

 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2015.(XI.05.) önkormányzati rendelete. 

Kisecset, 2016. november 30.

 

Pribelszki Tamás                                              Dr. Villant Gréta

                               polgármester                                                                 jegyző