Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 19-2009.(XII.19.) A lakáshoz jutás helyi támogatásáról

19-2009.(XII.19.) A lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

19 / 2009/XII.19./ rendelete

 

a lakáshoz jutás helyi támogatásáról.

 

 

A képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16.§.(1) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva,a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2001 (I.31) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 5/2004 (IV.29.) számú helyi rendelet és módosítása egységes szerkezetbe foglalásával az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet célja

 

1.§.

 

 

A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok/személyek részére a jogszabályban meghatározott típusú lakásszerzésükhöz anyagi támogatást nyújtson.

 

A támogatásban részesíthetők köre

 

2.§.

 

 

(1) Helyi önkormányzati támogatásban azok az arra rászoruló kisecseti lakosok, illetve Kisecset községben letelepedni kívánó állampolgárok részesíthetők, akik:

a) Vállalják, hogy lakásigényüket lakás építésével, illetve vásárlásával önerőből oldják meg;

b) Előnyben részesíthetők azok az igénylők, akiknek az egy főre jutó átlagos havi jövedelme nem haladja meg a minimálbér másfélszeresét, a családi vagyoni érték pedig a 2.000.000 Ft-ot.

c) Építkezés esetén az épület készültségi foka legalább 50 %, vásárlás esetén pedig az utolsó vételár hátralék kifizetéséhez nyújtható támogatás.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjába sorolható kérelmezők részére helyi támogatás csak az a) pontban foglaltaknak megfelelő igények kielégítése után adható.

(3) A vagyon értékének megállapítása esetén, amennyiben a támogatást építkezéshez kérik, a meglévő építési telek és a befejezetlen épület értékét figyelmen kívül kell hagyni.

 

A helyi támogatás felhasználása

 

  1. §.

 

Helyi támogatás nyújtható Kisecset község közigazgatási területén lévő
a)   magántulajdonú lakóház építéséhez;

b)   magántulajdonban álló új, használt, vagy értékesítés céljára épített lakás vásárlásához;

c)   nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításához;

d)   magántulajdonban álló lakás legalább 1 lakószobával történő bővítéséhez, komfort nélküli

      vagy félkomfortos lakás esetén komfortfokozat növeléséhez.
 

A támogatás formája és mértéke

 

4. §.

(1) Helyi támogatás a rászoruló családok részére kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

(2) A támogatás összegét az éves költségvetésben e célra jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi elbírálás alapján határozza meg.

(3) A támogatás minimum összege 50.000 Ft, maximum összege 500.000 Ft.
 

Eljárás megindítása


5. §.

(1) A támogatásra irányuló kérelmet Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) építkezés, bővítés, komfortfokozat növelés, nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá  átalakításához:
                     
- 90 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát;
                      - építési engedély, költségvetés másolatát;
                      - kérelmező és családja (egy háztartásban élők) jövedelmi viszonyainak igazolását

                        (munkabérről, gyermektartásdíjról, családi pótlékról, kiegészítő családi pótlékról,

                        GYES-ről, nyugdíjról, stb. 30 napnál nem régebbi keltű igazolással)

b) lakás (lakóház) vásárlása) esetén:
- adásvételi szerződést;
- kérelmező és családja (egy háztartásban élők) jövedelmi viszonyainak igazolását

               (munkabérről, gyermektartásdíjról, családi pótlékról, kiegészítő családi pótlékról, GYES-

                ről, nyugdíjról, stb. 30 napnál nem régebbi keltű igazolással)

          c) Ingatlanvagyonesetében – kivéve a 2. §. (3) bekezdésében leírt ingatlan –

                       - adó - és értékbizonyítványt,

                       - ingó vagyonra vonatkozóan pedig az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett  nyilatkozatát.

(3) A beérkezett kérelmeket a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(4) A támogatásra irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni:

            a) a kettő, vagy többgyermekes családokat,
            b) a gyermeküket egyedül nevelőket,
            c) a közigazgatási területen lakó, vagy dolgozó igénylőket.
(5) Azonos feltételek fennállása esetén előnyben kell részesíteni azokat, akik több évi folyamatos helyben

      lakással, vagy munkaviszonnyal rendelkeznek.
(6) A benyújtott kérelmeket a polgármester csak akkor terjesztheti a Képviselő-testület elé, ha a helyi

      támogatási keretösszeg nem került teljes felhasználásra. Egyéb esetben ezek az igénylők csak a jövő   évi támogatási keretből igényelhetnek pénzösszegeket.

(7) Helyi támogatásra irányuló igénylés elbírálásakor minden esetben a kérelem benyújtásakor fennálló állapotot kell figyelembe venni.

 

Szerződéskötés

 

6. §.


 

A Képviselő-testület döntéséről a Körjegyzőség 8 napon belül köteles értesíteni a támogatást kérőt és vele írásbeli szerződést köt.
 

Szerződési feltételek (kikötések)

 

7. §.

 

(1) A Képviselő-testület által nyújtott támogatás teljes összegének (vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön együtt) felhasználását támogatott/támogatottak a szerződéskötés napjától számított egy éven belül a Körjegyzőségen számlák bemutatásával igazolni köteles/kötelesek.

(2) Ha az igénylő
            - az (1) bekezdésben rögzített számlabemutatási kötelezettségének nem tesz eleget,
            - a támogatás felhasználásával vásárolt, épített ingatlant a használatbavételi engedély megadását,

               ill. vásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírását követően a kamatmentes kölcsön

               visszafizetése előtt elidegeníti, vagy javára kikötött értékkülönbözettel másik lakásra elcseréli,
               köteles a kölcsön ill. a támogatás teljes összegét egy összegben visszafizetni.

 

Ez alól kivétel, ha a lakást:
      - egyenes ágbeli rokona, illetőleg az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermeke, vagy az

               örökbefogadó, a mostoha és nevelőszülője javára idegeníti el;
            - a házasság megszűnése esetén a vagyonközösség megszüntetése érdekében illetőleg hatósági

                vagy bírósági határozat alapján idegeníti el.
(3) A támogatást csak a Képviselő-testület határozatában megjelölt célra lehet felhasználni.

(4) Ha a Képviselő-testület a támogatást követő 5 éven belül azt állapítja meg, hogy az igénylő a félrevezetésével jutott támogatáshoz, azt egy összegben a szerződés aláírásától számított évi mindenkor érvényes Ptk. szerinti késedelmi kamattal együtt vissza kell téríteni.

(5) Ha a helyi támogatásban részesülő személy lakásépítési kedvezményt, illetőleg adó visszatérítési támogatást vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, a helyi támogatás összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító hitelintézet – jelzálog hitelintézet kivételével – útján kell nyújtani.

(6) Mindösszesen 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtása esetén a jelzálogjog és annak biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom földhivatali bejegyeztetésétől el kell tekinteni.

(7) 50.000 Ft-nál nagyobb összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtása esetén az ingatlan-nyilvántartásban a támogatás folyósításától számított egy év időtartamra jelzálogjog, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről gondoskodni kell. A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt az egy év elteltével akkor lehet intézkedni a Rétsági Körzeti Földhivatalnál, ha a támogatott az (1) bekezdésbe foglalt elszámolási kötelezettségének eleget tett.

(8) Kamatmentes kölcsön nyújtása esetén az ingatlan-nyilvántartásban a kölcsön visszafizetésének időtartamára jelzálogjog, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről gondoskodni kell.

 

A polgármester köteles:

 

8. §.

 

 

(1)    Intézkedni a szerződés aláírását követően 8 napon belül a támogatásként megállapított összeg pénzintézet felé történő átutalásáról;

(2)    Gondoskodni a támogatás ingatlan nyilvántartásban teherként történő bejegyeztetéséről;

(3)    Nyilvántartani a visszatérítendő kölcsön és a megfizetett törlesztő részletek összegét;

(4)    Intézkedni a hátralékos vagy egyébként is esedékessé váló összeg beszedése érdekében.
 

Kölcsön visszafizetésére vonatkozó szabályok

 

9. §.

 

(1) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének ideje:
            200.000 Ft-ig                5 év

            200.000 Ft felett           10 év

(2) A kölcsön törlesztése egyenletes törlesztő részletek fizetésével történik. A részletek minden hó 15. napjáig esedékesek.

(3) Az első törlesztő részlet.

- lakás építése, ill. bővítése, komfortfokozat növelése esetében a megállapodás megkötését követő egy év elteltével;

- lakás vásárlása esetén a megállapodás megkötését követő két hónap elteltével válik esedékessé.

(4) A kölcsöntörlesztés megkezdését követő egy év elteltével kérelemre engedélyezhető a törlesztés felfüggesztése.

(5) A törlesztés felfüggesztése legfeljebb 2 évre csak akkor engedélyezhető, ha a támogatást igénybe vevő egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(6) A visszafizetés időtartama azonban ezekben az esetekben sem haladhatja meg a 10 évet.

 

 

 

 

Változás a felek személyében és a támogatás felhasználásában

 

10. §.

 

 

(1) Indokolt esetben bármelyik támogatásban részesített a döntéshozó szerv jóváhagyásával elbocsátható a szerződésből.

(2) Ezen hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a szerződésből kilépni kívánó fél a hátralévő tartozás arányos részét megfizette, a támogatással érintett lakáson fennálló tulajdoni illetőséget (használati jogát) teljesen elveszítette és a szerződésben maradó fél részéről a ráeső tartozás visszafizetése biztosított.

(3) A döntéshozó szerv indokolt esetben hozzájárulhat ahhoz, hogy a támogatást kérő a biztosított kölcsön összegét a rendeletben szabályozott feltételeknek megfelelő – az Önkormányzat illetékességi területén fekvő másik azonos vagy magasabb értékű lakás vásárlásához, illetve építéséhez használhassa fel.

(4) A hozzájárulást meg kell tagadni, ha a kölcsönszerződés biztosítására szolgáló mellékkötelezettség vonatkozásában az Önkormányzat hátrányosabb helyzetbe kerülne.

 

Szerződésszegés

 

11. §.

 

 

A fennálló tartozás visszafizetése a Ptk. szerinti mindenkor érvényes késedelmi kamattal egy összegben esedékessé válik, ha a támogatásban részesített:

a) Két havi törlesztő részlettel késedelembe esik, vagy nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti és ezen tartozását írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül sem rendezi;

b) A támogatásban részesítését valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával vagy más módon befolyásolta.

c) A támogatás összegét a szerződésben rögzített céltól eltérően használta fel;
d) A támogatással érintett lakásra vonatkozó tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetéséről, a támogatás felvételétől számított 60 napon belül nem gondoskodik;

e) A lakás építését a jogerős építési engedélyben meghatározott határidőn belül nem kezdi meg, vagy attól engedély nélkül eltér.

f) Támogatott/támogatottak a Képviselő-testület által nyújtott támogatás teljes összegének (vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön együtt) felhasználását a szerződéskötés napjától számított egy éven belül a Körjegyzőségen számlák bemutatásával nem igazolta/igazolták.

 

Lehetetlenülés

 

 12. §.

 

(1) Ha a szerződés érvényes, megkötését követően a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik és az eredeti állapotot kell visszaállítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a támogatást igénybe vevő kérheti, hogy a már megítélt támogatás másik, e rendeletbe foglalt feltételeknek megfelelő lakás vásárlásához/építéséhez felhasználhassa.

(3) Ha a lakás vételára/bekerülési összege eltér a korábban vásárolni/építeni kívánt lakás vételárától/bekerülési összegétől, a támogatás összege ennek figyelembevételével módosítható.
 

 

 

 

 

13. §.

E rendelet alkalmazásában:

 

1. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül.

      (Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint – a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a tizenharmadik havi nyugdíj).

2. Együtt költöző: a támogatást kérő és közeli hozzátartozója: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, a mostoha és nevelőszülő, valamint a testvér, továbbá az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, aki a támogatással érintett lakásba költözik.

3. Együttlakók: mindazon személyek, akik az együtt költöző fogalmába beletartoznak és legalább egy éve a támogatást kérővel azonos címen laknak.

4. Nem tekinthető a visszafizetés biztosítottnak különösen, ha egyik kérelmező sem rendelkezik munkaviszonnyal, vagy munkaviszonyból származó jövedelemmel. Nem tekinthető a visszafizetés biztosítottnak akkor sem, ha akár mindkét fél, akár egyik fél munkaviszonyban állása ellenére az egy főre jutó havi nettó átlagos jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

5. Amunkaviszonyból származó jövedelemmel egy tekintet alá esik a főállású anyasági segély, nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, valamint a gyes, gyed és az árvaellátás.
 

14. §.

Az e rendeletben nem szabályozott esetekben értelemszerűen a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni.

 

Záró rendelkezések

 

15. §.

 

 

(1)      E rendelet 2010 január 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 5/2004 (IV.29) sz. rendelete és az azt módosító 20/2004 (X.29) sz. rendelet.

(2)      A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2009. december 17.

 

 

 

…………………………..                                                       ……………………….

                          Miklián Mária                                                                        Nagy Kálmán

                           polgármester                                                                            körjegyző

 

Kihirdetve: 2009. december 19.                                                          

                                                                                                             ……………………….

                                                                                                                      Nagy Kálmán

                                                                                                                        körjegyző

Jogharmonizációs záradék:

                       

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.