Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 11/2009. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról - TERVEZET

11/2009. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról - TERVEZET

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testületének x/2018.(x.y.) számú önkormányzati rendelete Kisecset Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 11/2009. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kisecset község helyi építési szabályzatáról szóló, többször módosított 11/2009. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul:

Hatályát veszti az R. 6. §. (6), (15) és (16) bekezdése.

2. §.

Hatályát veszti az R. 7.§. (2) bekezdésében található táblázat első oszlopa.

3.§.

Hatályát veszti az R. 8.§. (8) bekezdés B-G pontjai.

4.§

Hatályát veszti az R. 9.§. (8) bekezdés B, D, E pontjai és a (9) és (10) bekezdések.

5.§.

Hatályát veszti az R. 10.§. a (7) bekezdés A, B és D-F pontjai; továbbá a (8) és (9) bekezdések.

6.§.

Hatályát veszti az R. 11.§. (8) bekezdés A, B és D-F pontjai, valamint a (9) bekezdés.

7. §.

Hatályát veszti az R. 13.§. (4) bekezdése és az (5) bekezdésben található következő szövegrész: „anyagválasztéka feleljen meg az előző pontban leírtaknak.”

8.§.

Az R. 27.§. (2) bekezdés e) pontjában található szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: „A létesítendő épületek max. 4.5 m-es párkánymagassággal készüljenek.”; továbbá hatályát veszti az f) pont.

9.§.

Hatályát veszti az R. 28. §. (8), (9), (11) és (13) bekezdés.

10. §.

Hatályát veszti az R. 33.§.(2) bekezdése.

11.§.

Hatályát veszti az R. 34.§. (1) bekezdése.

12.§

Hatályát veszti az R. 38.§-a.

13.§.

Hatályát veszti az R. 41.§-a.

 

Záró rendelkezések

14.§.

(1)E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2)E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

            ……………………                                                              ……………………

Pribelszki Tamás                                                                  

  polgármester                                                                                 jegyző