Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 10-2010 09.14. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásának szabályairól

10-2010 09.14. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásának szabályairól

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

10 / 2010 (IX.14.) önkormányzati rendelete

 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásának szabályairól.

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-21. §-aiban foglaltaknak megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:

 

Ösztöndíjba részesíthetők köre

1.      §.

(1)   Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjban (a továbbiakban: ösztöndíj) kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

(2)   Az önkormányzat évente dönt arról, hogy kiírja-e a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázat „A” és „B” tipusát.

2.      §.

(1) “A” tipusú pályázatra jelentkezhetnek: Azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, jelenleg is felsőoktatási hallgatók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik az adott félévben beiratkoznak a felsőoktatási intézménybe és ezt igazolják az önkormányzat hivatalánál.

(2)   “B” tipusú pályázatra jelentkezhetnek: Azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok, akik a folyó évet követő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felvételt nyernek a felsőoktatási intézménybe, tanulmányaikat ténylegesen megkezdik, félévente beiratkoznak a felsőoktatási intézménybe és ezt igazolják az önkormányzat hivatalánál..

Az ösztöndíj pályázatok elbírálása

3. §.

 

(1)   A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.

(2)   Az elbírálás során:

-          a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

-          minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

-          csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

-          az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságánek objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

(3)   A képviselő-testület a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat
elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000 Ft, maximum 3.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja.

(4)   A képviselő-testület a megítélt támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára (“A” tipusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, “B” tipusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév)         garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult

4. §.
 

(1) Az ösztöndíj elbírálásának alapja mind az “A” mind a “B” tipusú pályázatok               esetében:
- a pályázó szociális rászorultsága igazolására megadott a vele egy háztartásban élők  
   egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összege;

       - jogviszony-igazolás arról, hogy a pályázó a 2. § - ban megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt.

(2)   A pályázó szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni

          a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
    szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
    szerinti, a hallgató által is lakott közös háztartásban élők számát és jövedelmi
   helyzetét,

b)  a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,

c)  amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,

d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök
           beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi
          segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére,

e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi
          állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,

f)   a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele

     együtt eltartott gyermekek számára,

g)  az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.

5. §.                                                        
 

 A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez,
 illetőleg kötelezettség vállalásához (pl. az önkormányzat illetékességi területén történő
munkavállaláshoz vagy további itt lakáshoz).

Jogorvoslat

6. §.

A Képviselő-testület döntése ellen a pályázó fellebbezéssel nem élhet.
 

Hatálybalépés

7. §.

 

(1)   A rendelet kihirdetése napján lép életbe, de a folyamatban lévő ügyek elbírálása során is alkalmazni kell.

 

(2)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 9/2007 (XI.8.) számú rendelete hatályát veszti.

 

(3)   E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadóak.

 

Kisecset, 2010. szeptember 7.

 

  ……….…………………….                                                    …………………………….

      Miklián Csilla Erzsébet                                                                    Nagy Kálmán

             alpolgármester                                                                              körjegyző

 

Kihirdetve:2010. szeptember 14.

                                                                                                     ...…………………………                                                                                                                                                                                                                 Nagy Kálmán

                                                                                                                   körjegyző