Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 12-2009.(XII.19.) Helyi közművelődési rendelet

12-2009.(XII.19.) Helyi közművelődési rendelet

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testületének

 

12 / 2009 (XII. 19.) rendelete

 

a helyi közművelődésről

 

 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárvaa kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben (a továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődésről szóló 7/2001(IV.10) számú helyi rendelet módosításával az alábbi rendeletet alkotja:

 

Általános elvek

 

1. §

 

(1)   Kisecset község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminősét javítja ezért fontosnak tartja az Önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevő intézmények és szervezetek támogatását.

(2)   Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai tevékenység és a szolgáltatás tekintetében eltérő intézmények eltérő szintű működését. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és infrastruktúra feltételek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztéséről.

(3)   A rendelet célja annak megfogalmazása, hogy az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján a törvény 76. §-ában felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el.

 

E rendelet hatálya kiterjed:

 

2. §

(1)    Kisecset község lakosságára,

(2)    Az Önkormányzat által fenntartott mozgókönyvtárra, közművelődési intézményre,

(3) Egyéb szervezetek, intézmények – Önkormányzat által támogatott – kulturális,                 közművelődési célú feladatvállalásaira.    .

 

A közművelődés általános szabálya

 

3. §

 

A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.

 

 

 

Az önkormányzat közművelődési feladatai

 

4. §

 

(1)    Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret biztosít.

(2)    A közösségi színtér Kisecset, Kossuth út 4. és 39. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú épületek nagyterme (közösségi terem)

(3)    Az Önkormányzat a Törvény 76. §. (2) bekezdésében felsorolt közművelődési tevékenységek közül az alábbiakat látja el.

  a, Kisecset község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása

Formája, módja: Önkormányzat, egyének és helyi közösségek kezdeményezései.

       b,   Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok, életminőséget  javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek

              Formája, módja: Külső szakemberek, képzéssel foglalkozó cégek kezdeményezései  alapján szervezett tanfolyam, oktatás- igény szerint.

        c,  A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása

              Formája, módja: Önkormányzat, egyének és helyi közösségek kezdeményezései megvalósításához a közösségi színtér biztosítása.

       d, Minden olyan művelődést segítő tevékenység, mely a közművelődés általános szabályának megfelel, ahhoz illeszkedik. (3.§.)

            Formája, módja: Adott tevékenységétől függ.

 

Az önkormányzat feladatellátásnak mértéke

 

5. §

 

(1 ) A kiadással járó feladatellátás mértéke az Önkormányzat éves költségvetésében, valamint a képviselő- testület által alkalmanként (tevékenységenként) meghatározott keretösszegtől, ezen túl felajánlásokból, támogatásokból rendelkezésre álló pénzeszköz nagyságától függ.

(2) Az Önkormányzat részéről pénzfelhasználást nem igénylő közművelődési tevékenységek – amennyiben illeszkednek a 4. §. (3) bekezdés a, - d, pontjaiba foglalt tevékenységekhez- Kisecset község polgármesterével történő előzetes megbeszélés alapján meghatározott időben és mértékben végezhetők a közösségi színtéren.

6. §

 

Az Önkormányzat a 4. §. 3. bekezdés a,-d, pontjaiba szedett tevékenységek előkészítése, ellátása terén a lakosság, a vállalkozók kezdeményezésére, közreműködésére épít.

 

A közművelődési feladatok finanszírozása

 

7. §

 

(1)   Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait saját               költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázaton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző alapítványoktól pályázati úton  elnyerhető támogatások.

(2)   Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból – a közművelődési feladatok támogatására biztosítandó pályázatokhoz – a pályázat elnyeréséhez biztosítandó önrészt mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg. A keretösszeg megállapításánál törekedni kell arra, hogy az előző évi előirányzatnál lehetőleg kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra.

 

Záró rendelkezések

 

8. §

 

(1)     E rendelet 2010 január 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 17/2004 (VIII.13) sz. rendelete.

(2)     A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2009 december 17.

 

 

 

………………………………………                        …………………………………

                Miklián Mária                                                             Nagy Kálmán

                  polgármester                                                                 körjegyző

 

 

Kihirdetve: 2009,  december 19.

 

                                                                            ……...……………………………………

                                                                                                    Nagy Kálmán

                                                                                                       körjegyző

 

 

Jogharmonizációs záradék:

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.