Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 11-2010.09.14.- Rendelet az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételeiről

11-2010.09.14.- Rendelet az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételeiről

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 

11 / 2010 (IX. 14.) önkormányzati rendelete

 

az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételeiről.

 

 

A képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárvaaz önkormányzat által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételeirőlszóló 14/2009. (XII. 19.) rendelet és módosítása egységes szerkezetbe foglalásával az alábbi rendeletet alkotja:

 

Szemétszállítás

 

1. §

 

A kommunális hulladékszállítás díját a köztisztasági rendelet tartalmazza.

 

Közterület használat díja

 

2. §.

 

(1) A közterület használat engedélyezése a képviselő-testülete által a közterületek használatáról alkotott rendelete alapján történik.

(2) A közterület használat díjait e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

 

Helyiséghasználati díj

 

3. §

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő igazgatási, művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális és sportolási célra használt önálló helyiség, vagy műszakilag összefüggő helyiségcsoport ideiglenes jellegű használatra történő átengedéséért használati díjat kell fizetni, melynek mértéke: 1000Ft/óra.

 

4,§.

 

A használati díj fizetésére kötelezhetők:

 -    pártok és gazdasági, társadalmi szervezetek

 - azokat a természetes és jogi személyek, akik a helyiség ideiglenes használatát jövedelemszerzés, szórakozás céljából igénylik, kivéve a községi rendezvények.

 

Mezőgazdasági ingatlanok haszonbérleti díja

 

5. §

 

(1) Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában levő mezőgazdasági ingatlanok évi haszonbérleti díját az alábbiakban állapítja meg:

Bármely művelési ágú föld bérleti díja:   10.- Ft/m2/év

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bérleti díjak a föld fekvésétől függetlenül kerülnek megállapításra.

 

Fénymásolás és fax igénybevételének díja

 

6. §

 

(1) A községházán üzemeltetett fénymásoló használatáért a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az azt igénybevevő természetes és jogi személyek díjat tartoznak fizetni.

(2) A fizetési kötelezettség alóli mentesség csak az önkormányzat működéséhez kapcsolódó másolatok készítésére terjed ki.

 

7. §.

 

(1) Fénymásolási díj mértéke:

                 A/4 méretű irat egyoldali másolása esetén másolatonként                        20.-Ft (ÁFA-val)

                 A/4 méretű irat kétoldali másolása esetén másolatonként             40.-Ft (ÁFA-val)

(2) Faxolás díja oldalanként:                                                                        100.-Ft (ÁFA-val)

(3) Kisecsetet bemutató tájékoztató füzet ára:                                                            250.-Ft/db (ÁFÁ-val)

(4) Kisecsetet bemutató képeslap ára:                                                           20.-Ft/db (ÁFÁ-val)

(5)  Laminálás díja - A4-es laponként:                                                                     300.-Ft (ÁFÁ-val)

(6)  Spirálozás díja – 100 oldalanként:                                                                     300.-Ft (ÁFÁ-val)

 

Falugondnoki gépjármű bérbeadása

 

8. §

 

(1)   Az önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki FORD gépjármű nem adható bérbe.

(2)   A gépjármű kizárólag önkormányzati feladatokkal összefüggő célokra használható.

 

Étkeztetés térítési díja

 

9. §

 

Az étkeztetés díját külön rendelet szabályozza.

 

Záró rendelkezések

 

10. §

 

(1)     E rendelet 2010 szeptember 14-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 14/2009 (XII.19) sz. rendelete.

(2)     A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset,  2010 szeptember 7.

 

 

 …………………………..                                                      ……………………….

              Miklián Csilla Erzsébet                                                               Nagy Kálmán

                     alpolgármester                                                                          körjegyző

 

Kihirdetve: 2010 szeptember 14.                                           

 

                                                                                                           ……………………….

                                                                                                                  Nagy Kálmán

                                                                                                          körjegyző

 

Jogharmonizációs záradék:

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.