Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 14/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet a települési adóról

14/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet a települési adóról

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő –testületének

14/2016(XI.30.) önkormányzati rendelete

a települési adóról


Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv) 1. § (1) bekezdésében, 1/A. § -ban, és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

A rendelet tárgya és hatálya

1. §

 

 1. Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisecset község közigazgatási területén vagyoni típusú adónemben települési adót vezet be.
 2. A települési adó határozatlan időre kerül bevezetésre
 3. A települési adó tárgya: Kisecset község közigazgatási területén lévő azon földterület, amely az ingatlan-nyilvántartásban zártkert fekvésű, szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, fásított terület, erdő művelési ágban nyilvántartott földterület (továbbiakban: zártkerti földterület).
 4. A települési adó alanya: a Htv. 1/A. § (1) bekezdésében rögzített korlátozással, az a magánszemély, aki a naptári év első napján a zártkerti földterület tulajdonosa.
 5. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
 6. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóhatósággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
 7. A települési adóból befolyó összeget az Önkormányzat elsődlegesen a zártkertek infrastruktúrájának fejlesztésére fordítja.

 

Az adó alapja és mértéke

2. §

 

 1. A települési adó alapja: a zártkerti földterület, helyrajzi számonként.
 2. A települési adó mértéke: 8.000Ft/zártkerti földterület (helyrajzi számonként)/év.
 3. 3.      Az Önkormányzat 50 %-os adókedvezményt biztosít azon adótárgy tulajdonosai részére - tulajdonuk arányában -, akik tárgy év január 1. napján az önkormányzat illetékességi területén, a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel rendelkeznek.
 4. A 3 bekezdésben meghatározott kedvezmény csak a mentességre illetve kedvezményre jogosult személy tulajdoni illetősége, vagy vagyoni értékű joga mértékének megfelelően illeti meg.

Eljárási rendelkezések

3. §

 

 1. A települési adót az adó alanya önadózással állapítja meg az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.
 2. Az adókötelezettség a tulajdonjog vagy vagyoni értékű jog megszerzését követő év első napján keletkezik.
 3. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
 4. Az adófizetési kötelezettség a zártkerti földterület elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.
 5. Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat minden esetben bejelentési kötelezettség terheli, a változást követő 15 napon belül, melyet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenti. A formanyomtatvány jelen rendelet 1. mellékletét képezi.
 6. Amennyiben az adóalany az adófizetési kötelezettségének keletkezését önként nem vallja be, az adófizetési kötelezettségének a megállapítására az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kerül sor az adóhatóság által

4. §

 1. A települési adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni, az első részlet  fizetési határideje minden év március 15. napja, a második részlet fizetési határideje minden év szeptember 15. napja.
 2. A települési adó bevezetésének évében az adóalany az adott év július 30. napjáig köteles az adó megállapításához szükséges valamennyiaz önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványonadatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotnak megfelelően.
 3. Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, ameddig a zártkerti földterületet érintően változás nem következett be.

Záró rendelkezések

5. §

 1. A rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba.
 2. A rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a Htv. 1. § (1) bekezdését, a 42/B. §-t és a 43. § (3) bekezdését, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Kisecset, 2016. november. 30.

 

Pribelszki Tamás

polgármester

Dr. Villant Gréta

jegyző

 

  1. melléklet a 14 /2016. (IX.30.) rendelethez

BEJELENTÉS

települési adó megállapításához

Benyújtandó Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó zártkerti földterületek után

BEJELENTŐ ADATAI:

NÉV: ______________________________________________________________________

SZÜLETÉSI NÉV: ____________________________________________________________

ANYJA NEVE: _____________________________________________________________

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: _____________________________________________________

ADÓAZONOSÍTÓ JEL: ______________________________________________________

LAKCÍM: __________________________________________________________________

LEVELEZÉSI CÍM: __________________________________________________________

TELEFONSZÁM, E-MAIL: ____________________________________________________    

□  ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE:

  Adóbevezetés

Zártkerti földterület szerzése

  Adóalany személyében történt változás

□VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Változás jellege: ______________________________________________________

ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK, VÁLTOZÁSÁNAK IDŐPONTJA:

 

______________ év ______________________ ________ nap

 

A ZÁRTKERTI FÖLDTERÜLET INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAI:

Helyrajzi

szám

Művelési ág

Tulajdoni jogosultsági

hányada

Fizetendő települési adó (Ft)

       
       
       
       

TULAJDONVÁLTÁS ESETÉN:

Előző / új tulajdonos neve:

___________________________________________________________________

Címe:

___________________________________________________________________

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Kisecset, 20…….. év ……………………….. ………nap

 

_________________________________

adózó vagy képviselőjének aláírása