Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 05-2010 03.01. Rendelet a temetőről és a temetkezési tevékenységről

05-2010 03.01. Rendelet a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

5 / 2010 (III. 1.) rendelete

 

a temetőről és a temetkezési tevékenységről.

 

A képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló, a 2005. évi XXI. törvénnyel módosított, 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban Tv.) 41.§ (3) bekezdésében előírt kötelezettség alapján, valamint, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm renddelet, és a módosítására kiadott 121/2005.(VI.28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr.) előírtakra, az önkormányzati tulajdonú temetőről és temetkezési tevékenységről szóló   /2005(V.15.) számú helyi rendelet módosításával egységes szerkezetbe foglalva az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 

1. §

 

(1) E rendelet hatálya a Kisecset község közigazgatási területén fekvő, a természetben a Kossuth L. út 87/b. számon fellelhető, Kisecset község önkormányzata tulajdonában levő, az ingatlan-nyilvántartásban korábban belterületi209/1 hrsz-mal jelölt, régi temetőrészre, és a külterületi 0198/1 hrsz-on kialakított új temetőrészre – amely telekegyesítéssel került a régi temetővel összevonásra és azonos helyrajz számra – terjed ki. Az ingatlan-nyilvántartásban a terület kivett, temető rendeltetésű, 9016 m2 nagyságú, köztemetőként üzemelő temetőre, illetve temetőrészekre (továbbiakban: temető), valamint ennek fenntartásával, üzemeltetésével, a temetkezésekkel és a temetőben történő egyéb munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a Római Katolikus Egyház Szente-i Egyházközsége tulajdonában levő, 209/2 hrsz-ú, 4507 m2 nagyságú, kivett, templom rendeltetésű területhez tartozó, templomkertből kialakított két sírparcellára, melyből az egyik, a betemetettsége miatt – felhagyott, bezáratlan temető – temetési emlékhelyként funkcionál, a másik, temetésre jelenleg is használt.

(3) A nem e rendelet hatálya alá tartozó temetkezési helyen a temetésre a Tv. 2. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerinti, a tulajdonos által kialakított szabályozás vonatkozik.

(4) Az Önkormányzat a köztemetőben az üzemeltetői feladatokat vállakozó útján teljesíti.

 

2. §

 

(1)   Kisecset közigazgatási területén temetni csak a temetőben szabad.

(2)   Hamvasztás temetés esetén az urnát a már meglévő sírban kell elhelyezni. Erre külön sírhelyet igénybe venni nem lehet.

 

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése,

újbóli használatbavétele

 

3. §

 

(1) A temető létesítésre, lezárásra, megszüntetésre, újbóli használatbavételére általában a Tv. és a Vhr. szabályait kel alkalmazni.

(2) A temető létesítéséről, az 1. § (1) bekezdésében szereplő temető fenntartási és üzemeltetési kötelezettsége teljesítéséről, a temető bezárásról az Önkormányzat köteles gondoskodni.

(3) A temető létesítésével egy időben gondoskodni kell a temetőtérkép elkészítéséről.

(4) E rendelet hatálybalépése előtt temetésre használt temetőrészekről (továbbiakban: sírparcella) a temetőtérképet 2006. június 30-ig pótlólag el kell készíteni.

(5) A pótlólag elkészített temetőtérkép és temetési-hely nyilvántartás rendelkezésre állását követően, 2006. december 31-ig ellenőrizni kell a betemetett területnek a temető területéhez viszonyított arányát. Abban az esetben, ha az a Vhr. 2.§ (2) bekezdésében meghatározott arány, a 65%-ot megközelíti, vagy eléri, el kell indítani az adott temető, vagy egyes részei lezárását, a temető bővítés eljárását, vagy a korábban lezárt sírparcellát alkalmassá kell tenni az újbóli betemetésre.

(6) Biztosítani kell, hogy Kisecset községben az új temetési hely feletti rendelkezési jogot váltani, a település temetőjében temettetni, temetkezni szándékozók részére évente legalább 10 db. megváltható – a Tv. és a Vhr., továbbá jelen rendelet előírásainak megfelelő, temetésre előkészített megfelelő méret és fajtaválasztékú – sírhely rendelkezésre álljon

 

Temetési helyek.

 

4. §

 

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó temető új részében (a továbbiakban új parcellák) az alábbi típusú temetkezési helyeket lehet temetkezési célra, rendelkezésre bocsátani, illetve kell biztosítani:

A koporsós temetés feltételeit kielégítő, új temetésre, rátemetésre, vagy újratemetésre

     alkalmas:

a.) egyes sírhelyet,

b.) kettes sírhelyet,

c.) egyes kifalazott sírhelyet,

d.) kettes kifalazott sírhelyet,

(2) Az 1.§ (1) bekezdésében megjelölt régi temetőrészben (a továbbiakban régi parcella) új sírhely nem adható bérbe.

(3) A régi parcellában már meglevő, betemetett, vagy előreváltott, a koporsós temetés feltételeit kielégítő, rátemetésre alkalmas,

a.) egyes sírhelybe,

b.) kettes sírhelybe,

csak – tisztiorvosi engedéllyel történő – rátemetés engedélyezhető.

 

5. §

 

(1) A temetési helyek mérete:

a.) egyes felnőtt, koporsós sírhely, normál:

     210 cm hosszú, 95 cm széles, 200 cm mély, körben 30 cm járda, (együttesen: 270 x 155 cm helyet foglalhat )

b.) kettes felnőtt, koporsós sírhely, normál:

     210 cmhosszú, 190 cm széles, 200 cm mély, körben 30 cm járda,

c.) mélyített, koporsós a.) és b.) sírhelyek

     hosszúsági és szélességi adatai megegyeznek a normál méretű sír méretével, mélységük legfeljebb 250 cm,

d.) kifalazott, egyes, felnőtt, koporsós sírhely: belső méretei megegyeznek az a.) pontban leírt sírhely méreteivel.

     Külső mérete nem lehet nagyobb 260 cm hosszú, 155 cm széles, 200 cm mély, körben 30 cm járda, (együttesen: 320 x 215 cm helyet foglalhat ) A járdát ezen méreten belül lehet kialakítani.

e.) kifalazott kettes felnőtt, koporsós sírhely: belső méretei megegyeznek a b.) pontban leírt sírhely méreteivel. Külső mérete nem lehet nagyobb 260 cm hosszú, 240 cm széles, 200 cm mély, körben 30 cm járda, (együttesen: 320 x 300 cm helyet foglalhat ) A járdát ezen méreten belül lehet kialakítani.

f.) gyermek sírhely:

    130 cm hosszú, 65 cm széles, 200 cm mély, körben  30 cm járda, (együttesen: 190 x 125 cm helyet foglalhat )

(2) A kifalazott sír esetében, függetlenül attól, hogy a sírhely hány koporsó elhelyezésére létesül, a behelyezett koporsó számára – közvetlenül fölötte (és mellette) elhelyezett – légmentes zárást biztosító oldalsó válaszlappal határolt, és fedőlappal zárt, sírfülkét kell kialakítani. A kettő, vagy annál több koporsó betemetésére létesített kifalazott sír sírfülkéi egymástól légmentesen elválasztható, belső tereket (sírfülkéket) kell képezzenek. Egy-egy sírfülke elzárását lehetővé tevő válaszfalak és fedőlapok légmentes zárását még a betemetés napján meg kell teremteni. A sírgödörre elhelyezett, a talaj-felszín magasságába kerülő fedőlap leemelésével a sírgödörben (sírfülkékben) elhelyezett koporsók nem válhatnak hozzáférhetővé.

(3) Az egyes, kifalazott sírban – egymás fölött –kialakítandó sírfülkékben két koporsó, a kifalazott kettes sírhelybe– egymás mellett és fölött – kialakítandó sírfülkében négy koporsó helyezhető el. A felső koporsó elhelyezési mélységére a rátemetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az utolsó sírfülke betemetését követően talajfelszínen elhelyezett záró fedlap légmentes szigetelését is biztosítani kell.

(5) A földbe temetésre szolgáló koporsós és urnás sírok, a kifalazott koporsós és urnás temetésű sírok egymástól való oldaltávolsága a két sír melletti járda szélessége, 60 cm kell legyen (kétszer 30 cm járda). A sírdomb magassága (az amerikai típusú urnasírhely kivételével) legfeljebb 50 cm lehet.

 

6. §

 

(1) Kifalazott sírhely csak a temetőnek a meghatározott, kijelölt helyén létesíthető. Normál méretű, földbetemetésre szolgáló sírparcellában levő, sem üres, sem már betemetett sírhelyen ezek létesítésére engedély nem adható.

(2) Kifalazott sírhely – létesítési terv (vázlat) alapján – az üzemeltető előzetes hozzájárulásával valósítható meg.

(3) A koporsós és urnás temetésre szolgáló, kifalazott sírhelyek létesítési szándékát, a kialakításuk előtt legalább 15 nappal korábban be kell jelenteni (1. és 2. számú mellékletek) A bejelentésnek tartalmaznia kell a kialakítani tervezett temetési helyet létesítő személyi-, és a temetési hely jellemző adatait.

(4) A kifalazott sír esetében, függetlenül attól, hogy a sírhely hány koporsó elhelyezésére létesül, a kifalazott sírhelyet úgy kell kialakítani, hogy az a behelyezett koporsó számára – közvetlenül fölötte (és mellette) elhelyezett – légmentes zárást biztosító oldalsó válaszlappal határolt, és fedőlappal zárt, sírfülkét kell kialakítani. A kettő, vagy annál több koporsó betemetésére létesített kifalazott sír sírfülkéi egymástól légmentesen elválasztható, belső tereket (sírfülkéket) kell képezzenek. A koporsók elhelyezésére szolgáló fülkék (sírkamrák) kialakításával épített kifalazott sírban a koporsót tartalmazó fülkét, minden esetben, még a temetés napján légmentesen le kell zárni.

      A sírgödörre elhelyezett, a talaj-felszín magasságába kerülő fedőlap leemelésével a sírgödörben (sírfülkékben) elhelyezett koporsók nem válhatnak hozzáférhetővé. Az utolsó sírfülke betemetését követően ezt a fedőlapot is légmentesen záró helyzetben kell véglegesen elhelyezni.

(5) Be nem fejezett, el nem készült, vagy az (5) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő kifalazott sírba temetés nem engedélyezhető.

(6) Betemetett sírt kifalazott sírhelyé, sírbolttá alakítani tilos!

 

Temetési helyek kialakítása

 

7. §

 

(1) A település temetőjében, az egymástól elkülönülő temetőrészeket sírhelytáblaként (sírparcellaként) kell kezelni, melyeket sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője a 5.§ (1) bekezdésében megszabott méretek alkalmazásával jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésében leírt sírparcellák temetési helyei beazonosítására alkalmas módon, sorokat és az egyes sorokban levő sírhelyeket is számokkal kell megjelölni.

(3) A római számmal megjelölt sírhelytáblákat arab számmal jelölt sorokra, a sorokat pedig szintén arab számmal sorszámozott sírhelyekre kell osztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön-külön, folyószámmal kell megjelölni.

(4) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő [13.§ (1) bekezdésében szabályozott időintervallum] elteltével – szabályszerű eljárás mellett – le lehet zárni, meg lehet szüntetni és temetés céljából ismét igénybe lehet venni.

(5) A temető jelenleg használt, új részében külön parcellát kell kialakítani az egyes, a kettes sírhelyeknek, továbbá a kifalazott sírhelyeknek, a gyermeksíroknak. A temetőrészben, illetve a későbbiekben újonnan megnyitásra kerülő sírhelytáblákban a sorokat – a lejtési irány figyelembevételével – úgy kell kialakítani, hogy két sírhelysorban – fejjel, vagy lábbal – összefordított sírok legyenek. Két sírhelysor-pár között gyalogjárót (legalább 100 cm széles (törekedni kell a mielőbbi burkolására) járdát kell kialakítani.

(6) A település belterületi úthálózatától – a Kossuth út területéhez tartozó útnyúlvány és a külterületi, 0198 hrsz-ú út nyomvonalának szükséges hosszban történő felhasználásával – burkolt utat kell kiépíteni a ravatalozó épülethez.

(7) Két sírhelytábla között, a járművel történő közlekedést lehetővé tevő utakat kell kialakítani, melyeket csatlakoztatni kell a ravatalozó megközelítésére szolgáló úthoz. Törekedni kell ezek burkolására is.

 

 

 

Temetési szabályok

 

8. §

 

(1) Halottat földbe eltemetni, hamvasztott, és exhumált halottak maradványait elhelyezni, üzemelő és lezárt temetőben levő temetési-helyre lehet, illetve rátemetés az ilyen sírhelytáblában történhet.

(2) Temetési-helybe behelyezett, holttestet tartalmazó koporsót, a behelyezést követően azonnal el kell földelni, a sírkamrát még a temetés napján le kell zárni. Holtestet tartalmazó koporsót, hamvakat tartalmazó urnát, exhumálás során fellelt maradványokat temetetlenül a temető területén, csak a jogszabályokban meghatározott ideig– kizárólag a ravatalozó épületében, vagy csontkamrában – megfelelő tárolóeszközben lehet tárolni. Sírgödörben elföldelés nélkül, vagy temetésre kialakított temetési helyen kívül történő tárolás, lerakás a legrövidebb időre is tilos.

(3) Lezárt temetőből és sírhelytáblából a holtest-maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a működő sírhelytáblában. Az exhumálást csak az illetékes tiszti-főorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni. Mind az üzemelő, mind a lezárt temetőből történő elszállításhoz a temető üzemeltetőjének engedélye is szükséges.

(4) A temetés módjára és helyére – amennyiben az nem ró aránytalanul nagy terhet az eltemettetőre – az elhunyt személy életében tett rendelkezése az irányadó. Ennek hiányában az eltemetés módját, és helyét, az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, illetve – ha a temetésről más személy, vagy nem természetes személy gondoskodik, ez esetben – aki arra köteles volna.

(5) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

a.) aki a temetést szerződésben vállalta,

b.) akit erre az elhunyt végrendelete kötelez,

c.) végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozását megelőzően vele együtt élő házastársa,

d.) az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója (Ptk.685. § b.) pontja), a törvényes öröklés rendje szerint.

(6) Ha temetésre kötelezett személy nincs, illetve ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, az eltemetésről az önkormányzat elhamvasztatással gondoskodik.

(7) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánsága szerint – a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban levő holtest koporsóját.

(8) A fertőző betegségben elhunytak az illetékes tiszti-főorvos egyedi előírásai megtartásával temethetők.

(9) A felravatalozás ideje alatt a ravatalozási helyszín őrzéséről a temetkezési szolgáltatást végző köteles gondoskodni.

9. §

 

(1) Elhamvasztott halott, hamvait tartalmazó urnát a temetőben, sírhelytáblán belüli felnőtt sírban lehet elhelyezni.

(2) Az eltemettető – vagy egyetértésével – más hozzátartozó kívánságára a hamvasztó-üzemből a temető ravatalozójába szállított urnát, a temetési szertartást követően – vagy anélkül, az átvétel egyidejű igazolása mellett – ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell vezetni.

(3) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a temetésről gondoskodó hozzájárulását be kell szerezni.

      Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk. 685.§-ának b.) pontja szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló, hozzátartozójától kell beszerezni.

 

10. §

 

(1) Sírnyitási engedéllyel, a sír megfelelő mélyítésével – az illetékes tiszti-főorvos előzetes engedélye alapján – koporsós, földbetemetésre szolgáló egyes sírhelyhelyre további egy, vagy mind-két helyen betemetett kettes sírhelyre további kettő elhalt, vagy 25 évnél régebben elhunyt holt-testmaradvány rátemethető. Rátemetés esetén – az exhumált maradvány rátemetése kivételével biztosítani kell a 25 éves rendelkezési jogot.

(2) Koporsós rátemetés esetén úgy kell a sírt mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata – fenéklapja – legalább 160 cm mélyre kerüljön.

(3) Sírban nyugvó elhunytra rátemetni – a kegyeleti jog érvényre juttatása mellett – csak hozzátartozóját lehet,

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott koporsókon túl, felnőtt egyes sírba még 4 urna, felnőtt kettes sírba – síronként még 4, azaz 2 x 4 = 8 urna helyezhető el.

(5) Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett- a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is betemethető. Ilyen esetben a sír méretének a felnőtt sír méretével azonosnak kell lennie. (Ezt a sírhant és a síremlék méreténél kell alkalmazni.

(6) Urna, felnőtt sírhelyparcellában csak a felnőtt sírhely díjának megfizetése mellett, a felnőtt sírral azonos méretű sírban temethető el. Az ilyen sírra csak felnőtt síremlék méretű sírjel helyezhető, urnasír méretű nem.

(7) A földbetemetésre szolgáló urnasírhelybe legfeljebb 4 db. urna helyezhető.

(8) Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír, kifalazott sír, sírbolt felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés, és rátemetés céljából, továbbá a nyomozó-hatóság rendelkezésére adható.

(9) Hagyományos koporsós sírba, kifalazott sírba, – az első betemetést követően bármi-kor– történő újabb temetés csak az illetékes tiszti-főorvos előzetes engedélye alapján történhet.

(10) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás, az amerikai típusú urnasírhely-tábla kivételével) valamennyi sírhelytáblában kötelező.

 

11. §

 

(1) Az elhunytat – ha neki, vagy az eltemettetőnek nincs a temetőben (a 11. számú mellékletnek megfelelő nyilvántartás szerint) kialakított sírhely felett rendelkezési joga – a választott temetkezési formára, rendelkezésre álló sírhelytálában, – az elhalálozás idején sorrendben következő sírba kell temetni. (Ennek igénylése az 1-es valamint a 2-5 mellékletek valamelyikének felhasználásával történhet)

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően kell eljárni, ha az elhunyt végintézkedésében megjelölte az erre vonatkozó döntését.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a végintézkedésben megjelölt sírhely olyan helyen terül el, amely betemetésének a Vhr. 10.§ (3) bekezdésére tekintettel, nincs akadálya.

(4) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. Az ilyen okból lezárt sírhelytáblába csak rátemetéssel lehet temetkezni.

 

12. §

 

(1) Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon elhunyt személyeknek, akik a község kulturális, vagy közélete valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a temetőben díszsírhelyet, vagy dísz-urnahelyet (továbbiakban: díszsírhely) adományozhat.

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart. Használata díjtalan.

(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályai megtartásával – ezek költségének viselése mellett is – az elhalt özvegye, és közvetlen, fel,- és lemenője (szülők, gyermek), csak akkor temethetők, ha erre az adományozótól külön engedélyt kapnak.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunyt/ak hozzátartozói, ezek hiányában a temetőüzemeltető köteles gondoskodni.

 

Temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzése, időtartama

 

13. §

 

(1) Temetési hely (továbbiakban: sírhely) felett rendelkezni jogosultnak az tekinthető, aki sírhelyet váltott (1. számú KÉRELEM és a 2-5. sz. mellékletek valamelyikének benyújtásával) és a sírhelyváltás díját megfizette. A rendelkezési jogot váltókról a 11. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban szereplő adatok felvezetéséhez, kezeléséhez be kell szerezni a rendelkezési jogot váltó személy hozzájáruló nyilatkozatát. (7. számú melléklet)

(3) A köztemetőben levő sírokban fekvő elhunytak adatait aTv. által vezetni előírt nyilvántartó könyvbe, az ott, és e rendelet 18. § (3) bekezdésében szabályozott módon, kell bevezetni.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően, a köztemetőben levő sírokba betemetettek – nyilvántartásba venni előírt – hiányzó adatai beszerzése érdekében az e rendelet (6) bekezdésében hivatkozott hirdetményben kell a temetési hely felett feltételezetten rendelkezni jogosultak közreműködését kérni. Addig is, a sírokrólkészített nyilvántartás,és a sírjeleken lévő adatok alapján, a helyben élő hozzátartozók felkutatásával, és a tőlük beszerzett adatok rögzítésévelkell az adatpótlást megkezdeni. Az igazolt rendelkezésre-jogosultakkal – a tulajdonos, üzemeltető jogán – sírhelybérleti szerződésben kell az e jogukra, és ezzel járó kötelezettségükre vonatkozó megállapodást rögzíteni.

(5) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően betemetett sírok nyugvási idejének [13. § (1) be-kezdésében meghatározott idő] leteltét követően, azokat újra meg kell váltani. Az önkormányzat által fenntartott temetőben levő lejárt bérleti idejű sír ha a jelenlegi fenntartó, vagy jogelődje korábbi Ádr. rendelete szerint térítésmentesen betemethető volt a betemetés, az újraváltáskor – ebben az esetben is – a sírhely fajtájára, és méretére vonatkozó díjtétel megfizetésével váltható újra a sír rendelkezési joga. Kivétel a 12. § (1)-(3) bekezdése szerinti díszsírhely.

(6) E rendelet hatálybalépését követően, csak annak a sírhelynek a sírhely feletti rendelkezési-joga tekinthető érvényesnek, amely, a szükséges adatokkal a nyilvántartó-könyvbe bevezetésre került.

(7)A2006. január1-étkövetően,anembizonyítottan érvényes (a nem igazolt,márlejártbérleti idejű, vagy újra nem váltott), vagymégnem azonosított rendelkezésrejogosultsággal bísír-helyekre, temetés nem engedélyezhető. Azok temetési helyként rátemetésre csak a Vhr.19. § (3) bekezdésében előírt hirdetményben megszabott idő leteltéig történt megváltásukat, vagy újra-váltásukat követően használhatók. A rendelkezési jog meg nem váltása, vagy újra nem váltása esetén csak a sírok felszámolására vonatkozó szabályok mellett értékesíthetők.

(8) A sírhely használatáért – a díszsírhely és a közös sírhely kivételével – a sírhely felett rendelkezési jogot váltónak mindenkor, az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások ár és díjtételeinek meghatározásáról szóló – az adott időben hatályos – helyi önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Ádr.) megállapított, a rendelkezési jog váltásra vonatkozó, díjat kell fizetnie. A sírhely feletti rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, és a temetési hely fajtájától függően a (8) bekezdésben szabályozott időn belül érvényes.

(9) Az üzemeltető az eltemettető részére, a sírhelyváltás igazolására, és az önkormányzat által nyújtott – kötelezően előírt igénybevételű – kegyeleti szolgáltatási díjak befizetéséről számlát ad.

 

14. §

 

(1) A 4.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek egyszeri, sírhely feletti rendelkezési joga (használati ideje) érvényességi ideje:

Koporsós betemetésre,illetve rátemetésre (földbe és kifalazott sírba temetésre) szolgáló [a 4.§ (1) bekezdés ); pontjában leírt] sírhelyek megváltási ideje – a Vhr. 18.§ (1) bekezdés a.) pontja előírásának megfelelően: . 25 év

 (2) Felnőtt, koporsós temetésre alkalmas sírba elhelyezett urna sírhelyváltására a felnőtt sírra érvényes feltételeket kell alkalmazni.

 

15. §

 

(1) A megváltási idő eltelte után a sírhelyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – újraválthatók, (a 4. számú adatlap, és a 9. számú melléklet szerinti bérleti szerződés megkötésével) kivéve, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet, sírhelytáblát átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a sírhely felett rendelkezésre jogosult nyilatkozatot kérhet.

(2) A használati idő letelte előtti rátemetés esetén a használati díj két temetés között eltelt időre eső arányos részét meg kell fizetni. Ezt követően a sírhely feletti rendelkezési jog (használati idő) újra kezdődik.

(3) Temetkezési emlékhelyen a temetési hely használati ideje – ha azt a sírhely felett rendelkező kéri – a vele kötött újraváltási szerződésben – az (1) bekezdésben meghatározott időtartamnál hosszabb is lehet.

(4) A meghosszabbított idejű rendelkezési jog megszerzési díját is a 12. § (7) bekezdésében leírt módon, az Ádr-ben kell szabályozni.

(5) Az eltemettető kívánságára történő, halott, illetőleg urnaáthelyezés, vagy urnakiadás folytán megüresedő sírhelyek, és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell fizetni.

 

16. §

 

(1) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzésekor, a rendelkezési jog megszerzőjével, megállapodásban kel rögzíteni a sírhely építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának követelményeit.

(2) Élők számára köztemetőben sírhelyet, urnahelyet előre lehet váltani. Az újonnan nyitott sírparcellában a síremlék, vagy az urnasíremlék alapját egy éven belül el kell készíteni. Ellenkező esetben (az üzemeltető kétszeri írásbeli felszólítását követően) a használati díj – a váltástól eltelt időre eső időarányos része levonásával visszafizetésre kell, kerüljön. Ettől az időponttól megszűnik a sírhely feletti rendelkezési jogosultság.

(3) A korábban előre megváltott üres sírhelyek felett a megváltási idő lejárta után az üzemeltető jogosult rendelkezni. Ilyen esetben történő újraértékesítés esetén a korábbi rendelkezésre jogosult számára – erre vonatkozó igénye esetén – elsőbbséget kell biztosítani.

(4) A sírhelyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.

(5) Megváltott sírhely rendelkezési joga másik sírhelyre nem vihető át.

(6) A betemetett sírhelyek megváltási idejének lejártát követően, az üzemeltető egyszeri írásbeli megkereséssel, fordul a rendelkezési jogosultakhoz, vagy az ismert hozzátartozójához, az újraváltás lehetőségének biztosítása szándékával. Vagy a 12. § (6) bekezdésében leírt módon, hirdetménnyel közli e kötelességüket. Az újraváltás 60 napon belüli elmaradása esetén, a az üzemeltető jogosult rendelkezni temetési hely felett.

(7) A sírhely feletti rendelkezési jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan okmányokkal, dokumentumokkal bizonyított kifogást jelentettek be. Koporsós temetés esetén, a vizsgálat és döntéshozatal időpontja nem lehet hosszabb a halott vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 óránál.

 

Sírjelek, síremlékek létesítése

 

17. §

 

(1) Sírjelet (továbbiakban: síremléket) szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél [5.§ (1) bekezdésben szabályozott méretnél] nagyobb területet.

(2) A síremlék legnagyobb magassága:

- koporsós temetésrekijelölt sírhelynél:  150 cm

(3) A létesítendő síremlék, emlékoszlop állítási szándékát – az elhelyezés előtt legalább 15 nappal korábban – az üzemeltetőnek (a 13.számú melléklet szerinti bejelentőlapon) be kell jelenteni. A bejelentéshez csatolni kell az állítani tervezett sírjel tervét (méretezett vázlatát). Ez alapján – ha a tervezett sírjel megfelel az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak, azt nyilvántartásba kell venni.

(4) Síremléket (tartozékaival együtt) létesíteni a Vhr. 13.§ (3) bekezdése szerinti írásban történő bejelentési kötelezettség teljesítése után lehet. A temetőüzemeltető ellenőrizni köteles a sírhely feletti rendelkezési jog érvényessége mellett, az állítási szándékot bejelentő jogosultságát, a síremlék méretét és tervezett helyre történő elhelyezését.

(5) A síremlék köré, a sírhely határain belül, a kísérőjárda szilárd burkolattal látható el. Ha a járda burkolását nem a síremlék állításával egy időben végzik azt a (3) bekezdésben leírtak szerint be kell jelenteni.

(6) A síremlék körül létesített járda magasságát a terepviszonyok alapján kell kialakítani. A sír körüli talajszinttől 16 cm-nél magasabb járda nem alakítható ki. Lejtős talaj esetén lépcsőt kell beiktatni a szintkülönbség áthidalására. A sírkeret magassága a járda legmagasabb szintjétől számítva 50 cm lehet.

(7) A sírhelyen túlterjeszkedő, a közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket elhelyezni nem szabad.

(8) A létesített síremlékek a sírhelysoron belül, a sírhely fejrészének hátsó síkjában egy síkba kell essenek. Abban az esetben, ha nem a bemutatott tervezetnek megfelelő síremlék kerül elhelyezésre, vagy a bemutatott tervezet szerinti sírjel a sír fejrészénél nem esik egy síkba a sírhelysor többi síremlékével, illetve a temetési helyen túlterjeszkedő, szabálytalan elhelyezést az üzemeltető az építési hatóságnál köteles bejelenteni, amely dönt a szükséges intézkedésről.

(9) Az 5.§ (1) bekezdésben, és e szakasz (2) bekezdésében szabályozott mérettől eltérő méretű sírjel létesítését a temető üzemeltetőjével engedélyeztetni kell. Az engedélyt az e célra kialakított formanyomtatványon kell kérni. (14. számú melléklet)

     A temető üzemeltetője, az egyes temetési helyekre meghatározott méretűtől nagyobb, vagy  magasabb síremlék, emlék-oszlop (továbbiakban: síremlék) elhelyezését csak akkor engedélyezhet ha az művészi alkotás, és díszsírhely fölé, vagy hősi halott/ak síremlékeként, illetve emlékműként, nem sírhely fölé kerül elhelyezésre a temetőben.

(10) A (3) és a (9) bekezdésekben leírtak szerinti bejelentésben szereplő síremlékállítás engedélyezéséről, illetve a (6); (7); (8) bekezdésekben szereplő korlátozásról a temető üzemeltetője 15 napon belül értesíti a kérelmezőt. Amennyiben az üzemeltető ezen időn belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy a tervezett síremlék felállítása, illetve mérete ellen nem emel kifogást.

(11) A síremlékállítással kapcsolatos állásfoglalásról szóló értesítéssel egy időben tájékoztatni kell a bejelentőt a fizetendő síremléknyilvántartási-díj, és a temetőfenntartási-járulék összegéről, és a díjak megfizetése módjáról.

 

18. §

 

A helytörténeti értékkel bíró, míves kidolgozású, sírköveket helyi védettség alá kell helyezni. Megőrzésükről gondoskodni kell.

 

A temetés dokumentálása

 

19. §

 

(1) A település köztemetőjéről készített – a 3.§ (3) bekezdésében leírt módon beszerzett, vagy elkészített – térképen fel kell tüntetni, hogy az egyes sírhelytáblák milyen temetési hely céljára vannak kialakítva, fenntartva. A temetőtulajdonosnak a temetkezési rend megváltoztatására vonatkozó döntése alapján a térképeket módosítani kell.

(2) A temető térképét – időtálló változatban – a temetőkapunál, vagy a ravatalozónál ki kell helyezni.

(3) A temetőben, vagy a sírhelytáblákban kialakított sírhelysorokban található sírokról sírhely-nyilvántartást kell vezetni. Ezen nyilvántartásba kell a rendelkezési jogot váltókat – a jogra vonatkozó adatokkal és rendelkezésekkel – bevezetni.

(4) A temetőkben – bármely módon – eltemetett elhunytakról nyilvántartást kell vezetni, mégpedig:

- nyilvántartó könyvben

 (5) A nyilvántartó könyvbe minden temetést, sírnyitást, áthelyezést, újratemetést, más temetőbe áttemetést, stb. időrendben kell bejegyezni.

(6) A nyilvántartó könyvbe kell bevezetni az urnakiadást, vagy urnakiemelést is.

(7) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően betemetett elhunytak sírja felett – a 12. § (4) bekezdésében leírtak szerint megállapított eltemettetőivel, vagy hozzátartozóival, rendelkezési jogot előre váltókkal, (továbbiakban: rendelkezési jogosultakkal) – rendelkezni jogosultakkal bérleti szerződés-kötéssel kell biztosítani a Tv. 18. §-ában előírt nyilvántartáshoz szükséges adatokat .

(8) A nyilvántartó könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

(9) A temető üzemeltetője – a temető nyitvatartási ideje alatt (ügyfélfogadási időben) a nyilvántartó könyv adatai alapján – köteles felvilágosítást adni az elhunyt sírhelye után érdeklődőnek.

 

Temetkezési szolgáltatások

 

20. §

 

(1) Az Önkormányzat tulajdonában levő köztemetőben szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételeknek.

(2) A temetkezési szolgáltatást végzők az Önkormányzat tulajdonában levő köztemetőben nyújtott egyes szolgáltatásaik végzésének engedéséért, az Ádr-ben megállapított díjat kötelesek fizetni.

(3) Kisecset község köztemetőjében temetkezési szolgáltatást nyújtók a legnagyobb körültekintéssel és kímélettel, a vallási, etnikai eredetű temetkezési és kegyeleti szokások – amennyiben azok jogszabállyal nem ellentétesek – betartásával, kultúrált magatartást tanúsítva, az alkalomhoz illő öltözékben, és eszközök alkalmazásával végezhetik tevékenységüket. A tevékenységre szóló, az eltemettető által adott megbízást Kisecset község köztemetőjében csak az üzemeltető által kiadott 12. számú melléklet szerinti engedély alapján teljesíthetik. Ennek hiányában, a temetőkben sem temetői szolgáltatás sem egyházi szolgáltatás nem végezhető.

(4) A település köztemetőjében szolgáltatást végző egyházak, szervezetek, vállalkozók tevékenysége összehangolását az üzemeltető végzi.

(5) A település köztemetőjében végzendő temetési szolgáltatásra – sírásás, búcsúztató szertartás lebonyolítás, elhantolás, stb. – szóló megrendelés-felvétel csak az üzemeltető által kiadott betemetési engedély alapján történhet.

(6) Az üzemeltető az eltemettető részére, önkormányzat által nyújtott – kötelezően előírt igénybevételű – kegyeleti szolgáltatási díjak befizetéséről számlát ad. Továbbá az előírt okiratok bemutatásáról, átadásáról, az adatszolgáltatás teljesítéséről, a sírhely megváltásáról, vagy érvényességéről, a sírhely szabályszerű kijelöléséről, a temetés lebonyolításának a település köztemetőjében történő engedélyezéséről. – legalább három példányban – igazolást (12. számú melléklet) ad az.

      A temetési kegyeleti szolgáltatásra vállalkozó, csak ezen igazolás egy példányának átvétele mellett vehet fel megrendelést, és végezheti el a megrendelt szolgáltatást.

(7) A temető üzemeltetője az egyes temetőkben végzett szolgáltatásokról a 15. számú mellékletszerinti nyilvántartást vezeti.

 

A temetők infrastrukturális létesítményei.

 

21. §

 

Az Önkormányzat a köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a.) a ravatalozó épületben:

     - az épületben és az épület előterében belső, és külső ravatalozás lehetőségét,

     - a temetőbe – ravatalozóba – kiszállított holtest hűtésére hűtőberendezés használati       lehetőségét, melyről a 16. számú mellékletben szereplő nyomtatványt állít ki.

     - temetési szertartás ideje alatt, a ravatalozó épületében levő koedukált WC használatát

       – április 15-e és október 15-e közötti időszakban – amely az épület főbejárata igény       bevétele közelíthető meg,

     - a temetési szertartást követően a ravatalozó takarítását.

b.) a köztemető kegyeleti és vagyonvédelmét folytonos kerítéssel biztosítja,

c.) a köztemetőben keletkezett hulladékok gyűjtésére 200 m-enként – de legalább kettő helyen – kerítéssel körülvett átmeneti hulladékgyűjtő-helyet biztosít Az átmeneti tárolóba elhelyezett hulladékot szükség szerint, de legalább havonta elszállítatja,

e.) Az év fagyveszélytől mentes időszakában – általában április 15-től október 15-ig – vízvételi lehetőséget biztosít a templom bejárata előtti, illetve a ravatalozónál levő közkifolyón keresztül.

f.) A köztemetőben végzett szolgáltatásokhoz szükséges 220 V os feszültségű, elektromos áramot 16 A áramerősségig.

22. §

 

(1) A köztemetőben a ravatalozó, a hűtőberendezés használatáért használati díjat, valamint a takarításáért szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A díjak mértékét az önkormányzat hatályos Ádr. rendelete tartalmazza.

(3) A köztemető ravatalozó épületében levő illemhelyet a hozzátartozók, szertartáson résztvevők a temetőlátogatók, és a temetőben szolgáltatói tevékenységet végzők a szertartás ideje alatt díjtalanul használhatják.

(4) Sírgondozás céljára, a vizet bárki külön térítés nélkül használhatja. A keletkező hulladékot,       koszorú,- és virágmaradványokat az erre a célra létesített, kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.

(5) A síremlékállításhoz, felújításhoz, átalakításhoz szükséges elektromos áramot a szolgáltatást végző csak akkor vételezhet a ravatalozó villamos hálózatából, ha a temető-fenntartási járulékot megfizette.

(6) A temetőben nyújtott infrastrukturális szolgáltatásokért – az (1) bekezdésben megjelölteken  kívül – más címen díj nem szedhető.

 

A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása.

 

23. §

 

(1) A temetőben a sírok növényzettel történő beültetése és gondozása, valamint az újonnan kialakításra kerülő parcellák közhasználatú területein a növények telepítése szabályai meghatározására, „Kertészeti tervet„ kell készíteni. A kertészeti terv elkészültét követően ezen temetőrészekben levő növényzet ápolása telepítése az abban foglaltak szerint történhet.

(2) A sírhely körüli 30 cm széles területet (járdarész), amennyiben nincs szilárd burkolattal ellátva, csak gyepesíteni lehet. Virággal, vagy más, pl.: cserje, illetve fafélével beültetni tilos. Ahol ilyen van, az azt telepítő – rendelkezésre jogosult az (6) bekezdésben leírtak szerint köteles eltávolítani.

(3) A sírhely körüli járda gondozása is a sírhelyet váltó, (eltemettető), rendelkezésre jogosult feladata. A gondozás során keletkezett hulladék a sírhelyek között (a járdarészen) sem tárolható.

(4) A temető területére kutyát – a vakvezető kutya kivételével – és egyéb állatot bevinni tilos.

(5) A temető szabad zöldterületeinek fenntartása, gondozása tisztántartása az üzemeltető feladata.

(6) A temetőben fát, cserjét ültetni és kivágni, a sírhoz tartozó területen padot elhelyezni, csak az       üzemeltető előzetes engedélyével lehet.

(7) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére       szolgáló anyagokat beszennyezni és eltulajdonítani tilos

(8) A temető tulajdonosa igény esetén engedélyezi – pályázat útján kiválasztott – temetőgondnok      alkalmazását, illetve a sírhelygondozás így kiválasztott szolgáltató által történő végzését.

 

A temető rendje

 

24. §

 

(1) Az önkormányzat tulajdonában levő temető bejáratánál, jól látható helyen, tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét, az ügyintézés helyét, valamint a temető térképét.

(2) A temetőt a területén levő építmények, tárgyak, és a növényzet védelme, valamint a kegyeleti jellege megőrzése érdekében folytonos kerítéssel kell körülvenni.

      A sírápolási, kegyeleti, vagy más, jogos indokkal a temetőbe érkezők közlekedésére – egyébként zárható – bejáratot kell létesíteni. A járműközlekedésre szolgáló kaput folyamatosan, a gyalogos közlekedésre szolgáló bejáratokat a nyitvatartási idő kivételével zárva kell tartani.

(3) A temetőben bármely okból tartózkodók – a hely kegyeleti jellegét figyelembe véve – csendes magatartást kötelesek tanúsítani.

      Temetési szertartás ideje alatt (a megkezdéstől a befejezésig) az adott temetéshez kapcsolódó munkavégzésen kívül más munka nem végezhető.

 

25. §

 

(1) Kisecset község közigazgatási területén levő temetőben – napkeltétől napnyugtáig – bárki korlátozás nélkül látogathatja és gondozhatja a szerette, hozzátartozója sírját.

(2)  A temetőben 12 éven aluli gyermek/ek – felnőtt felügyelete nélkül – csoportosan sem tartózkodhat/nak.

(3) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden tevékenységet – a síremlék állításra, a kifalazott sír létesítésre, és a sírbolt építésre vonatkozóan a 13. § előírásait figyelembe véve, más esetben, annak megkezdése előtt – a temető üzemeltetője felé be kell jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésről nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a bejelentés és a munka megkezdésének az időpontját, a munka helyét, megnevezését, a megrendelő és a kivitelező nevét, címét, sírbolt építése esetén a jogerős építési engedély számát, illetve kifalazott sírhely esetén az elvi hozzájárulás adatait.

 

26. §

 

(1) Tilos az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül és attól eltérő helyen és módon:

      a.)  sírgödröt ásni;

      b.) a temetőbe építőanyagot, síremléket, annak elemeit beszállítani, építési, vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;

      c.) hulladékot, csomagolóanyagot, koszorú,- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül            bármely helyen lerakni;

      d.) hulladékot, csomagolóanyagot, koszorú,- és virágmaradványt a temető területén elégetni;

      e.) a temető területéről sírfeltöltés, sírhant építés céljából a terepszintet megbontva termőföldet a sírokra szállítani;

      f.) hangoskodással, zajkeltéssel, vagy egyéb, nem a helyhez illő magatartással a szertartások   rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni;

      g.) a sírokat, síremlékeket és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.

(3) A sírok kerítéssel nem határolhatók körül. E rendelet hatálybalépése előtt létesített kerítéssel körülvett sírba koporsó-, urnarátemetés csak a kerítésnek a rendelkezésre jogosult – temettető – által, vagy a költségére történő elbontását követően engedélyezhető.

(4) A temetőbe segédmotor-kerékpárral, kerékpárral behajtani, és ott közlekedni, tilos.

     Gépkocsival csak halott ravatalozóba szállítása céljából lehet behajtani a temető területére.

(5) A (4) bekezdésben leírt tiltás a mozgáskorlátozottakra, temetési szolgáltatást, engedélyezett munkát végzőkre és – esetenként az idős, beteg személyekre nem vonatkozik.

6) Tilos a temetőben levő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl, az üzemeltető engedélye nélkül más célra igénybe venni.

 

27. §

 

(1) A temetőben a temetési hely felett rendelkezni jogosultak megbízásából – és a temető üzemeltetőjének előzetesen bejelentett – tevékenységet végző szolgáltatók, tevékenységük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek maradéktalanul betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, azok növényzetében, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(2) A temetők területéről sírkövet, síremléket és fejfát csak a temető üzemeltetője felé történt előzetes bejelentés és a nyilvántartásból való törlést követően [25. § (3) bekezdés szerint] szabad kivinni.

(3) Rátemetés esetén a síremléket a temettetőnek kell lebontatni és a temetést követő egy éven belül, a visszaállítás helyének kijelöltetése után, újból, biztonságosan felállítatnia. A közben keletkező törmeléket és fölöslegessé váló földet 3 napon belül el kell szállíttatnia.

(4) A kifalazott sír kialakítása céljából kiemelt földet a kiemeléssel egy időben folyamatosan el kell szállítani. A temetőben csak az üzemeltető engedélyével, az általa kijelölt helyen rakható le.

(5) A temetőben engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető üzemeltetője jogosult eltávolítani.

(6) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, az eredeti állapot nem változhat meg. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(7) A temetőkben vállalkozásszerűen szolgáltatást (munkát ) végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj mértékét az önkormányzati Ádr. rendelete tartalmazza.

 

28. §

 

(1) A temetkezési közszolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálat ellátása az üzemeltető feladata, melyet székhelyén, ügyfélfogadási időben a falugondnok lát el.

(2) A temetőlátogatók észrevételeit a temetőfenntartó köteles kivizsgálni. A vizsgálat eredményéről a bejelentőt tizenöt napon belül értesítenie kell.

 

Szabálysértési rendelkezések

 

29. §

 

(1) Aki az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakon túl az e rendeletben alábbi tilalmakat, úgymint a:

     6. §(1), (2); (3); (5); (6), 16. § (1)-(7) bekezdéseiben 22. § (2)-(4); (6);   23. § (4); 24. § (2); 25. § (2),(3), illetve a  26. § bármelyik bekezdésében

foglaltakat megszegi – és a cselekmény, vagy mulasztás nem tartozik más szabálysértést, vagy súlyosabb cselekményt megállapító jogszabályi rendelkezés hatálya alá – szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

Értelmező rendelkezések

 

30. §

 

E rendelet alkalmazása szempontjából:

 

a.) temető: a település igazgatási területén belül, beépítésre szánt, építési használata szerint zöld-felületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak;

b.) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;

c.) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, templom-kertben, történeti kertben, urnacsarnok-házban, vagy más építményben és területén lévő, az el-hunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére, és hamvak, szétszórására szolgál;

d.) temetési hely: a temetőben, vagy temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztó üzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól;

e.) sírgödör: koporsós temetésre szolgáló, meghatározott méretű, szabályos téglatest alakú, gödör, a földbe mélyedő üreg jellegű temetési hely;

f.) mélyített sír: több, egymás fölé helyezett koporsó egy sírgödörbe helyezésével történő temetésre szolgáló sírgödör. A szokásos, normál méretű, sírgödörtől általában egy koporsó magasságával mélyebb, de legalább olyan mélységű sírgödör amelyben a legfölülre helyezett koporsó fenéksíkja legalább 160 cm mélyen lesz;

g.) kifalazott sírhely: koporsós temetésre szolgáló, a földbe mélyedő (tégla, illetve gyakrabban előre gyártott betonelemekkel), előre kifalazott, egy, vagy több, sírfülkéből álló, csak alépítménnyel rendelkező sírgödör. A talajfelszín felett, hagyományos síremlék jelöli, amely méreténél fogva lehetővé teszi, hogy a temetési hely rajta keresztül, a szétbontása nélkül is – a kegyeleti szabályoknak megfelelően – betemethető legyen;

h.) sírjel: síremlék, a temetési helyek megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak;

i.) urnasírhely: köztemetőben, urna földbe történő temetésére szolgáló temetési hely;

j.) díszsírhely: a köztemető központi temetőrészében elhelyezkedő – akár a koporsós, akár a hamvasztásos eltemetést biztosító – temetési hely, melyben Kisecset község díszpolgárai, továbbá az állami, politikai és művészi élet helyi származású személyiségei helyezhetők el;

k.) közös sírhely: lezárt temetőben, vagytemetőrészben a temetési helyek kiürítése céljábólilletve a rendelkezési jog lejártát követően, újra betemetés céljából történő sírfelszámolásokalkalmával – a sírokból összegyűjtött holttestmaradványok közös elhelyezésére szolgáló temetési hely;

l.) rátemetés: olyan koporsós temetés, amikor, a már egy koporsóval betemetett sírban, az előző koporsó fölé kerül az újonnan betemetett koporsója, úgy, hogy annak fenéksíkja 160 cm-nél mélyebben legyen;

m.) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi, kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége;

n.) temetkezési szolgáltatás: temetésfelvétel, halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése, őrzése, és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, ravatalozás, a búcsúztatás, sírba helyezés, elhantolás, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szétszórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés (az egyházi temetési szertartás egyházi szolgáltatás);

o.) temető üzemeltetése: az eltemetésre, a temető és létesítményei igénybevételére, működésének és rendjének biztosítására irányuló összehangolt tevékenységek összessége, melyet a köztemető üzemeltetője – e rendeletben foglalt szabályozás keretei között, az itt előírt kegyeleti közszolgáltatásnak megfelelően – köteles ellátni és ennek keretében a temetőben valamilyen szolgáltatást igénybevevő természetes, vagy jogi személy felé teljesíteni, , illetve azoktól a teljesítést megkövetelni;

u.) temetési hely feletti rendelkezési jog: atemetési hely megváltási (újraváltási) díja ellenében szerzett, a temetési hely használatára irányuló jogosultság, amely felöleli a jogosultnak a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására (ide értve a rátemetést is), sírjel állítására és mindezek gondozására irányuló jogosítványait, valamint ezzel összefüggésben – e rendeletben meghatározott körű – kötelezettségek teljesítését;

p) temetési hely megváltási (újraváltási) díja: a köztemető-fenntartási feladatok ellátására kötelezett szervet illető, e rendeletben, vagy más, erre vonatkozó helyi rendeletben, a temetési hely fekvése és a temetés módja szerint differenciáltan meghatározott mértékű díj. A díjat a temetési hely – ide értve az elhunytak hamvainak szórására, bemosására kijelölt helyet is – felett rendelkezésre jogosult (természetes, vagy jogi) személy köteles a temetési hely megváltásakor, illetőleg újraváltásakor, egy összegben megfizetni a temető üzemeltetőjének;

r.) temető-fenntartási hozzájárulás díja: a köztemető fenntartási feladatok ellátására kötelezett szervet illető díj, amelyet a köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végző egyéni vállalkozó és/vagy gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: a köztemetőben vállalkozási tevékenységet folytató személy) fizet meg a köztemető fenntartási feladatok ellátására kötelezett szervnek, arra figyelemmel, hogy tevékenysége végzését a köztemető fenntartója a köztemető területén biztosítja, illetve engedi.

 

 

Záró rendelkezések

 

30. §

 

(1) Az egyes sírhelyek megváltásával, az abba történő temetéssel, a síremlékekkel kapcsolatos, a temetőüzemeltető által hozott döntésekkel kapcsolatos fellebbezés elbírálására a település képviselőtestülete jogosult.

(2)   E rendelet 2010 március 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 5/2005 (V.15) sz. rendelete.

(3)   A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

(4)   E rendeletben nem szabályozott eseteknél a 2005. évi XXI. törvénnyel módosított, 1999. évi XLIII. tv.-ben és a tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm rendelet, valamint a módosítására kiadott 121/2005. (VI. 28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr.) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

 

Kisecset,  2010 február 25.

 

 

 

 

…………………………..                                                       ……………………….

                          Miklián Mária                                                                                  Nagy Kálmán

                           polgármester                                                                           körjegyző

 

 

Kihirdetve: 2010 március 1.                                                  

                                                                                                             ……………………….

                                                                                                                      Nagy Kálmán

                                                                                                                      körjegyző

 

 

Jogharmonizációs záradék:

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Melléklet

SZÁMLA

sírhely feletti rendelkezési díj és

egyéb temetőfenntartó által szedett díjak befizetéséről

 

SZÁMLA

           Sorszám:

A számlakibocsátó neve, címe:

Kisecset Község Polgármesteri Hivatala

Kisecset,

Kossuth L. út 4.

 

Adóazonosítási száma:  15451536-2-12

A vevő neve, címe:

A fizetés módja:

készpénz

A teljesítés időpontja:

 

A számla kelte:

2005. december 19.

A fizetés határideje:

2005. december 19.

A termék, vagy szolgáltatás

A számla egy eredeti és két másolati példányt tartalmaz

A termék, vagy szolgáltatás KSH besorolási száma,

megnevezése

menny.

egysége

meny-nyiségi egysége

egységár (ÁFA nélkül)

értéke (ÁFA nélkül)

ÁFA kulcs

áthárított ÁFA összege

értéke

(ÁFA-val együtt)

SZJ. 93. 03. 11. 0

Felnőtt, kettes sírhely megváltási díja

db.

1

7.826,-

7.826,-

15

1.174,-

9.000,-

SZJ. 93. 03. 12. 2

Ravatalozó használat

db.

1

1.000,-

1.000,-

15

150,-

1.150,-

SZJ 93. 03. 11. 0

Síremlék elbontás engedé- lyezés díja

db.

1

2.000,-

2.000,-

15

300,-

2.300,-

SZJ. 93. 03. 12.2 – 11.12

Tetemhűtő használata

óra

30

50,-

1500,-

15

225,-

1.725,-

A számlában szereplő ÁFA részletezése

15%

%

%

Összesen:

A számlaérték

ÁFA nélkül:

12.326,-

12.326,-

Az ÁFA összege:

1.849,-

1.849,-

1

A számla

végösszege:

14.175,-

14.175,-

                     

               B. 13-374/Nr.sz. Számlatömb 50X3 l. Nyomell KFT 03-2000-05 Gy.Ny.           PM által ajánlott