Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 05-2009. (IX.08.) A gyermekvédelmi támogatások helyi szabályai

05-2009. (IX.08.) A gyermekvédelmi támogatások helyi szabályai

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

5 / 2009 (IX.08.) rendelete

 

a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól

 

 

A képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. / továbbiakban: Gyvt./ 18.§.(1) bekezdése alapján a gyermekek anyagi okokból történő veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet hatálya

 

A rendelet hatálya Kisecset községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó, a Gyvt. 4. §. (1) bek.-ben foglalt személyekre terjed ki.

 

2.§.

 

Eljárási hatáskör

 

(1) A gyermekek védelmét biztosító helyi hatósági feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő- testülete és a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.

(2) A testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – keresetet lehet benyújtani a Nógrád Megyei Bírósághoz.

(3)    A képviselő-testület feladat- és hatáskörét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) előírásai szerint köteles ellátni.

3.§.

 

Eljárási szabályok

 

(1) A rendeletben meghatározott kedvezmény és támogatás megállapítására irányuló eljárás a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére történik. A kérelmeket Kétbodony Körjegyzőség kisecseti kirendeltségére kell benyújtani.

(2)    A gyermekvédelmi ellátások elbírálásához a hivatal köteles bekérni a jogszabályokban és e rendeletben meghatározott feltételeket hitelt érdemlően igazoló bizonyítékokat.

(3) Az a kérelmező, aki a család létszámára, havi jövedelmére vonatkozóan nem szolgáltat valósághű adatokat, kizárja magát az ellátás megállapításának lehetőségéből és a kérelmet el kell utasítani.

(4) A pénzbeli és természetbeni ellátás - jogerős megállapítása esetén - a kérelem benyújtásától esedékes.

(5) A hivatal az eljárás során – indokolt esetben környezettanulmány készítésével –  ellenőrzi a kérelmező szociális helyzetét, a gyermek családi környezetében történő ellátását, a benyújtott jövedelem nyilatkozatában és igazolásban szereplő adatok valódiságát.

(6)  A jövedelem számításánál irányadó időnek és jövedelemnek kell tekinteni a kérelem benyújtását megelőző:

a)a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b)    a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

(7)  Az ellátásban részesülő szülő, törvényes képviselő 8 napon belül köteles bejelenteni, ha   a család létszámában vagy havi jövedelmében változás áll be.

(8)  Jogosulatlanul felvett ellátás a támogatott a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak visszafizetni.

(9)   A jogosultság feltételeinek fennállását az Önkormányzat időnként ellenőrizheti.

(10)       A megállapított támogatás folyósítása határozat alapján, a polgármester utalványozása, a körjegyző ellenőrzése, ellenjegyzése, a pénzügyi ügyintéző érvényesítése után az önkormányzat házipénztárából közvetlenül történik. A kifizetési jegyzéket a szociális ügyintéző készíti el és kifizetés előtt köteles azt ellenőrzésre, ellenjegyzésre, érvényesítésre jogosult személyeknek átadni.

(11)       A kérelem elbírálásáról a képviselő-testület a benyújtást követő testületi ülésen,  legkésőbb 60 napon belül dönt, melyről a kérelmezőt egyedi határozattal értesíteni kell.

 

4.§.

 

Pénzbeli és természetbeli ellátások

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

 

(1)    A helyi önkormányzat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg a Gyvt. 19.§. és 20.§. alapján jogosult gyermek részére.

(2)    Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsága a Gyvt. 20/A. §. szerint fennáll, pénzbeli támogatásra jogosult.

(3)    A pénzbeli támogatást a központi költségvetés megtéríti.

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

 

(1)    A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó részére a helyi önkormányzat jegyzője a Gyvt. 20/B § szerint kiegészítő gyermekvédelmi támogatást állapít meg.

(2)    A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás folyósítását a gyermek nagykorúvá válásakor, illetve a gyámság megszűnésekor meg kell szüntetni.

 

Óvodáztatási támogatás:

 

(1)    A helyi önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére óvodáztatási támogatást nyújt, aki a Gyvt. 20/C §-ban foglalt feltételeket teljesíti.

(2)    A helyi önkormányzat az első alkalommal folyósítandó pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére nem nyújt természetbeni támogatást.

 

5.§.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

 

(1)      A helyi önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2)      A támogatás annak a családnak, szülőnek, vagy törvényes képviselőnek adható, ahol a családban az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120 %-át.

(3)      Elsősorban – figyelemmel az 1-2 bekezdésben foglaltakra – azokat a gyermekeket lehet támogatásban részesíteni, akik eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolat tartásának elősegítése, a gyermeknevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség, gyermek taníttatása, élelmezése, ruházatának pótlása – miatt anyagi segítségre szorul.

(4)      Nem állapítható meg támogatás annak a családnak, ahol a környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy életkörülményeit tekintve nem rászorult.

(5)      A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente legfeljebb 4 alkalommal adható.

(6)      Amennyiben a család részére a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény került megállapításra, úgy évente kettő alkalommal részesülhet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

(7)      A támogatás összege alkalmanként nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 50%-át, de nem lehet kevesebb 20%-nál.

 

6.§.

 

Természetben nyújtott ellátás:

 

(1)      A Képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában is megállapíthatja.

(2)      Természetbeni ellátás az alábbi formában nyújtható:

a.)     általános iskolás gyermek tankönyv – és tanszerellátásának támogatása,

b.)     gyermekintézmény étkezési térítési díjának átvállalása,

c.)     tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, egyéb ellátás térítési díj kifizetésének átvállalása.

(3)  A már megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a polgármester – indokolt esetben – határozatban a (2) bek. szerinti ellátás valamelyik formájára módosíthatja.

(4) A (3). bekezdés szerint fizetett természetbeni ellátást a megállapított havi összeg erejéig rendszeresen biztosítani kell.

 

7.§.

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 

Gyermekjóléti alapellátások

 

Gyermekjóléti szolgáltatás

 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(2)   A helyi önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a kistérségi társulásban fenntartott Nyugat Nógrád Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Nagyoroszi) útján biztosítja.

 

Gyermekek napközbeni ellátása

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

(2)  A helyi önkormányzat az óvodás korú gyermekek napközbeni ellátását a társulásban fenntartott szentei napközi otthonos Bóbita Óvoda útján, míg az általános iskolás korú gyermekek ellátását a társulásban fenntartott romhányi II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola útján biztosítja, ahol a gyermekek napközi ellátása is biztosított.

 

8.§.

 

Értelmező rendelkezések

 

Közös háztartásban élő közeli hozzátartozó:

 

a.)    a szülő, a szülő házastársa vagy élettársa,

b.)    a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek,

c.)    a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek,

d.)    a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek,

e.)    korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd – vagy más fogyatékos (a továbbiakban: tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermek,

  f.)  az a, - e, pontokba nem tartozó, a családjogi törvény alapján a szülő vagy házastársa által eltartott  rokon.

 

9.§.

 

Záró rendelkezések

 

(1)        A biztosított költségvetési fedezet terhére a Körjegyzőség kirendeltsége útján kell a gyermekvédelmi támogatásokat a jogosult részére folyósítani, kifizetni.

(2)        E rendelet 2009, szeptember 1.-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(3)        E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt 19-21 §-ában és a 149/1997/IX.10/ sz. Korm. rendelet 65-68 §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4)        A rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2009, szeptember 1.

 

 

 

 

            ……………………………..                                       ..………………………….

                        Miklián Mária                                                                           Nagy Kálmán

                         polgármester                                                                  körjegyző

 

 

Kihirdetve:2009, szeptember 8.

 

                                                                                              …………………………….

                                                                                                           Nagy Kálmán

                                                                                                              körjegyző