Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 13-2009.(XII.19.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

13-2009.(XII.19.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

13 / 2009 (XII. 19.) rendelete

 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

 

 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárvaaz e törvény 79-80 §.-aiban, valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 108.§-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  8/2004(IV.29) számú helyi rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával az alábbi rendeletet alkotja

 

A rendelet célja

 

  1. §

 

Az önkormányzat vagyonának meghatározása, az azzal való – a jó gazda gondosságára utaló hatékony gazdálkodás előmozdítása, szabályozása.

 

A rendelet hatálya

 

2. §

 

 (1) E rendelet hatálya a vagyon meghatározása vonatkozásában kiterjed:

             – az önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében levő mindazokra a dolgokra eszközökre, így az ingatlan és ingó dolgokra,

 – vagyoni értékű jogokra, a gazdasági- és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint

             – az értékpapírokra, melyek a községi önkormányzat tulajdonában vannak, továbbá

             – az ezeket terhelő kötelezettségekre,

(2) A rendelet hatálya a végrehajtás vonatkozásában kiterjed:

– a települési önkormányzatra,  

– annak szerveire, (a képviselő-testületére, a település polgármesterére, a közvetlen hatáskörébe tartozó dolgozókra, a képviselő-testület által működtetett hivatal vezetőjére, annak beosztottjaira,

             – az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), azok vezetőire, az ezek által foglalkoztatott valamennyi személyre, az általuk kezelt, vagy üzemeltetett, illetve hasznosított önkormányzati vagyon tekintetében.

 

Az önkormányzati vagyon, annak részei és rendeltetésük

 

3. §

 

 (1) Az önkormányzati vagyon teljes köre az Ötv. 78.§ (1) bekezdése valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Sztv.) megfogalmazásai szerinti:

            a.) befektetett eszközökből:   – immateriális javakból,

                                                           – ingatlanokból,

                                                           – gépekből, berendezésekből, felszerelési tárgyakból,

                                                      – járművekből,

                                                       – beruházásokból, a beruházásokra adott előlegekből,

                                      – egy évnél hosszabb időre befektetett pénzeszközökből,

            b.) forgóeszközökből, azaz:  – készletekből,

                                                          – követelésekből,

                                             – maximum egy év lejáratú értékpapírokból,

                                             – pénzeszközökből,

                                             –egyéb, aktív elszámolásokból,

             c.) az a.) és b.) pontban felsoroltakat terhelő hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségekből, valamint egyéb, passzív elszámolásokból áll.

(2) Az önkormányzati vagyon részei:

 – az Ötv. 79.§-nak megfelelően az államháztartás körébe tartozó törzsvagyon, és az

 – ezen felüli forgalomképes vállalkozói vagyon.

 (3) Az önkormányzati vagyon rendeltetése:

 – elsődlegesen a kötelező (Ötv. 8.§) és az önként vállalt közszolgáltatási feladatok ellátásának tárgyi biztosítékai,

 – ezen túlmenően valamennyi vagyonelem gazdaságos kihasználásával és a törzsvagyonon kívüli vagyonrészek vállalkozásszerű működtetésével az önkormányzati bevételek növelése.

(4) Az önkormányzat vagyonáról az Sztv-ben és a végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló – a 307/2002 (XII. 27) Korm. rendelettel módosított – 249/2000. (XII. 24.) korm. rendeletben, továbbá az önkormányzatok tulajdonában levő ingatlanok nyilvántartására hivatott ingatlan-vagyon kataszter vezetéséről szóló, a 48/2001. (III. 27.) korm. rendelettel módosított 147/1992 (XI. 6.) korm. rendeletben előírt nyilvántartásokat kell vezetni.

4. §

 

(1) A törzsvagyon rendeltetése az önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátásának kiszolgálása.

(2) A törzsvagyon az Ötv. 79.§-a apján forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemekből áll.

(3) A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.

 

A törzsvagyon körébe tartozó vagyon.

 

5. §

 

(1) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon  tárgyak körét – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével – e rendelet  állapítja meg.

(2) A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak:

a.) az önkormányzati törvény 8.§-ában leírt kötelező feladatokhoz szükséges és a 79.§-ban   meghatározott vagyonelemek:

                                                              – helyi közutak és műtárgyaik,

                                                 – közterületek, zöldterületek, (terek, parkok, stb.)

                                                 – nem beépíthető beépítetlen területek,

                                                 – belterületi árkok,

                                                 – dögtér

b.) Az egyes, állami tulajdonban levő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba történő adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban vagyontörvény) (40.§) (1) bekezdésében meghatározottak szerint:

                                        – közcélú, (élővízi, elektromos stb.) létesítmények

             c.) A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban  Fktv.) 12.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonába került, korábban termelőszövetkezeti tulajdonú:

                                – közutak,

                               – földutak, melyek közútként, vagy saját használatú útként voltak az ingatlan-nyilvántartásban bejegyezve,

            d.) Az Fktv. 12/A.§-ában foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonába került:

                                        – külterületi, csapadék- és talajvíz-levezető árkok,

            e.) A Képviselő-testület a törvényben foglaltakon túlmenően ezen – az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó – rendeletével a forgalomképtelen vagyon körébe sorolja:

                    –  a temetőt, és a ravatalozó épületet,

                    –  közterületi emlékműveket, kőkereszteket,

                    –  a közterületként parknak tervezett 58 hrsz-ú, a természetben a Kossuth L. úton házszámmal nem jelölt,  buszváró földterületét,

                    –  a 88 hrsz-ú beépítetlen terület a Mizérkében, a Zsidó-hegyre vezető úttal szemben, a közút és a patak között

                    – a 92 hrsz-ú beépítetlen terület a Kossuth L. út 63. sz-ú lakás előtt, a közút és a patak között

                    – a 98 hrsz-ú beépítetlen terület a Kossuth L. út 85. sz-ú lakás előtt, a közút és a patak között

                    – a 136/7 hrsz-ú, a természetben a Petőfi S. útón az Akácfa  utcával szemben levő felső autóbuszváró rendeltetésű építményt,

                    – 07/2 hrsz-ú a Katlanka dűlőben található területet, mint a tervezett dögkút területét,

(3) A forgalomképtelen vagyoncsoporthoz tartozó vagyontárgyak az önkormányzat közszolgáltatási feladatai ellátásának bázisa. Ezért ezek sem részben, sem egészben nem forgalmazhatók, azaz nem idegeníthetők el, nem vihetők be apportként gazdasági társaságba  és meg sem terhelhetők. A forgalomképtelen vagyontárgyakra vonatkozó, – felsorolt tárgyú – minden szerződés semmis.

(4) A forgalomképtelen vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak tételes felsorolását ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

6. §

 

(1) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak:

a.) az Ötv.-ben meghatározott vagyontárgyak:

                           – közművekből a szennyvíz-csatorna, a hírközlés eszközei,

                                        – intézmények, (oktatási, művelődési )

                           – középületek (melyek a képviselő-testület és szervei elhelyezésére szolgálnak)

b.) a vagyontörvényben meghatározott vagyontárgyak:

                                             – a műemlékileg védett,

                                             – a műemlék jellegű,

                                             – a falukép szempontjából jelentős ingatlanok,

                                             – a védett természeti területek,

                                         – a muzeális emlékek és gyűjtemények,

                                         – a vízközművek (a település ivóvízhálózata),

c.) a Képviselő-testület a törvényben foglaltakon túlmenően ezen –az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó– rendeletével a korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe sorolja a:

                 – a 271/2 hrsz-ú községi sportpályát,

                 – a 4447 hrsz-ú tóparti szántó művelési ágú területet

(2) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai –a tulajdonjog megtartása  mellett – természetes, vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó (a továbbiakban vagyonkezelő) kezelésre és/vagy üzemeltetésre (a továbbiakban: kezelésbe) átadhatók. Az ilyen módon átadott vagyontárgyak közül azokat, amelyek az önkormányzati hivatal intézményei körébe nem tartozó szervezethez kerülnek, a számviteli nyilvántartásban elkülönítve kell kezelni.

(3) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon olyan gazdasági társaságba apportálható, ahol:

            – az önkormányzat által alapított egyszemélyes társaság az önkormányzat, illetve több önkormányzat többségi irányítása alatt áll, és

                         – az érintett vagyontárgy jellege szerinti közszolgáltatási feladatott lát el.

(4) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak csak akkor idegeníthetők el, ha kihasználatlanságuk, vagy aránytalanul magas fenntartási költségük miatt az önkormányzat azt hosszabb távon a költségvetésében megfinanszírozni nem tudja, és az így ellátatlanná váló önkormányzati feladat más, gazdaságosabb formában biztosítva lesz.

(5) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyoncsoportjába tartozó vagyontárgyak tételes felsorolását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(6) Közművagyonnak gazdasági társaságba való beviteléről rendelkező alapító okiratot, társasági szerződést alapszabályt az önkormányzat képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítására is.

 

 

 

Forgalomképes vagyon körébe tartozó vagyon

 

7. §

 

(1) A forgalomképes vagyon körébe tartozik mindaz az önkormányzat tulajdonában levő vagyonféleség amely az 5-6.§ okban leírt törzsvagyonba nem került besorolásra.

(2) A forgalomképes ingatlanok köre:

                – az építési telkek,

                – a telkesítés,

               – a bérlakások, lakóházak és melléképületeik,

               – a nem lakáscélú épületek, vagy helységek, ha azok az ingatlan nyilvántartásban önálló hrsz-al rendelkeznek, és nem a törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem részét képezik,

               – külterületi és zártkerti fekvésű mezőgazdasági művelésű területek (termőföld, művelési ágtól függetlenül).

(3) A forgalomképes vagyonelemek vehetők igénybe vállalkozási célra.

 

8. §

 

 (1) Az önkormányzat vállalkozása(i) az Ötv-ben előírt kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztetheti(k).

(2) Az önkormányzat csak olyan vállalkozás(ok)ban vehet részt amely(ek)ben a felelősége  nem haladja meg vagyoni részesedése mértékét. Az önkormányzat ezért nem lehet betéti társaságnak (Bt.) beltagja.

(3) Amennyiben az önkormányzat vállalkozásba kezd, azt külön kell szabályozni.

(4) A forgalomképes vagyoncsoportba sorolt vagyontárgyak felsorolását e rendelet 3. számú             melléklete tartalmazza.

 

Vagyonnyilvántartás és leltár

 

9. §

 

(1) Az önkormányzati vagyon állományáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.  törvény    (a továbbiakban Áhtv.) 116.§ (6 és 8) bekezdéseiben, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt mérlegeket és kimutatásokat, mellékleteket kell elkészíteni.

(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz)  összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben szerepeltetni kell az  önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.

(3) Az önkormányzati vagyonleltár ingatlanleltára alkalmával, a mennyiségi felvétel során a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv (továbbiakban: Ptk.) 121-124.§-aiban körülírt – más, tulajdonszerzésre jogosult által megvalósítható – elbirtoklás lehetősége elkerülése érdekében különös hangsúllyal szükséges az ingatlanok területe meglétének legalább a leltár idején történő tételes ellenőrzése. Eltérés esetén a tulajdon mennyiségi megléte biztosítására a szükséges intézkedést haladéktalanul meg kell tenni.

 

 

Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai

 

A tulajdonosi jogok gyakorlása

 

10. §

 

(1) Az önkormányzatot – vagyonával kapcsolatban – az Ötv-ben előírt korlátozással megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik.

(2) Az önkormányzatot megillető jogokat ( rendelkezési-, birtoklási-, használati-, elidegenítési-, megterhelési-, vállalkozásba való beviteli jog) a képviselő-testület gyakorolja.

(3) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az erreirányuló szerződésben a tulajdonosi jogok egészének, vagy egy részénekgyakorlásával megbízza.

 

11. §

 

 (1) Önkormányzati vagyonkezelő szervek:

                        – az önkormányzat hivatala, (Kétbodony Körjegyzőség Kirendeltsége - Kisecset)

                        – gazdasági és közhasznú társaságai.

(2) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal – az   önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a törvények és e rendelet keretei  között gazdálkodik.

 

12. §

 

(1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja.

(2) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít – vagy abba tagként, részvényesként belép – amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási feladatkörébe tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet.

(3) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a képviselő- testület hozzájárulásával lehet.

(4) Az önkormányzat – kültagként – saját nevének betéti társaság, cég nevében történő feltüntetéséhez nem járul hozzá

13. §

 

(1) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, illetőleg e vagyonkörbe sorolt vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági társaságok útján gondoskodik.

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

 

 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága

 

14. §

 

(1) Az önkormányzati vagyon e rendelet alapján értékesíthető vagyonelemét 1.000.000,- Ft.             értékhatár felett értékesíteni, a vagyonelem használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. Nem vonatkozik ez a rendelkezés az önkormányzati intézményi vagyonkezelő kezelésébe adás esetén átadásra kerülő vagyonra, az értékesítési célt szolgáló dolgokra, valamint a szokásos kereskedelmi kapcsolatokra.

(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, a hasznosítására irányuló döntés alapján a lebonyolításban Kétbodony Körjegyzőség Kirendeltsége - Kisecset az illetékes. Az ingóság nyilvános értékesítésére, hasznosítására vonatkozó döntés alapján a vagyont kezelő szerv feladata a versenytárgyaláson történő értékesítés, illetve a hasznosító kijelölésének – vonatkozó jogszabály szerinti – megszervezése.

(3) A szerződés megkötésére minden esetben a polgármester jogosult.

(4) A nyilvános értékesítést, hasznosítást az Önkormányzat Képviselő-testülete ellenőrzi.

5) A képviselő-testület, különösen a nagyjelentőségű vagyontárgyak, vagy vagyonrészek elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba való bevitele, illetőleg kezelésbe adása, más célú hasznosítása kérdésének eldöntésére helyi népszavazást írhat ki.

 

 

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

 

15. §

 

(1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.

 

  (2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:

       a.) értékpapír esetén a névérték alapján,

                   b.) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén a 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján.

(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), e rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.

(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.

 

Eljárás a tulajdonos képviseletében

 

16. §

 

(1)    Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja.

(2)    Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

 

 

Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása,

követelés elengedése

 

17. §

 

(1) Az önkormányzati vagyon ingyenesen, vagy kedvezményesen történő átruházására, illetve az önkormányzatot megillető követelés elengedésére csak indokolt, és különös méltánylást érdemlő esetben–a törvényben meghatározott eseteken kívül –kizárólag képviselő-testületi döntés alapjána következő célra engedélyezhető:.

                                           a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak,

    b) kötelezettségvállalással, közérdekű célra,

                                           c) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel,

                                           d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással.

(2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről:

                          a.)csődegyezségi megállapodásban,

                          b.) bírói egyezség keretében,

                          c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,

                          d.) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,

                         e.)ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,

                         f.)kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított.

 

 

A felajánlott vagyon elfogadása

 

18. §

 

(1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.

 

 

Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal

 

19. §

 

A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül:

                                      a.)az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az ön     kormányzati vagyon részeibe való besorolása. Az önkormányzatvalamely vagyoncsoportjába nem törvényi szintű jogszabállyal besorolt –ezen önkormányzati rendelet hatáskörébe tartozó vagyon elemek esetében rendeletmódosítással, átsorolást hajthatvégre.

              b.) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése. Ha a képviselő-testület részéről a 10.§ (2) bekezdésében szereplő tulajdonosi jogok bármelyikének – a 6.§ (2) bekezdésébenfelsoroltakköréből, bárki részére történő –átengedésére kerül sor, a vagyontárgyakat tételesen, és vagyonkezelőnként e rendeletben foglaltak szerint kel meghatározni

             c.) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek ér tőkésítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba,

             d.) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,

              e.) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,

               f.) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,

              g.) gazdasági és közhasznú társaság alapítása.Gazdasági társaságotalapítani, abban érdekeltséget szerezni, a polgármester előterjesztése alapján született egyetértő képviselő-testületi döntés birtokában lehet.

 h.) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása. Az önkormányzat vagyonából alapítványhoz hozzájárulni – kizárólag a polgármester előterjesztése alapján – éscsak a képviselő-testület engedélyével lehet.

 

20. §

 

(1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak.

(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik:

                         a.) 10.000,- Ft feletti vagyontárgy vásárlása,

    b.) 10.000,- Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése,

            c.)  behajthatatlan követelések törlése, 10.000,- Ft. értékhatár felett.

           d.) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése,

           e.)  a biztosítási szerződések megkötésének véleményezése,

           f.)50.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft értékhatárig az ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése, gépkocsik – értéktől függetlenül – adásvétele, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések engedélyezése,

          e.)10.000,- és 1.000.000,- Ft értékhatár között, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának jóváhagyása,

               f.) 10.000,- Ft felettibehajthatatlan követelések törlése.

(4) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik, a pénzügyi bizottság jóváhagyásával:

   a.) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon – két évet meg nem haladó – határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása,

b.)a használatában, kezelésében lévő, 100.000,- Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak, vagyonértékű jog stb. értékesítése,

     c.) 30.000,- Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítése.

(5) A polgármester jogosult:

a.) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére,

 b.) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket,

         c.) megkötni – a pénzügyi bizottság véleményének figyelembevételével – a biztosítási szerződéseket.

        d.) a 2.) – 4.) bekezdésekben meghatározott értékhatárt el nem érő jogügyletek – utólagos beszámolási kötelezettség melletti – saját hatáskörben történő lebonyolítása.

 

21. §

 

Az önkormányzati vagyontárgyakat a kijelölt vagyonkezelő tételes leltár alapján veheti át.Azok rendeltetésszerű használatára az esetlegesen velük történő közszolgáltatás ellátásabiztosítására, tőle felelős jognyilatkozatot kell beszerezni.

 

Záró rendelkezések

 

22. §

 

 (1) A rendelet betartása, a végrehajtás ellenőrzése minden önkormányzati szervnél, szervevetnél, intézménynél dolgozó – illetékességi területén minden vezető – személyes kötelessége.

(2)    E rendelet 2010 január 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 8/2004 (IV.29) sz. rendelete.

(3)    A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset,  2009 december 17.

 

 

…………………………..                                                      ….……………………….

                       Miklián Mária                                                                       Nagy Kálmán

                        polgármester                                                                          körjegyző

 

 

Kihirdetve: 2009 december 19.                                                           

                                                                                                          ………………………….

                                                                                                                  Nagy Kálmán

                                                                                                                    körjegyző

 

 

Jogharmonizációs záradék:

                       

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Forgalomképtelen ingatlanvagyon                                                                                 1. számú melléklet

 

Sorszám

Helyrajzi-szám

(hrsz)

Ingatlan nyilván-tartás szerinti ter. (m2)

Az önkormányzat tulajdoni. aránya

Az ingatlan címe, vagy                               a természetbeni fellelhetősége

(utca, szám; dűlő, stb.)

Az ingatlan nyilvántart. szerinti rendeltetése, vagy művelési ága

Megjegyzés

 
 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

1.

17

413

1/1

Szabadság útról a Petőfi útra (Majorba menő)

közút

 

 

2.

41

2332

1/1

„Ecseti-patak” (a Szabadság     út-tól a faluközponti hídig)

patak

 

 

3.

51

691

1/1

Kossuth L. út 2.

községháza

 

 

4.

52

120

1/1

Gyalogjáró a községháza mellett

közút

 

 

5.

58

63

1/1

Kossuth L. út

atóbusz pályaudvar

 

 

6.

72

423

1/1

Út a Zsidó-hegyre (belterületi szakasz)

közút

 

 

7.

81

52

1/1

Bírónénál a pataktól a Petőfi útig (Mizérke)

közút

 

 

8.

88

60

1/1

A Zsidó-hegyi úttal szemben, a patak és a Petőfi S. út között (Mizérke)                                                

beépítetlen terület

 

 

9.

92

149

1/1

A Kossuth L. út 63. előtt, az úttest és a patak között                      

beépítetlen terület

 

 

10.

98

218

1/1

A Kossuth L. út 85. számú ingatlan előtt, az úttest és a patak között                      

beépítetlen terület

 

 

11.

99

60

1/1

Bírónénál a patak és a Kossuth L. út között

közút

 

 

12.

102

1.0241

1/1

„Ecseti-patak” a belterületi határtól a faluközponti hídig

patak

 

 

13.

119

229

1/1

A Petőfi S. úttól a patakig (Szabó J. után)

árok

 

 

14.

136/7

30

1/1

A Petőfi úton a fölső buszmegállóépülte Bagyal-völ-gyel szemben

beépítetlen terület

 

 

16.

141

242

1/1

A Petőfi S. útról a Manda-oldalra

közút

 

 

17.

155

99

1/1

A Petőfi S. út és a patak között Manda L. mellett

árok

 

 

18.

167

3479

1/1

A Felszabadulás út. Kilián- pusztán, a hídtól a belterület határáig

közút

 

 

19.

174/5

1223

1/1

Kilián-puszta határán, Hanu-la J. háza mögött a bagyal-völgyi úttól a kisakácoshoz

közút

 

 

20.

174/8

504

1/1

Kilián-pusztán belüli út a Kisakácos felé

közút

 

 

21.

183

2590

1/1

Kilián-pusztától a Bagyalvölgybe

közút

 

 

22.

184

5471

1/1

Akácfa út (a bagyalvölgyi hídtól a belterületi határig

közút

 

 

23.

209/1

9016

1/1

Pakárnya

temető

 

 

24.

243

1670

1/1

Kossuth út 39.

Lakóház, udvar

Kultúrház,

könyvtár, garázs

 

25.

251

414

1/1

A Kossuth L. útról a régi dögtér felé

közút

 

 

26.

270

1093

1/1

„Ecseti-patak” a Szabadság úti hídtól a belterület határáig

patak

 

 

27.

272/1

2753

1/1

Szabadság út, a Kossuth úttól a belterület határáig

közterület

Közút

 

28.

04/1

575

1/1

„Ecseti-patak” az üdülőterület és a külterület határától a tóig

patak

 

 

29.

04/2

6139

1/1

„Ecseti-patak” a belterület határától az üdülőterületig

patak

 

 

30.

06

5882

1/1

A belterülettől a Kőkeresztig

közút

 

 

31.

07/2

1464

1/1

Katlanka

legelő

 

 

32.

08

677

1/1

Katlanka

közút

 

 

33.

024

1288

1/1

A Békeköztől a Hegyi-sző-lőköz

közút

 

 

34.

029

1059

1/1

Akácfa útról a Hideg-oldal felé (Bagyal-völgy)

közút

 

 

35.

037

3656

1/1

Kilián-pusztától a szécsénkei határra (a hármas határra)

közút

 

 

36.

040

3038

1/1

Az Istálló-táblától Juhász-hegyre

közút

 

 

37.

043/3

283

1/1

A Büdöstónál

árok

 

 

38.

046

3344

1/1

Az Istálló-tábla alatt, a Büdöstó felé

közút

 

 

39.

049

2140

1/1

A Büdöstó alján

közút

 

 

40.

056/1

4732

1/1

Az „Ecseti-patak” a Büdös-tó-i hídtól a belterület határáig.

patak

 

 

41.

056/2

440

1/1

Az „Ecseti-patak” a községhatártól a Büdöstó-i hídig

patak

 

 

42.

064

870

1/1

Homokosban

közút

 

 

43.

067

1083

1/1

Dolinai

közút

 

 

44.

068

101

1/1

Dolinában

közút

 

 

45.

079

2337

1/1

A borókás tetején

közút

 

 

46.

082

1348

1/1

A proletár alatt

közút

 

 

47.

084

3073

1/1

Dolinában

közút

 

 

48.

089

1367

1/1

A Sós-hegy mögött, a Proletár végén

közút

 

 

49.

091/1

210

1/1

A Lucskai-árok vége, az „Ecseti patak”-nál (zártkertnél)

árok

 

 

50.

091/2

1.1542

1/1

A Lucskai-árok

árok

 

 

51.

093

757

1/1

A Lucskai laposon a Lucskai-árok és az út között

árok

 

 

52.

097

7276

1/1

A Lucskai laposon, a hídnál

közút

 

 

53.

098

867

1/1

A Lucskai laposon, a hídnál, az út mellett

árok

 

 

54.

099

2273

1/1

A Lucskai laposon, a hídtól

árok

 

 

55.

0101

971

1/1

Lucskától a Kecskeméti-szőlők felé

közút

 

 

56.

0103

2301

1/1

A Lucskai hídtól a Proletár felé

közút

 

 

57.

0104/5

1781

1/1

Lucska-tanya alatt

közút

 

 

58.

0106/2

2578

1/1

A Borókás felé, a községhatárra

közút

 

 

59.

0110

1454

1/1

A Borókás tetején, az erdő mellett

közút

 

 

60.

0124

7188

1/1

A Mohorai-oldalban a nándori határ felé

közút

 

 

61.

0125

881

1/1

A Kecskeméti-szőlők fölött, a nándori határon

közút

 

 

62.

0127

965

1/1

A Kecskeméti-szőlők alatt

közút

 

 

63.

0129

3638

1/1

Lucskától a nándori út

közút

 

 

64.

0130

1083

1/1

Mohorai-oldal teteje

közút

 

 

65

0135/3

9805

1/1

Mohorai-oldalban

közút

 

 

66.

0138

4114

1/1

Debercsényi-szőllőkben

közút

 

 

67.

0140

1145

1/1

Debercsényi határon

közút

 

 

68.

0141/5

2892

1/1

Kohn-Buthler

közút

 

 

69.

0146/1

7091

1/1

Lucska-tanyától, az út mellett

árok

 

 

70.

0146/2

2.2389

1/1

A Lucska-i út, végig a völgyben

közút

 

 

71.

0146/3

2621

1/1

Lucskától, a középső szakasz

árok

 

 

72.

0148/2

1499

1/1

A Lucskai árok alsó szakasza

árok

 

 

73.

0148/4

164

1/1

A Kőkereszt-i réten

közút

 

 

74.

0148/6

767

1/1

A Kőkereszt-i réten

közút

 

 

75.

0149

1064

1/1

A Kőkereszttől a zártkert felé

közút

 

 

76.

0151

1085

1/1

Tót-Kövecses tetején

közút

 

 

77.

0155

5660

1/1

A régi debercsényi út, a zártkert tetején

közút

 

 

78.

0157/1

287

1/1

A Kövecses-i legelő alatt, a Németh-rétnél

közút

 

 

79.

0157/3

116

1/1

A Kövecses-i legelő alatt, a Németh-rét fölött

közút

 

 

80.

0161

655

1/1

A hátsó Tót-Kövecsesben

közút

 

 

81.

0168

2214

1/1

A Kövecses-i erdő alatt, a hármas határra

közút

 

 

82.

0171/1

3988

1/1

A régi eperfa sor a szentei határon

közút

 

 

83.

0182

515

1/1

A Szurdoknál, a zártkert felé

közút

 

 

84.

0183/4

997

1/1

A Németh-réten, a zártkert és a tó között

közút

 

 

85.

0184/2

2049

1/1

A Szurdoktól a Brezinka tetején

közút

 

 

86.

0186

1073

1/1

A Hevér kerttől a Régi-dögtér felé

közút

 

 

87

0187/4

3866

1/1

A kertek fölött

közút

 

 

88.

0188

756

1/1

A Régi-dögtér

dögtér

 

 

89.

0189

467

1/1

A Régi-dögtér alatt, a Gödörbe, a bodonyi határra

közút

 

 

90.

0191

1734

1/1

Brezinkából a Gödör felé

közút

 

 

91.

0193

3738

1/1

A templom mellett a mélyút

közút

 

 

92.

0196/3

1156

1/1

Bukovinából a bodonyi határba

közút

 

 

93.

0199

3062

1/1

A Kis-Kelecsény-i határon

közút

 

 

94.

4017

637

1/1

A Pénzes-oldalban, a gerincről a tó bejárati útjáig

közút

 

 

95.

4037/1

133

1/1

A Németh-rétnél

közút

 

 

96.

4042

8662

1/1

A zártkerti főút belső szakasza

közút

 

 

97.

4069

491

1/1

A Pénzes-oldal ecseti felén

közút

 

 

98.

4103

8361

1/1

A zártkerti főút patakparti belső szakasza

közút

 

 

99.

4105

197

1/1

Az átjáró út a főúttól a hídig

közút

 

 

100.

4108

144

1/1

A lejáró a főúttól a patakpartra

közút

 

 

101.

4124

1843

1/1

A zártkerti főút külső szakasza

közút

 

 

102.

4135

1523

1/1

A feljáró út a főútról a Pénzes-oldal-i gerincre

közút

 

 

103.

4173

3569

1/1

A Cigánkán a fölső út

közút

 

 

104.

4182

242

1/1

A Cigánkán feljárat a fölső útra

közút

 

 

105.

4201

1201

1/1

A Cigánkán feljárat a fölső útra

közút

 

 

106.

4210

5386

1/1

A Cigánkán az alsó út

közút

 

 

107.

4219

240

1/1

Átjáró a hídtól a Cigánkára

közút

 

 

108.

4226

8745

1/1

Az „Ecseti-patak” zártkerti szakasza

patak

 

 

109.

4302

1.3063

1/1

A Németh-réten, a hídnálm az alsó körút

közút

 

 

110.

4328

4328

1/1

A Kövecsesben a hegyre vezető út felső szakasza

közút

 

 

111.

4349

2885

1/1

A Kövecsesben a fölső körút

közút

 

 

112.

4363

5341

1/1

A Kövecsesben a lejtős főút

közút

 

 

113.

4364

8199

1/1

A Kövecsesben a harmadik körút

közút

 

 

114.

4373

450

1/1

A Kövecsesben a lejtős út második szakasza

közút

 

 

115.

4409

5419

1/1

A Kövecsesben a második körút

közút

 

 

116.

4418

400

1/1

A Kövecsesben a lejtős út első szakasza

közút

 

 

117.

4448

316

1/1

A Kövecsesben, a trafónál

közút

 

 

118.

4454

725

1/1

A Kövecsesben, az erdőhöz

közút

 

 

Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon                                               2.számú melléklet

 

 

 

Sorszám

Helyrajzi-szám

(hrsz)

Ingatlan nyilván-tartás szerinti ter. (m2)

Az önkormányzat tulajdoni. aránya

Az ingatlan címe, vagy természetbeni fellelhetősége

(utca, szám; dűlő, stb.)

Az ingatlan nyilvántart. szerinti rendeltetése, vagy művelési ága

Megjegyzés

 
 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

1.

271/2

7572

1/1

A futbalpály

sporttelep

 

 

 

2.

4447

3351

1/1

A tóparton

szántó

 

 

 


Forgalomképes ingatlanvagyon                                                                        3.számú melléklet

 

Sorszám

Helyrajzi-szám

(hrsz)

Ingatlan nyilván-tartás szerinti ter. (m2)

Az önkormányzat tulajdoni. aránya

Az ingatlan címe, vagy természetbeni fellelhetősége

(utca, szám; dűlő, stb.)

Az ingatlan nyilvántart. szerinti rendeltetése, vagy művelési ága

Megjegyzés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

134/2

3547

1/1

A Manda-oldalban, Kmetti I. telke fölött

beépítetlen terület

 

2.

136/6

1916

1/1

A Manda-oldalban, Pleva I. után

beépítetlen terület

 

3.

152

1183

1/1

A Petőfi úton, Hanula E. után

beépítetlen terület

 

4.

164/2

936

1/1

A „Topolyos” mellett, a patak és az út között (nádas)

beépítetlen terület

 

5.

165/2

2135

1/1

Kilián-pusztán  (Ilona-pusztán) a Tomekéktól megszerzett terület

beépítetlen terület

 

7.

174/1

1596

1/1

Kilián-pusztán, a Kis-akácos alatt

beépítetlen terület

 

8.

174/2

1836

1/1

Kilián-pusztán, a Kis-akácos alatt

beépítetlen terület

 

9.

174/3

1766

1/1

Kilián-pusztán, a Kis-akácos alatt

beépített terület

 

10.

174/4

1528

1/1

Kilián-pusztán, a Kis-akácos alatt

beépítetlen terület

 

11.

174/9

2088

1/1

Kilián-pusztán

beépítetlen terület

 

12.

174/10

1214

1/1

Kilián-pusztán

beépítetlen terület

 

13.

177

100

1/1

Kilián-pusztán

lakóház

 

14.

201

8540

1/1

Pakárnyában, Nagyné és Kása között

beépítetlen terület

 

15.

203

452

1/1

Pakárnyában, Pándi G. és  Nagyné között

vízmosás

 

16.

208

208

1/1

Pakárnyában, a Polka lakás előtt,

beépítetlen terület

 

17.

268

268

1/1

A Kossuth L. út elején, rét Medgyesiék előtt

beépítetlen terület

 

18.

022/5

4910

1/1

A Zsidó-hegyen

szántó

 

19.

025/1

2727

1/1

A Hegyi-szőlőkben

szántó

 

20.

026

3030

1/1

A Hegyi-szőlőkben

legelő

 

21.

030/2

2.0979

1/1

A Gubó háza felett

legelő