Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 02-2009.(II.24.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése

02-2009.(II.24.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2 /2009 (II. 24.)  rendelete

az Önkormányzat  2009.  évi költségvetéséről

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 69.§.-a és a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008 évi CII tv. alapján, figyelemmel az önkormányzat költségvetési koncepciójában megfogalmazott alapvető célkitűzésekre, a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A bevételek és kiadások főösszegének megállapítása

 és a hiány finanszírozásának módja

 

(1)    Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének  bevételi főösszegét     26.380 E Ft-ban

                                                        kiadási főösszegét     21.236 E Ft-ban         

állapítja meg.

(2)    Az (1). bek-ben megállapított  bevételi főösszegek címenkénti megosztását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)    Az (1). bek-ben megállapított kiadási főösszegek szakfeladatonkénti, azon belül címenkénti megosztását valamint az alkalmazott létszámot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4)    Az önkormányzat alkalmazottainak létszámkerete: 1 fő.

 

2.§.

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

(1)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

(2)    A költségvetésben jóváhagyott szakfeladatonkénti előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére a képviselő-testület döntésével lehet.

(3)    Kiadásokat teljesíteni a számla pénzügyi főelőadó által történő érvényesítése, a polgármester vagy az alpolgármester utalványozása, a körjegyző ellenjegyzése után, átutalással a banki aláírási rend szerinti személyek aláírásával, vagy házipénztárból történő kifizetés esetén az előzőekben leírtak teljesítése után a pénztáros aláírásával lehet.

 

3.§.

 

Záró rendelkezések

 

(1)          E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a bérekre vonatkozó rendelkezéseket 2009 január 01-től kell alkalmazni.

(2)          A rendeletet a helyi önkormányzat hirdető tábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset  2009. február 17.

 

            …………….……………                                                        …..…..…………………

                    Miklián Mária                                                                         Nagy Kálmán

                     polgármester                                                                          körjegyző

 

Kihirdetve:  2009. február 24.

        …..………………………

                                                                                                   Nagy  Kálmán

                                                                                          körjegyző